Súťaž 365 Days of Summer
Podmienky

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, schválená, spravovaná alebo spojená so službou Instagram. Účastníci poskytujú svoje údaje v súvislosti s touto súťažou službe Instagram. 

Ak sa nemôžete zaviazať k tomu, že budete rok cestovať mimo domova, potom sa, prosím, do tejto propagačnej akcie nezapájajte. 

Tieto podmienky a ustanovenia (ďalej len "podmienky") platia pre súťaž 365 Days of Summer usporiadanú v roku 2017 (ďalej len "súťaž"), ako je popísané nižšie. 

Tieto podmienky budú platiť medzi spoločnosťou Canon Europa N.V. (Registrovanú v Amsterdame pod registračným číslom 33166721, so sídlom na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko (ďalej len "spoločnosť Canon") a vami, účastníkom súťaže (ďalej len "vy"). 

Zaslaním vašich osobných údajov za účelom účasti v tejto súťaži potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, rozumiete im a prijímate ich. 

1. SÚŤAŽ A VSTUP DO SÚŤAŽE

1.1 V tejto súťaži ide o výhru cesty okolo sveta pre 1 (jednu) osobu podľa popisu uvedeného v podrobnostiach v časti CENA týchto podmienok. 

1.2 Táto súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov Belgicka, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Írska, Južnej Afriky, Maďarska, Nemecka, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Ruska, Slovenska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Talianska a Turecka (ďalej len "oblasti") nad 18 rokov. Na účasť nie sú oprávnení zamestnanci spoločnosti Canon a ich najbližší rodinní príslušníci, agentúry alebo ktokoľvek profesionálne spojený s touto súťažou, rovnako ako majstri spoločnosti Canon, ambasádori spoločnosti Canon a cestovatelia spoločnosti Canon. K účasti v tejto súťaži nie je nutné vykonať akýkoľvek nákup. Vstup do tejto súťaže je neplatný, ak ho zakazuje zákon. 

1.3 K účasti v súťaži musíte počas obdobia pre vstup: (i) odoslať váš obľúbený fotografický záber zachytávajúci váš príbeh o lete ( "váš snímku") na vašu osobnú stránku na sieti Instagram; (Ii) opatriť svoj snímka titulkom popisujúcim váš príbeh o lete v dĺžke maximálne 50 slov vrátane výrazu #LiveForTheStory a spomenúť lokálne konto Canon CZ / SK na sieti Instagram (@CanonCZSK). 

1.4 Nie je potreba vykonať akýkoľvek nákup, musíte však mať platný účet na sieti Instagram a prístup k internetu. 

1.5 "Obdobie pre vstup" do súťaže je od dátumu začatia 17. mája 2017 v 9:00 (SELČ) do dátumu ukončenia 28. júna 2017 o 23:59 (SELČ). Príspevky zaslané mimo obdobia pre vstup nebudú prijaté do súťaže. 

1.6 Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za príspevky, ktoré sú neúplné, poškodené alebo nebudú z akéhokoľvek dôvodu doručené spoločnosti Canon do dátumu ukončenia (vrátane problémov vyskytujúcich sa na stránkach siete Instagram, ľubovoľnej sieti alebo v počítačových online systémoch, serveroch alebo u poskytovateľov, v počítačovom vybavenia alebo softvéru, ak príspevok nebude doručený z dôvodu technických problémov alebo preťaženosti webových stránok alebo ich kombinácie.) 

1.7 Maximálne jeden príspevok na osobu prostredníctvom siete Instagram za obdobie propagačné akcie. Prípadné ďalšie príspevky zaslané jednou osobou nebudú prijaté ani posudzované a nemôžu zvíťaziť. 

1.8 Odoslaním vašich informácií a vstupom do tejto súťaže prostredníctvom vášho účtu Instagram súhlasíte s podmienkami použitia siete Instagram a jej oznámením týkajúcim sa osobných údajov. Pokiaľ s podmienkami použitia siete Instagram a jej oznámením týkajúcim sa osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete sa zúčastniť tejto súťaže. 

1.9 Spoločnosť Canon odmietne všetky príspevky, ktoré nespĺňajú požiadavky na príspevky podľa bodu 1.4 (i) - (ii) vyššie, a všetky príspevky, ktoré podľa názoru spoločnosti Canon: (i) zahŕňajú obsah, ktorý je urážlivý alebo by mohol mať nepriaznivý vplyv na meno alebo dobrú povesť spoločnosti Canon alebo partnera značky; (Ii) zahŕňajú ochranné známky, logá alebo materiál chránený autorskými právami, ktoré nevlastníte alebo ktoré používate, bez toho aby ste k tomu mali dopredu písomné povolenie vlastníka takýchto práv (vrátane slávnych mien, názvov spoločností atď.); (Iii) očierňujú inej osoby alebo spoločnosti, skresľujú ich obraz alebo je urážajú, a to najmä spoločnosť Canon (vrátane jej partnerov) alebo (iv) podporujú politickú agendu. 

1.10 Počas obdobia súťaže alebo kedykoľvek potom môžete byť požiadaní, aby ste spoločnosti Canon poskytli originálne alebo nespracovaný dátový súbor (dátové súbory) vášho snímky. Spoločnosť Canon vás o príslušný súbor (súbory) požiada tak, že vás bude kontaktovať prostredníctvom vášho osobného účtu na sieti Instagram. 

2. POSTUP VÝBERU 

2.1 Víťaz tejto súťaže bude vybraný porotou nezávislých porotcov vrátane zástupcu spoločnosti Canon a Zoe Kravitz. Kritériá pre výberu budú vychádzať z kreativity snímky, jeho kvality, originality a kreativity zadaného textu s dĺžkou do 50 (päťdesiatich) slov. 

2.2 Víťaz súťaže bude do 6 (šiestich) týždňov od dátumu ukončenia súťaže vyrozumený prostredníctvom priamej správy na jeho účte na sieti Instagram. Ak sa výber víťaza oneskorí kvôli technickej poruche alebo z iného dôvodu, vykoná spoločnosť Canon súťaž čo najskôr, ako to bude možné, a za toto oneskorenie neponesie žiadnu zodpovednosť. Rozhodnutie porotcov je konečné a spoločnosť Canon k tomu nepovedie žiadne diskusie alebo korešpondenciu. 

2.3 Víťaz bude povinný potvrdiť prijatie ceny (podľa nižšie uvedenej definície) do 5 (piatich) dní od okamihu, kedy bude spoločnosťou Canon vyrozumený o výhre v súťaži. Ak víťaz cenu v danej lehote neprijme, alebo ak vybraný víťaz nebude schopný prevziať stanovenú cenu (teda 365denní cestu okolo sveta) do 31. decembra 2018, môže spoločnosť Canon ponuku stiahnuť a prideliť ju ďalšiemu najlepšiemu príspevku. 

3. CENA 

3.1 Víťaz súťaže (ďalej len "víťaz") dostane cestu okolo sveta LEN pre 1 (jednu) osobu. Cesta musí byť realizovaná do 1 (jedného) roka; maximálna hodnota tejto cesty je 33 000 euro (tridsať tri tisíc euro) alebo ekvivalentná hodnota v miestnej mene podľa výmenných kurzov platných k 21. júlu 2017 a zabezpečuje ju spoločnosť Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Konečný itinerár bude potvrdený medzi spoločnosťou Canon a víťazom. 

3.2 Cena je podmienená obmedzeniami a parametre spoločnosti Cloud Nine týkajúce sa plnenia a spoločnosť Canon v žiadnom prípade neponesie zodpovednosť v prípade, že víťazmi budú z akéhokoľvek dôvody odmietnuté rokmi alebo ubytovanie ( "cena"). 

3.3 Celá cesta sa začne do 31. decembra 2017 a musia byť dokončená do 31. decembra 2018, je podmienená dostupnosťou a je z nej vylúčené cestovania o Vianociach (21. decembra až 3. januára 2017/2018), na Veľkú noc a všetkých štátnych sviatkoch vo Veľkej Británii. Všetky ostatné cesty, ubytovanie, stravu a ostatné položky neuvedené v rámci ceny si musí víťaz a jeho (prípadný) spoločník zabezpečiť sám. 

3.4 Cesta okolo sveta v cene maximálne 33 000 euro (tridsať tri tisíc euro) zahŕňa: letenky po celom svete v ekonomickej triede v maximálnom počte 7 (siedmich) letov, ktoré musia zahŕňať návrat do vašej krajiny pobytu alebo do pôvodnej krajiny odchodu, ubytovanie na 2 (dve) noci v každej z 6 vybraných destinácií, príspevok 1 500 GBP (tisíc päťsto libier) na každý mesiac po dobu 11 mesiacov (len po dobu cestovania) vrátane cestovného poistenia a všetkých zriaďovacích poplatkov a poplatkov za vedenie. 

3.5 Víťaz je povinný si výlučne na svoje náklady zabezpečiť vybavenie všetkých potrebných víz, platných pasov a očkovanie a na žiadosť spoločnosti Canon predloží uspokojivý dôkaz o tom, je schopný cestovať. Cestovné poistenie bude víťazovi zabezpečené. Cestovné poistenie sa nebude vzťahovať na predtým existujúce zdravotné problémy. Víťaz je povinný uhradiť všetky ďalšie náklady súvisiace so zaistením poistného krytia pre prípadné skôr existujúce zdravotné problémy alebo ďalšie náklady, ktoré môžu byť špecifikované, ak je víťaz staršie 75 (sedemdesiatich piatich) rokov. 

3.6 Cena je absolútne neprenosná. 3.6 Neexistuje absolútne žiadna alternatíva vo forme hotovosti alebo iné ceny, celkom ani z časti, okrem prípadu, že stanovená cena nie je z akéhokoľvek dôvodu dostupná. Spoločnosť Canon má právo poskytnúť ekvivalentnú cenu s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami a rovnakou alebo vyššou hodnotou. 

3.7 Výherca ceny je zodpovedný za všetky relevantné povinnosti spojené s jeho výhrou. Víťaz môže byť požiadaný, aby predložil písomné, fotografické alebo audiovizuálne materiály týkajúce sa ceny, ktoré bude spoločnosť Canon primerane požadovať. 

3.8 Víťaz týmto súhlasí s tým, že sa zúčastní propagácie po akcii a že jeho meno a podoba budú v rámci tejto propagácie používané tak, ako bude spoločnosť Canon primerane požadovať. 

3.9 Víťaz týmto tiež súhlasí s tým, že svoju cenu bude po dobu cesty dokumentovať na sieti Instagram prostredníctvom najmenej 7 (siedmich) príspevkov týždenne. 

4. ZÁRUKY 

4.1 Vstupom do tejto súťaže potvrdzujete, že váš záber je plne vo vašom vlastníctve a v žiadnom ohľade neporušuje autorské práva alebo akékoľvek právo tretej osoby. Týmto spoločnosť Canon chránite pred všetkými nárokmi a požiadavkami vyplývajúcimi alebo súvisiacimi s používaním vášho snímke spoločnosťou Canon, najmä nároky súvisiacimi s porušením autorských práv alebo ochranných známok, porušením práva na súkromie alebo práva na ochranu osobnosti, porušením osobnostných práv a akýchkoľvek osobných alebo majetkových práv akéhokoľvek druhu v akejkoľvek jurisdikcii. 

4.2 Vstupom do tejto súťaže tiež potvrdzujete, že ste pred vstupom do súťaže získali písomné povolenie od akejkoľvek osoby zachytené na vašom snímke (alebo rodičia či zákonného zástupcu danej osoby, ak je táto mladší ako 18 rokov) na to, aby ste snímku použili ako súčasť svojho príspevku do súťaže. 

5. LICENCIE 

Vstupom do tejto súťaže udeľujete spoločnosti trvalú, bezplatnú, nevýhradnú, prevoditeľnú licenciu na používanie, editovanie, publikovanie, preklad, zmeny, úpravy, sprístupňovanie a distribuovanie vášho snímke po celom svete v ľubovoľných médiách, ktoré sú v súčasnej dobe známa alebo ktorá budú neskôr vynájdená pre akékoľvek účely. Súhlasíte, že na žiadosť spoločnosti Canon a na jej výhradný náklady vyplníte všetku potrebnú dokumentáciu k formálnemu vybavenie licencie. 

6. ÚDAJE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

6.1 Spoločnosť Canon Europa N. V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je na účely holandského zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, ktoré môže byť príležitostne upravené alebo nahradené, správcom dát vo vzťahu k všetkým vami dodaným osobným údajom. Všetky osobné údaje, ktoré nám budú odovzdané, budú spracovávané len touto súťažou a prípadne spoločnosťou Canon a jej pobočkami na marketingové účely - ak sa rozhodnete, že vám majú byť doručovaná marketingová oznámení spoločnosti Canon. Poskytnuté osobné údaje sú uchovávané bezpečným spôsobom a môžu byť odovzdané zabezpečenému serveru mimo EHP. 

6.2 Na osobné údaje, ktoré od vás budú zhromaždené, sa vzťahujú Zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Canon. http://www.canon.cz/privacy-policy/ 

6.3 Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť (i) držané a používané zástupcami spoločnosti Canon a jej externými dodávateľmi iba na účely správy súťaže a (ii) meno a kontaktné údaje víťaza budú poskytnuté externým dodávateľom spoločnosti Canon (vrátane spoločnosti Cloud Nine) len v rozsahu, ktorý je nutný na splnenie alebo dodanie ceny, a budú po dokončení ceny bezodkladne odstránené zo všetkých serverov tretích osôb. Vstupom do tejto súťaže a odoslaním osobných údajov súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje budú uchovávané alebo spracovávané na vyššie uvedené účely. 

6.4 Ak cena zahŕňa cestovanie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ( "EHP"), môžu byť všetky osobné údaje poskytnuté víťazom odovzdané mimo EHP výhradne pre účely splnenia ceny a víťaz týmto s týmto prevodom pre dané účely súhlasí. 

7. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 

7.1 Spoločnosť Canon nebude zodpovedná za akékoľvek zlyhanie pri plnení týchto podmienok súťaže, ak bude takéto zlyhanie spôsobené neočakávanými okolnosťami považovanými za vyššiu moc. Medzi takéto okolnosti patria najmä nepriaznivé poveternostné podmienky, požiar, povodeň, vojna, zemetrasenie, nepokoje, zamestnanecké spory, terorizmus, zásah vyššej moci alebo také udalosti, ktoré negatívne ovplyvnia dodanie akéhokoľvek produktu, ktorý má byť udelený ako cena, alebo udalosti bez zavinenia ktorúkoľvek stranou, v dôsledku ktorých nie je možné dosiahnuť uspokojivý prevedení. 

7.2 Spoločnosť Canon nemôže prevziať akúkoľvek zodpovednosť za škody, straty alebo ujmu na zdraví, ktorú utrpela akoukoľvek osobou podieľajúce sa na propagáciu alebo vzniknutú v dôsledku prijatia ceny alebo účasti na nej. Žiadna okolnosť nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Canon za smrť alebo ujmu na zdraví v dôsledku jej nedbalosti. 

7.3 Účasťou v súťaži súhlasíte s tým, že zbavíte spoločnosť Canon akýchkoľvek nárokov alebo dôvodov žaloby, ktoré vzniknú v dôsledku účasti v súťaži alebo prijatí či použitie akejkoľvek ceny, a zprostíte ju zodpovednosti v súvislosti s nimi. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, schválená, spravovaná alebo spojená so službou Instagram. Ste rozumejú, svoje údaje poskytujete spoločnosti Canon, nie sieti Instagram, a že sieť Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek časť tejto súťaže. 

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENIA 

8.1 Vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré sa vymykajú primeranej kontrole, a iba tam, kde to okolnosti vyžadujú, si spoločnosť Canon vyhradzuje právo zrušiť alebo pozmeniť súťaž či tieto podmienky v akejkoľvek fáze. Vždy sa však bude snažiť minimalizovať dopad na vás, aby zabránila prílišnému sklamanie. 

8.2 Meno a krajina víťaza budú oznámené odoslaním e-mailu na adresu / navštívením adresy Canon365DOS@PromoWinners.com, ktorá bude dostupná od 1. októbra 2017 po dobu 4 (štyroch) týždňov. 

8.3 Pre túto súťaž budú platiť zákony krajiny vášho trvalého bydliska a ako spotrebiteľ budete možno mať právo viesť súdne konanie vo Vašom jazyku a u vašich miestnych súdov. Miestne spotrebiteľské organizácie vám môžu oznámiť, aké máte práva. Tieto podmienky a ustanovenia neobmedzujú žiadne práva stanovené zákonom, ktoré môžu byť použiteľná. Ak nie ste podľa vašich miestnych zákonov spotrebiteľom, potom budú pre túto súťaž platiť zákony Anglicka a Walesu a jednotlivé strany súhlasia s výlučnou právomocou súdov Anglicka a Walesu.