Zmluvné podmienky

PODMIENKY A PRAVIDLÁ PROMO AKCIE NA VYPLATENIE SPÄTNÉHO BONUSU – “LETNÝ CASHBACK"

1. Usporiadateľom promo akcie je spoločnosť Canon Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá vyhlasuje podmienky promo akcie na vyplatenie spätného bonusu „LETNÝ CASHBACK“ (ďalej len „Promo akcia“). Technickým zabezpečovateľom Promo akcie je spoločnosť INTERPAY SALES PROMOTIONS, so sídlom IDA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, RING ROAD, KILKENNY, Írsko, č. 476077 (ďalej len „Technický zabezpečovateľ“). Účelom Promo akcie je reklama a podpora predaja výrobkov Spoločnosti.

2. Termín a miesto konania Promo akcie: Promo akcia prebieha v termíne od 17.05.2017 do 31.08.2017 vrátane (ďalej len „Trvanie Promo akcie“) u autorizovaných predajcov výrobkov Spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, resp. v autorizovaných internetových obchodoch, ktorých prevádzkovatelia majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „Miesto Promo akcie“), pričom ich kompletný zoznam je možné nájsť na internetovej stránke canon.sk/letnycashback.

3. Promo akcia sa vzťahuje výlučne na kúpu vybraných výrobkov Spoločnosti, ktoré sú uvedené Zozname výrobkov, na ktoré sa vzťahuje Promo akcia (ďalej len „Vybrané výrobky“). Zoznam Vybraných výrobkov, z ktorého vyplýva aj hodnota spätného bonusu vo vzťahu k jednotlivým Vybraným výrobkom, je možné nájsť na internetovej stránke canon.sk/letnycashback.

4. Spoločnosť týmto vyhlasuje, že každej osobe, ktorá si počas Trvania Promo akcie v Mieste Promo akcie zakúpi akýkoľvek Vybraný výrobok a súčasne, ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky Promo akcie, vyplatí spätný bonus vo výške podľa zoznamu produktov na internetovej stránke canon.sk/letnycashback. Túto akciu je možné kombinovať so stálou ponukou v rámci akcie Virtual Kit.

5. Účastníkmi Promo akcie môžu byť: 
a) fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, s trvalým pobytom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky a v čase zapojenia sa do Promo akcie staršie ako 18 rokov. 
b) fyzické osoby - podnikatelia – s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ak Vybraný výrobok je určený pre ich konečnú potrebu alebo potreby ich zamestnancov a nie na ďalší predaj alebo iné nakladanie, pri ktorom dochádza k zmene vlastníka Vybraného výrobku. V prípade právnických osôb registračný formulár podľa bodu 7 Pravidiel vypĺňa štatutárny zástupca právnickej osoby alebo iná fyzická osoba, na taký úkon splnomocnená alebo poverená právnickou osobou 
c) Z Promo akcie sú vylúčené osoby v pracovnom pomere so Spoločnosťou a spoločnosťami patriacimi do skupiny Spoločnosti, osoby v obdobnom pracovnom vzťahu k Spoločnosti a k spoločnostiam, patriacim do skupiny Spoločnosti, ďalej distribútori a predajcovia Spoločnosti a títo nemajú oprávnenie sa jej zúčastniť ani v mene svojich zákazníkov.

6. Podmienkou zapojenia sa do Promo akcie je preukázanie nákupu Vybraného výrobku kópiou pokladničného dokladu o jeho zakúpení Spoločnosti, ktorým sa na účely Promo akcie rozumie pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladnice alebo faktúra v prípade zakúpenia Vybraného výrobku cez internet (ďalej len „Doklad“). Dátum nákupu Vybraného výrobku musí byť od 17.05.2017 do 31.08.2017 vrátane. Vybrané výrobky zakúpené pred a po tomto období nebudú do Promo akcie zaradené.

7. Nároky subjektov, ktoré nakupujú Vybrané výrobky hromadne (nákup viac ako 10 Vybraných výrobkov v priebehu Trvania Promo akcie), sa bude posudzovať v Promo akcii individuálne Spoločnosťou. Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či v prípade podania viac ako 10 žiadostí o vyplatenie spätného bonusu jedným subjektom, bude alebo nebude tomuto subjektu vyplatený spätný bonus za viac ako 10 Vybraných výrobkov.

8.Nárok na vyplatenie spätného bonusu musí byť uplatnený v lehote od 17.05.2017 do 30.09.2017 vrátane. Uplatnenie nároku na vyplatenie spätného bonusu a podanie žiadosti o vyplatenie spätného bonusu je možné vykonať vyplnením na tento účel určeného registračného formulára umiestneného na webovej stránke Promo akcie na URL adrese: canon.sk/letnycashback, a to vyplnením kontaktných údajov o účastníkovi Promo akcie v rozsahu: oslovenie, meno, priezvisko, adresa na doručovanie (ulica, súpisné a/alebo orientačné číslo, mesto, PSČ, štát), e-mail, telefónne číslo; ak si nárok na vrátenie spätného bonusu uplatňuje právnická osoba, je povinná: a) v časti „Oslovenie“ vybrať ktorúkoľvek alternatívu (výber je ale povinný), b) v časti„Meno“ uviesť obchodné meno s dodatkom označujúcim právnu formu (napr. ALFA s.r.o), c) v časti „Priezvisko“ uviesť identifikačné číslo (napr. IČO: 12345678) a d) v častiach„Adresa“, „Mesto“, „PSČ“ a „Krajina“, musí uviesť adresu sídla. Ak si nárok na vrátenie spätného bonusu uplatňuje fyzická osoba - podnikateľ, je povinná a) v časti „Oslovenie“ vybrať alternatívu podľa pohlavia, b) v časti „Meno“ uviesť meno, pod akým podniká (napr. Jozef Novák ALFA), c) v časti „Priezvisko“ uviesť identifikačné číslo (napr. IČO: 12345678) a d) v častiach „Adresa“, „Mesto“, „PSČ“, a „Krajina“, musí uviesť adresu miesta svojho podnikania; ; ďalej IBAN bankového účtu, BIC kód alebo SWIFT kód banky, označenie majiteľa bankového účtu, ďalej vyplnením údajov o Vybranom výrobku v rozsahu: počet zakúpených výrobkov, výrobné číslo Vybraného výrobku, označenie produktového radu Vybraného výrobku, označenie typu Vybraného výrobku, uvedenie dátumu kúpy Vybraného výrobku, uvedenie názvu predajcu, určenie spôsobu nákupu a uvedenie informácie o tom, ako sa účastník Promo akcie o tejto dozvedel. Kópia Dokladu za nákup Vybraného výrobku musí byť nahratá do registračného formulára vo forme dátového súboru s naskenovaným alebo odfotografovaným Dokladom (vo formáte pdf, jpg, gif s maximálnou odporúčanou veľkosťou 4 MB). Účastník akcie je povinný začiarknuť príslušné políčko, ktorým potvrdzuje, že si prečítal Pravidlá a s týmito súhlasí. Celý takto vyplnený registračný formulár účastník Promo akcie odošle Spoločnosti prostredníctvom k tomu určeného tlačidla „Odoslať“.

9. Účastník následne obdrží informatívny e-mail o potvrdení úspešného prijatia žiadosti. Ak účastník neobdrží do 24 hodín od odoslania žiadosti žiaden e-mail od Spoločnosti alebo ak nemá prístup k počítaču, môže kontaktovať hotline linku Spoločnosti na telefónnom čísle +421 250 102 612. Účastník berie na vedomie, že doručenie informatívneho e-mailu Spoločnosti o úspešnom prijatí žiadosti nezakladá nárok účastníka Promo akcie na vyplatenie spätného bonusu od Spoločnosti.

10. Žiadosti účastníkov o vyplatenie spätného bonusu a ich nároky na vyplatenie spätného bonusu posudzuje výlučne Spoločnosť. Ak Spoločnosť zistí, že registračný formulár nebol účastníkom Promo akcie vyplnený úplne alebo správne, alebo že Doklad je pre Spoločnosť nečitateľný, môže (ale nie je povinná) účastníkovi Promo akcie zaslať notifikačný e-mail s upozornením na zistený nedostatok/zistené nedostatky s uvedením lehoty na jeho/ich odstránenie. Dĺžka lehoty na odstránenie nedostatkov závisí výlučne od Spoločnosti. Účastník Promo akcie je povinný Spoločnosťou vytýkané nedostatky žiadosti odstrániť v lehote, ktorú mu Spoločnosť poskytla, najneskôr však dňa 30.09.2017 (vrátane). Zmeškanie lehoty na odstránenie nedostatkov nie je možné ospravedlniť. Ak účastník Promo akcie nemá prístup k počítaču, môže kontaktovať hotline linku Spoločnosti na telefónnom čísle +421 250 102 612. Nárok na vyplatenie spätného bonusu nevzniká najmä v prípade, ak účastník uviedol v registračnom formulári neúplné alebo nesprávne, alebo nepravdivé údaje, ďalej ak Spoločnosti doručený Doklad nie je čitateľný alebo bol pozmenený, ďalej ak účastník Promo akcie nedostatky podanej žiadosti neodstránil, alebo ak účastník Promo akcie nedostatky podanej žiadosti neodstránil včas. Skutočnosť, či je Doklad čitateľný, alebo či sú na Doklade viditeľné známky jeho pozmenenia, posudzuje výlučne Spoločnosť, pričom jej rozhodnutie je konečné. Nárok na vyplatenie spätného bonusu vzniká iba tomu účastníkovi Promo akcie, ktorého žiadosť bola Spoločnosťou schválená.

11. Nároky na spätný bonus, ktoré Spoločnosť posúdila ako platné a ktoré Spoločnosť schválila, budú účastníkom Promo akcie vyplatené do 28 dní od schválenia nároku Spoločnosťou. Výplata sa uskutoční bankovým prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený účastníkom Promo akcie v registračnom formulári. Výplatu nie je možné uskutočniť v hotovosti, prípadne ju zameniť za iné produkty či služby a bezhotovostnú platbu nie možné uskutočniť na účet vedený mimo Slovenskej republiky. K jednej platnej žiadosti sa zrealizuje len jeden bezhotovostný prevod.

12. Všetky Vybrané výrobky musia byť nové a originálne výrobky Canon. Kúpa výrobkov z druhej ruky, reonovovaných alebo repasovaných výrobkov, alebo výrobkov, ktoré sú falšované alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločnosti skupiny Canon, v žiadnom prípade nespĺňajú podmienky Promo akcie. Vo vzťahu ku každému Vybranému výrobku môže byť vyplatený spätný bonus iba jednému subjektu. Ak si subjekt zakúpi viacero Vybraných výrobkov súčasne a to vo forme samostatných Výrobkov, má právo požiadať o vyplatenie spätného bonusu k všetkým samostatne zakúpeným Vybraným výrobkom. O vyplatenie spätného bonusu ku každému Vybranému výrobku musí účastník Promo akcie požiadať individuálne. Pri Vybraných výrobkoch zakúpených vo forme produktovej rady, a teda ak sa v spoločnom balení nachádza tak telo fotoaparátu (DSLR), ako aj objektív, subjekt je oprávnený požiadať o vyplatenie spätného bonusu za každý produkt samostatne, a to na každý z Vybraných výrobkov, ak sú k tomu oprávnené.

13. Promo akcia sa nevzťahuje na Vybrané výrobky, ktoré boli vrátené (bez porúch) predávajúcemu, alebo vo vzťahu ku ktorým kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, pričom títo účastníci nebudú mať nárok na vyplatenie spätného bonusu za takéto výrobky. Ak sa Spoločnosť dozvie o akomkoľvek prípade podvodu, má možnosť uskutočniť právne kroky proti akémukoľvek účastníkovi, ktorý sa na ňom podieľal.

14. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť a/alebo zmeniť Promo akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho Spoločnosti vyplynuli akékoľvek záväzky. Akékoľvek zmeny Promo akcie Spoločnosť zverejní na internetovej stránke www.canon.sk. Spoločnosť sa však vždy bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na účastníka, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.

15. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie Pravidiel si Spoločnosť vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si od účastníkov Promo akcie doplňujúce informácie a doklady k nahliadnutiu, a/alebo preukázanie oprávnenia konať v mene právnickej osoby podľa bodu 5 písm. b) Pravidiel. Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu Promo akcie. Rozhodnutia Spoločnosti vo vzťahu k Promo akcii sú konečné a záväzné.

16. Účastník účasťou na Promo akcii, a to konkrétne odoslaním registračného formulára so začiarknutým políčkom, ktoré je na uvedený účel určené, udeľuje Spoločnosti a Technickému zabezpečovateľovi Promo akcie súhlas s Pravidlami a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý účastník uviedol v registračnom formulári, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, na účely realizácie a vyhodnotenia Promo akcie, marketingové účely Spoločnosti a Technického zabezpečovateľa Promo akcie, vrátane zasielania informácií o plánovaných, organizovaných akciách, výrobkoch, či ich aktivitách a zasielania komerčnej komunikácie elektronickými prostriedkami. Súhlas účastník Promo akcie dáva dobrovoľne, bezodplatne na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu. Súhlas môže byť kedykoľvek bezodplatne odvolaný, a to na adresu sídla Spoločnosti. Odvolanie súhlasu pred ukončením Promo akcie, resp. pred vyplatením spätného bonusu zákazníkovi alebo odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok automatické vyradenie účastníka z Promo akcie alebo nezaradenie účastníka do Promo akcie. Osobné údaje účastníka Promo akcie nebudú ani sprístupnené, ani zverejnené.

17. Účastníci Promo akcie berú na vedomie, že v prípade, ak si subjekt zakúpi viacero Vybraných výrobkov súčasne, a to vo forme samostatných Vybraných výrobkov, má právo požiadať o vyplatenie spätného bonusu k všetkým samostatne zakúpeným Vybraným výrobkom. O vyplatenie spätného bonusu ku každému Vybranému výrobku musí účastník Promo akcie požiadať individuálne. Pri Vybraných výrobkoch zakúpených vo forme produktovej sady, a teda ak sa v spoločnom balení nachádza tak telo fotoaparátu (DSLR), ako aj objektív, subjekt je oprávnený požiadať o vyplatenie spätného bonusu len jedenkrát, a to na jeden z Vybraných výrobkov. Ak si účastník Promo akcie pri Vybraných výrobkoch zakúpených v podobe produktovej sady uplatní nárok na vyplatenie spätného bonusu viackrát, berie na vedomie, že druhá a každá ďalšia žiadosť o vyplatenie spätného bonusu nebude Spoločnosťou schválená.