CANON EUROPA N.V. PODMIENKY A PRAVIDLÁ AKCIE NA VYPLATENIE SPÄTNÉHO BONUSU ZA OBJEKTÍV

1. ORGANIZÁTOR AKCIE

Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

2. INFORMÁCIE O AKCII

2.1. Účastníci

2.1.1 Všetci účastníci akcie musia byť starší ako 18 rokov.

Z promo akcie sú vylúčení distribútori a predajcovia a nemajú oprávnenie sa jej zúčastniť v mene svojich zákazníkov.

2.1.2 Predpokladá sa, že všetci účastníci akcie vyjadrili svoj súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto podmienok a pravidiel.

2.2. Akciové produkty, územie a trvanie

2.2.1 Spoločnosť Canon bude na zoznam akciových produktov pridávať produkty alebo ho z neho odoberať. Najnovšie informácie o produktoch v akcii nájdete na stránke akcie.

2.2.2 Táto ponuka je platná do 31.marca 2021. Dĺžke trvania akcie je 90 dní, ale v prípade niektorých produktov sa môže líšiť. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke akcie. Doba trvania akcie začína dátumom nákupu fotoaparátu. Počiatočným dátumom sa myslí dátum uvedený na doklade o nákupe.

2.2.3 Všetky akciové produkty musia byť zakúpené u predajcov so sídlom v Andorre, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Holandsku, Francúzsku, Fínsku, Maďarsku, Taliansku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Írskej republike, Slovensku, Španielsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Lichtenštajnsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku a Monaku alebo cez internetovú predajňu s doménou alebo sídlom registrovaným v niektorej z týchto uvedených krajín („územie platnosti akcie“).

2.2.4.1 Účastník, ktorý si zakúpil JEDNO telo fotoaparátu pred 31.3.2021, má nárok na spätný bonus len za JEDEN zakúpený objektív EF.

2.2.4.2 Účastník, ktorý si zakúpil JEDNO telo fotoaparátu pred 31.3.2021, má nárok na spätný bonus za až TRI zakúpené objektívy RF.

Túto akciu si možno nárokovať v spojení len s jednou (1) ďalšou miestnou propagačnou akciou na vyplatenie spätného bonusu za objektív.

Túto akciu si nemôžete uplatniť, ak:

(i) sa dožadujete produktov, ktoré sú už súčasťou balíčka;

(ii) si ju nárokujete spolu s dvojnásobným spätným bonusom na jeden z akciových produktov. (Spätný dvojnásobný bonus je propagáciou, prostredníctvom ktorej sa v porovnaní s inými produktmi na vybrané produkty vzťahuje dvojnásobný spätný bonus v rámci tejto propagácie);

(iii) Zakúpili ste si objektív z online obchodu spoločnosti Canon pred 29. januárom 2021. Aj v prípade, že si kedykoľvek zakúpite fotoaparát z online obchodu spoločnosti Canon a objektív od autorizovaného maloobchodného predajcu, stále máte nárok na spätný bonus.

(iv) Ste zamestnanec spoločnosti Canon a používate zľavu pre zamestnancov v online obchode spoločnosti Canon.

2.2.5 Všetky akciové produkty musia byť nové a originálne produkty od spoločnosti Canon. Kúpa výrobkov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných výrobkov, alebo výrobkov, ktoré sú falšované alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Canon, v žiadnom prípade nespĺňajú podmienky tejto akcie.

2.2.6 Všetky akciové produkty musia byť dodávané na trhy EHP, Švajčiarska, Lichtenštajnska alebo Spojeného kráľovstva a distribuované spoločnosťou Canon Europa N.V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku alebo Spojenom kráľovstve. Vždy sa prosím poraďte so svojím predajcom, aby ste sa vyvarovali prípadným nedorozumeniam. Ak chcete získať viac informácií a overiť si, či váš produkt spĺňa uvedené podmienky, kliknite na nasledujúci odkaz.

2.2.7 Akcia sa nevzťahuje na akciové produkty, ktoré boli vrátené (bez porúch) predajcovi a účastníci nebudú mať nárok na spätný bonus za takéto produkty. Ak sa spoločnosť Canon dozvie o akomkoľvek prípade podvodu, má možnosť prijať právne kroky proti akémukoľvek Účastníkovi, ktorý sa na ňom podieľal.

3. Ako sa zúčastniť

3.1 Účastník sa môže zúčastniť akcie až po zakúpení akciových produktov A po správnom podaní žiadosti online. Žiadosť je nutné odoslať do 30 dní po skončení doby trvania akcie.

3.2 Ak chcete podať žiadosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

(i) Správne vyplňte a odošlite online formulár žiadosti (s uvedením platného sériového čísla produktov atď.). * Ak potrebujete pomoc s nájdením svojho sériového čísla, kliknite sem.

(ii) K online formuláru na podanie žiadosti je potrebné naskenovať, pripojiť a odoslať kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry v prípade nákupu cez internetový obchod (s DPH).

(iii) Účastník následne dostane e-mail na potvrdenie úspešného prijatia žiadosti. Ak účastník nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti žiaden e-mail alebo nemá prístup k počítaču, môže sa obrátiť na našu linku na podávanie žiadostí na telefónnom čísle +353 16 990 990.

3.3 Po prijatí a overení platnosti žiadosti zabezpečí spoločnosť Canon priamy bezhotovostný prevod príslušnej výšky spätného bonusu uvedenej v článku 2.2.1 na bankový účet účastníka. Týmto sa zároveň vylučuje uzatvorenie akejkoľvek alternatívnej dohody a vyplácanie čiastky šekom alebo hotovostne.

3.4 Spoločnosť Canon sa bude snažiť zrealizovať bezhotovostný prevod do 28 dní od prijatia úplne a správne vyplnenej žiadosti.

3.5 Ak si účastník nevyberie žiadnu z peňažných mien uvedených vo formulári žiadosti, peňažnú menu vyberie spoločnosť Canon podľa vlastného uváženia.

3.6 Spoločnosť Canon nebude spracovávať žiadosti, ktoré sú neúplné alebo nečitateľné. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorene alebo neúspešne podané žiadosti.

3.7 K jednej platnej žiadosti sa zrealizuje len jeden bezhotovostný prevod.

3.8 Ak je účastník registrovaným platcom DPH a dostane spätný bonus, môže sa tým znížiť daňová povinnosť vzťahujúca sa na kúpu, a teda bude potrebné znížiť výšku uhradenej dane z pridanej hodnoty.

4. VYHLÁSENIE

4.1. Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek Účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

4.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť a/alebo zmeniť túto akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky, spoločnosť Canon sa však vždy bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na účastníka, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.

4.3. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo Účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie.

Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

5. ÚDAJE

5.1 Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited so sídlom vo Veľkej Británii a registračným číslom 4093977 na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Veľká Británia, sú správcami osobných údajov v zmysle príslušných zákonov a nariadení na ochranu osobných údajov vo vzťahu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré poskytli Účastníci do tejto akcie. Všetky osobné údaje budú spracované spoločnosťou Canon Europa N.V. a spoločnosťami skupiny Canon výhradne na účely spravovania tejto akcie vrátane poskytovania týchto informácií tretím stranám povereným spravovaním tejto akcie alebo na akékoľvek oprávnené marketingové účely. Pokiaľ si Účastníci neželajú, aby ich kontaktné údaje boli použité na marketingové účely, alebo aby ich spoločnosť Canon v budúcnosti kontaktovala ohľadom podobných akcií, NEMALI by pri vypĺňaní žiadosti zaškrtnúť príslušné políčko na vyjadrenie súhlasu („opt-in“).

6. PRÁVO A JURISDIKCIA

Ak ste spotrebiteľom, na naše akcie sa vzťahujú zákony krajiny vášho pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.