Prečo sa stať partnerom spoločnosti Canon?

Partnerský kanál Canon prostredníctvom spolupráce s partnermi zhromažďuje znalosti a inovácie na posilnenie značky, produktov, riešení a služieb spoločnosti Canon v záujme dosiahnutia spoločného úspechu.

V spoločnosti Canon chápeme, že naši partneri potrebujú:

 • jasné smerovanie vedúce k ziskom, ktoré dokážu konkurovať iným produktom a službám;
 • inovácie produktov, ktoré dokážu obstáť v konkurenčnom boji na trhu;
 • spoľahlivé dodávky a podporu pre produkty Canon;
 • partnera s kredibilitou na trhu.

Ľahkosť podnikania

Snahou spoločnosti Canon je zjednodušiť svojim partnerom spoločné podnikanie. Zo všetkých síl sa usilujeme podporovať ich na každom úseku tejto cesty, od plánovania po popredajnú podporu. Náš prístup k podnikaniu je ovplyvnený našou filozofiou Kyosei, ktorá znamená „žiť a spolupracovať pre spoločné dobro“. Sme nesmierne hrdí na našich pracovníkov, ktorí túto filozofiu neustále názorne dokazujú. Pri jednaní s našimi partnermi ukazujeme ľudskú tvár a riadime sa prístupom založeným na spolupráci – len tak môžeme s istotou pochopiť ich problémy a dlhodobo dosahovať vzájomný finančný prospech a úspech.

Plánujte svoje obchody

Existujú tri rôzne partnerské programy Canon, ktoré sú vytvorené tak, aby dokonale zodpovedali spôsobilostiam a odborným znalostiam našich partnerov. Na základe spoločnej dohody vyberieme pre partnera čo najvhodnejší program a zostavíme jeho ročný obchodný plán. Týmto sa podporia jeho podnikateľské ciele a rast v rámci spolupráce so spoločnosťou Canon. Určíme oblasti rozvoja, aby sme partnerovi pomohli dosiahnuť ďalšiu hodnotu, spôsobilosti a obchodné prínosy. Obchodný plán zahŕňa aj hĺbkovú analýzu podniku partnera, na základe ktorej sa dohodne strategické smerovanie formulované v podobe jasných cieľov a budúcej vízie. V záujme uskutočnenia tejto vízie spoločne vypracujeme plán činností, ktorý každých šesť mesiacov prehodnotíme s cieľom posúdiť dosiahnuté pokroky a urobiť potrebné zmeny, aby sme sa uistili, že je partner na správnej ceste. Naša zanietená správa kont zákazníkov a odborná poradenská služba zároveň prinesú skvelé obchodné príležitosti a cenné informácie o fungovaní trhu.

Vytvorte si nové obchodné možnosti

Partnerské programy spoločnosti Canon pozostávajú z komplexného súboru certifikácií. V prvom rade ide o to, aby partneri dokázali, že sú schopní ponúknuť vysoký štandard zručností a znalostí potrebných na poskytovanie kvalitných služieb svojim zákazníkom. Certifikácie sú prejavom uznania odborných znalostí v určitej konkrétnej oblasti a šírky portfólia, ktoré môžu partneri využiť na získanie nových zákazníkov. Certifikácie umožňujú partnerom pochváliť sa svojimi zručnosťami, dosiahnuť zisky a tešiť sa z ešte spokojnejších koncových používateľov. V tímoch našich partnerov sa zameriavame na rozvoj ich predpredajných, predajných a popredajných spôsobilostí v oblasti technológií z dielne Canon. Partnerom poskytujeme prístup k nášmu vzdelávaciemu portálu Canon Learning Portal, kde ponúkame kombináciu prezenčných a online školení určených na to, aby tímy získali hlboké znalosti a skúsenosti potrebné na dosiahnutie rastu.

Maximalizujte svoje zisky

Naše partnerské programy zohľadňujú skutočnosť, že existujú rôzne typy partnerov, ktoré majú rôzne motivácie na spoluprácu so spoločnosťou Canon a vyžadujú preto rôznu úroveň podpory. Úroveň podpory, ktorú partneri dostávajú, závisí od týchto faktorov:
 • vernosť a oddanosť,
 • certifikácie,
 • spôsobilosti.
Mimoriadne dôležitým prvkom našich partnerských programov sú podnikateľské stimuly. Spoločnosť Canon poskytne partnerom balík peňažných výhod, ktorý im zaručí návratnosť investícií. Stimuly budú zodpovedať obchodnému plánu partnerov, aby im pomáhali rásť a získavať nové zákazky. Aktívne podporujeme rast, náhradné diely, valce a spotrebný materiál, spoločný marketing, tendre, propagácie a predvádzanie produktov a špeciálne ponuky.

Vytvárajte dopyt

Vďaka identite partnera spoločnosti Canon, prezentačným materiálom a podujatiam sa môžu partneri maximálne zviditeľniť na trhu a dostať sa do pozornosti svojich cieľových potenciálnych zákazníkov. Pre partnerov usporadúvame podujatia na medzinárodných výstavách, ako je napríklad EXPO, na ktoré si dokonca môžu prizvať aj svojich zákazníkov či potenciálnych zákazníkov. Prevádzkujeme online nástroj na vyhľadávanie partnerov, prostredníctvom ktorého odkazujeme potenciálnych zákazníkov na príslušných partnerov v jednotlivých regiónoch, a poskytujeme odporúčania, ako získať prístup k presným a vysoko spoľahlivým údajom o zákazníkoch. Partnerom zároveň pomáhame formulovať presvedčivé odkazy, ktorými úspešne oslovujú svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a vytvárajú dopyt. V závislosti od úrovne ich certifikácie a kvalifikácie im poskytujeme podporu v podobe ďalších informácií zo súvisiacich oblastí (napr. výroba, vzdelávanie, právna oblasť) a materiály ku kampaniam určené ľuďom na rôznych rozhodujúcich pozíciách, napr. vedúcemu finančného oddelenia, oddelenia IT alebo marketingu.

Predávajte

Všetci chceme vyšší odbyt, preto partnerom poskytujeme celý súbor nástrojov na podporu uzatvárania obchodov. Nástroje predaja zahŕňajú:
 • nástroje na porovnávanie s konkurenciou a protiargumenty,
 • analytické hlásenia,
 • podporu v prípade významných udalostí,
 • konfigurátory,
 • nástroje na vertikálne riadenie,
 • materiály pre potreby kampaní,
 • mienkotvorný obsah.
K týmto nástrojom predaja majú partneri prístup cez náš partnerský portál, ktorý môžu využívať ako svojho osobného správcu účtu 24 hodín denne 7 dní v týždni. Obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujú. Okrem toho v priebehu roka organizujeme pravidelné propagačné akcie a akcie na podporu predaja špeciálne určené na to, aby partnerom pomohli zvýšiť odbyt.

Spĺňajte a prekonávajte očakávania zákazníkov

Po tom, čo partneri uskutočnia predaj, naša zanietená podpora pokračuje s cieľom pomôcť im dosiahnuť vynikajúcu skúsenosť zákazníkov a v budúcnosti rastúci dopyt. Ponúkame:
 • nástroje služieb na diaľku,
 • technickú podporu,
 • programy rozvoja pre servisných technikov,
 • odbornú prípravu,
 • technickú podporu u zákazníka,
 • záruku budúcej vhodnosti riešení.