Zmluvné podmienky a Zásady ochrany súkromia

Zmluvné podmienky používania Galérie Canon

Tieto Zmluvné podmienky priebežne aktualizujeme. O zmenách v týchto Zmluvných podmienkach vás budeme informovať ich uverejnením online. Okrem toho vás o podstatných zmenách v týchto Zmluvných podmienkach budeme informovať aj prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných metód, ak ste nejaké poskytli. Ak po uverejnení aktualizácií týchto Zmluvných podmienok budete naďalej používať Galériu Canon, súhlasíte s tým, že tieto aktualizované podmienky budú pre vás záväzné.

1. Čo je Galéria Canon?

Galéria Canon a Prezentácia Canon sú webové lokality prevádzkované spoločnosťou Canon, ktoré sú určené na prezentovanie obsahu vytvoreného používateľmi. Po vytvorení konta prostredníctvom procesu registrácie získate možnosť nahrávať a odovzdávať svoj digitálny obsah, napríklad fotografie a/alebo obrázky („Obsah“) na lokalitu spoločnosti Canon, ktorý si budú môcť prezerať používatelia v Galérii Canon. Spoločnosť Canon môže zobrazovať váš Obsah v Galérii Canon, ak Obsah spĺňa tieto Zmluvné podmienky a je vhodný na verejnú prezentáciu.

Pri vytváraní konta vám bude pridelený identifikátor Canon iD. Tento identifikátor Canon iD bude potrebné zadať pri každom nahrávaní a odosielaní akéhokoľvek Obsahu na zobrazenie v Galérii Canon. Identifikátor Canon iD, ktorý máte alebo ktorý získate, je možné používať aj na prístup k ostatným online službám spoločnosti Canon. Kompletné Zmluvné podmienky používania identifikátora Canon iD nájdete tu [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Zvyšné Zmluvné podmienky uvedené na tejto stránke sa týkajú Galérie Canon a používania Galérie a tvoria dodatok ku kompletným Zmluvným podmienkam týkajúcim sa identifikátora Canon iD. 

2. Kto môže používať Galériu Canon?

Po vytvorení konta môžete odosielať Obsah do Galérie Canon na verejnú prezentáciu, ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe a v Afrike a máte minimálne 18 rokov. Každý môže získať prístup ku Galérii Canon a zobrazovať jej Obsah. Nahrávať a odosielať Obsah do Galérie Canon však môže len držiteľ konta. Držiteľ konta mladší ako 18 rokov sa môže zaregistrovať a/alebo vytvoriť konto a odosielať Obsah len s výslovným povolením od rodiča alebo zákonného zástupcu.

3. Používanie Obsahu

Potvrdzujete, že váš Obsah je vaša pôvodná práca, že nie je urážlivý a nezákonný a že neporušuje práva žiadnej inej osoby (vrátane práv na súkromie).

Vaše autorské práva na všetok vami odoslaný Obsah ostávajú zachované, no súhlasíte s tým, aby ho spoločnosť Canon bezplatne a nepretržite zobrazovala v Galérii Canon, Prezentácii Canon, na stránkach spoločnosti Canon na sociálnych sieťach (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) a na webových lokalitách spoločnosti Canon v rámci regiónu Európy, Stredného Východu a Afriky („Lokality“).

Spoločnosť Canon vás ako držiteľa konta uvedie ako autora odoslaného Obsahu, ak Obsah zobrazí na Lokalitách. Ak nie ste autorom odoslaného Obsahu, musíte zabezpečiť súhlas autora na odoslanie Obsahu pod svojím menom a na identifikovanie a uvedenie ako autora.

4. Akým spôsobom môže spoločnosť Canon používať váš Obsah

Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo na výhradné a absolútne rozhodnutie na základe vlastného uváženia zobraziť alebo nezobraziť akýkoľvek Obsah, ktorý odošlete. 

Všetok odoslaný Obsah skontroluje spoločnosť Canon alebo jej poverený zástupca, aby sa určilo, či je Obsah vhodný na zobrazenie na Lokalitách. Spoločnosť Canon sa môže z rôznych dôvodov rozhodnúť nezobraziť Obsah, ktorý odošlete, preto sa necíťte dotknutí alebo nahnevaní, ak sa spoločnosť Canon rozhodne nezobraziť váš Obsah.

Na to, aby bol konkrétny Obsah zobrazený na Lokalitách, môže byť potrebné, aby váš Obsah spoločnosť Canon orezala, zmenšila jeho veľkosť alebo ho iným spôsobom upravila na účely zobrazenia na Lokalitách. Odoslaním Obsahu súhlasíte s tým, že spoločnosť Canon môže upravovať váš Obsah podľa vlastného uváženia.

5. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kontaktovať vás

Spoločnosť Canon vás môže kontaktovať ohľadom Obsahu, napríklad v prípade, ak chce váš Obsah zobraziť v Prezentácii Canon. Preto týmto vyjadrujete súhlas, že vás môže kontaktovať spoločnosť Canon alebo jej poverený zástupca na kontaktnej adrese, ktorú ste poskytli pri vytváraní konta. 

6. Práva tretích strán

Pred odoslaním Obsahu na Lokality na verejnú prezentáciu musíte zabezpečiť súhlas od všetkých držiteľov práv tretích strán.

Držiteľom práv môže byť značka alebo názov spoločnosti tretej strany, osoba zobrazená na obrázku alebo slávna budova. Pred odoslaním Obsahu na prezentáciu sa musíte uistiť, že máte všetky potrebné práva a súhlasy. Odoslaním Obsahu bude spoločnosť Canon považovať za samozrejmé, že máte všetky potrebné práva a že ste získali súhlas od všetkých osôb alebo značiek vyobrazených na akomkoľvek Obsahu. Spoločnosť Canon neprijíma žiadnu zodpovednosť za porušenie práv tretích strán zobrazením vášho Obsahu na Lokalitách vyplývajúcich z vášho odoslania Obsahu a všetky nároky tretích strán nasmeruje na vás.

7. Vaša zodpovednosť

Za vami odoslaný Obsah zodpovedáte vy.

Ak bude vami odoslaný Obsah obsahovať nezákonný materiál, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo postúpiť Obsah a vaše kontaktné údaje príslušným orgánom činným v trestnom konaní na vyšetrovanie. Na základe toho súhlasíte, že v prípade odoslania nezákonného Obsahu môže spoločnosť Canon poskytnúť vaše kontaktné údaje príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

8. Vaše osobné údaje

Podrobné informácie o tom, ako používame informácie spotrebiteľov, nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľa.

9. Vyhlásenie

Spoločnosť Canon týmto v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom vylučuje všetky podmienky, záruky, vyhlásenia alebo ostatné podmienky týkajúce sa dodania alebo domnelého dodania, nedodania alebo oneskoreného dodania akejkoľvek služby spojenej s Galériou Canon alebo Prezentáciou Canon alebo toho, že sú akákoľvek e-mailová komunikácia súvisiaca s Galériou Canon alebo akoukoľvek poskytovanou službou presné, kompletné alebo aktuálne, ktoré sa môžu okrem tejto časti 9 vzťahovať na spoločnosť Canon a na vás alebo ktoré by boli iným spôsobom nepriamo vyjadrené alebo začlenené do týchto Zmluvných podmienok alebo zabezpečenej zmluvy, či už ustanovením, zvykovým právom alebo iným spôsobom. Rozumiete a vyjadrujete súhlas s tým, že Galériu Canon používate na vaše vlastné riziko a že spoločnosť Canon nezaručuje, že Galéria Canon, e-mailová komunikácia s ňou súvisiaca alebo akákoľvek poskytovaná služba splnia vaše požiadavky, ani to, že bude Galéria Canon fungovať nepretržite a bez chýb. Všetok obsah alebo služby poskytované spoločnosťou Canon prostredníctvom alebo v spojení s Galériou Canon sa poskytujú na princípe „TAK, AKO SÚ“ a „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“ a spoločnosť Canon neposkytuje žiadne vyhlásenia ani odporúčania, či už výslovné, alebo implicitné, s ohľadom na Galériu Canon a na obsah alebo služby, ktoré sú jej súčasťou alebo ktoré sú k dispozícii v spojení s Galériou Canon. Spoločnosť Canon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť akýkoľvek obsah alebo služby ponúkané ako súčasť Galérie Canon.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Canon a všetky spoločnosti skupiny Canon a úradníci, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo zástupcovia ktorejkoľvek z týchto spoločností sa v maximálnom rozsahu povolenom zákonom zriekajú akýchkoľvek záväzkov a zodpovednosti za akýkoľvek objem alebo druh strát alebo škôd, ktoré vzniknú vám alebo tretím stranám (vrátane, no bez obmedzenia, všetkých priamych, nepriamych, represívnych a následných strát alebo škôd alebo akejkoľvek straty príjmu, ziskov, dobrého mena, údajov, zmlúv, používania peňazí alebo strát a škôd), ktoré vzniknú v dôsledku alebo sú akokoľvek spojené s prerušením podnikania, či už z dôvodu prečinu (vrátane, no bez obmedzenia, nedbalosti), zmluvy alebo v akomkoľvek spojení s Galériou Canon alebo spojené s používaním, neschopnosťou používať alebo následkom používania Galérie Canon, za akúkoľvek e-mailovú komunikáciu súvisiacu s Galériou Canon alebo akúkoľvek poskytovanú službu, všetky webové lokality prepojené na Galériu Canon a materiály na takýchto webových lokalitách, vrátanie, nie však výlučne, strát alebo škôd spôsobených vírusmi, ktoré mohli infikovať vaše počítačové vybavenie, softvér, údaje alebo iný majetok v dôsledku prístupu, používania alebo prehľadávania Galérie Canon alebo v dôsledku prevzatia akéhokoľvek materiálu z Galérie Canon alebo akejkoľvek webovej lokality prepojenej s Galériou Canon. Netýka sa to vašich zákonných práv.

11. Ochranná známka spoločnosti Canon

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zobrazovať alebo používať ochranné známky a logá spoločnosti Canon alebo skupiny Canon bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon.

12. Rozhodujúce právo

Tieto Zmluvné podmienky a všetky spory týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok podliehajú zákonom Anglicka a Walesu a všetky spory súvisiace s týmito Zmluvnými podmienkami spadajú pod právomoc súdov v Anglicku a Walese.

Ako používateľ máte nárok na prekladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky a pravidlá neobmedzujú vaše štatutárne práva.

13. Kontaktné údaje spoločnosti Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holandsko
Tel.: 0031 20 545 8545
Fax: 0031 20 545 8222
IČO: 33166721
IČ DPH: NL005916343B01

14. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Všetky práva vyhradené. Je prísne zakázané kopírovať, opätovne distribuovať, opätovne publikovať a upravovať akékoľvek informácie, obrázky a ochranné známky uvedené na Lokalitách.