Profesionálne použitie

Canon pre vnútropodnikovú tlač

Zvyšovanie výkonnosti podniku

Vysoká kvalita pri vysokej rýchlosti

Spoločnosť Canon pomáha spoločnosti Volkswagen pri plnení požiadaviek na kratšiu dobu obratu

Think Digital

Magazín spoločnosti Canon určený pre tlačovú komunitu.

Vnútropodnikové riešenie obchodných potrieb

Spoločnosť Canon umožnila spoločnosti PCS rozšíriť svoju vnútropodnikovú tlačovú prevádzku

Vnútropodnikové riešenie obchodných potrieb

Spoločnosť Canon umožnila spoločnosti PCS rozšíriť svoju vnútropodnikovú tlačovú prevádzku

Deväť z 10 organizácií hodnotí tlač ako „kriticky dôležitú“ pre svoju prevádzku*. Avšak v súčasnosti, kedy digitálne médiá umožňujú vedúcim pracovníkom poľahky vyhodnocovať návratnosť investície, musia byť vnútropodnikové tlačové strediská schopné odôvodniť hodnotu, ktorú organizáciám prinášajú, a preukázať opodstatnenosť svojej existencie v rámci manažmentu úrovne C.

Spoločnosť Canon vám ako líder na poli profesionálnych tlačových riešení dokáže z prvej ruky zabezpečiť všetko potrebné. Dokážeme vám pomôcť s poskytovaním digitálnych tlačových služieb najvyššej kvality s pridanou hodnotou pre vašich zákazníkov – od prieskumu trhu a služieb obchodného rozvoja, až po hardvér, softvér a podporu.

*Podniková reprografia: trendy a príležitosti (podrobná správa o vnútropodnikových tlačových strediskách od technologického inštitútu v Rochesteri sponzorovaná spoločnosťou Canon)

Reakcia na výzvy v každej fáze

Úzkou spoluprácou od samotného počiatku dokážeme do vašich tlačiarenských postupov zaviesť vylepšenia. Kombinácia komplexného výskumu v tlačovom sektore a priamej komunikácie so zákazníkom stavia naše produkty a služby do ideálnej pozície na to, aby dokázali plniť najnovšie požiadavky vnútropodnikových tlačiarenských stredísk:

 • Minimalizovanie nákladov a maximalizovanie hodnoty investícií
 • Poskytovanie zákazníkom najmodernejšie služby šité na mieru pre všetky ich potreby v oblasti tlače
 • Nárast objemov zabezpečený výhodnejšími ponukami v porovnaní s konkurenciou
 • Vývoj udržateľných postupov, ktoré sú v dokonalom súlade s politikami organizácie

Čítajte ďalej a dozviete sa, ako vám spoločnosť Canon dokáže podať pomocnú ruku.

Ďalšie kroky

Základné požiadavky na zvyšovanie výkonu CRD

Bezplatný zdroj príručiek so strategickým a taktickým poradenstvom pre kľúčové oblasti moderného manažmentu CRD.

  Fundovaný pohľad na odvetvie

  Najnovšia správa spoločnosti Canon dostala názov See the Bigger Picture (Vnímajte širšie súvislosti) a pojednáva o tom, ako nákupcovia médií z rôznych kútov Európy využívajú tlač a aké služby vyžadujú od poskytovateľa tlačových služieb.

  Think Digital

  Magazín spoločnosti Canon určený pre tlačovú komunitu.

  Prípadové štúdie

  Prečítajte si, čo tieto spoločnosti hovoria na partnerstvo so spoločnosťou Canon.

  Taking your business to the next level with Canon

  To take your print operation to the next level, you need to be able to take advantage of new market potential to unlock new opportunities. The Canon Essential Business Builder Program is designed to give you an industry-leading suite of tools and education workshops, as well as affordable expert consultancy that is designed to bring increased success to your print operation.

  By harnessing your existing expertise with the knowledge and skills you can gain from the Essential Business Builder Program, you will be tackling the future with renewed confidence.

   Riadenie nákladov so spoločnosťou Canon

   Vnútropodniková realizácia tlačových činností prostredníctvom dobre riadených tlačových stredísk prináša organizácii významné úspory. Náš výskum naznačuje, že tieto úspory môžu byť vo výške 10 % až 20 % v porovnaní s nákladmi spájajúcimi sa s využívaním externých dodávateľov. Až dve tretiny vnútropodnikových tlačiarní však dosahuje úspory nižšie ako 10 %.

   Spoločnosť Canon má jedinečnú pozíciu na to, aby vám pomohla porozumieť nákladom a dostať ich pod kontrolu – ponúka prieskum trhu, na základe ktorého sa identifikujú trendy a nové obchodné príležitosti, a zároveň poskytuje nezávislé poradenstvo v oblasti optimalizácie prevádzkovej hospodárnosti podniku. Náš program Essential Business Builder taktiež poskytuje podporu pri vyhodnocovaní výkonnosti, optimalizácii schopností tlačového strediska a vývoji podrobných obchodných plánov, ako aj zdokonaľovaní vašich služieb prostredníctvom nových prístupov k predaju a marketingu.

    Uspokojovanie očakávaní zákazníka so spoločnosťou Canon

    Meniace sa požiadavky na kľúčových oddeleniach, ako je napríklad predaj a marketing alebo distribúcia, sú znamením toho, že vnútropodnikové tlačiarne musia zachovávať neustály kontakt so zákazníkmi, aby dokázali reagovať prostredníctvom náležitých služieb.

    Náš prieskum naznačuje, že napríklad vnútropodnikové tlačiarne poskytujúce službu od webu po tlač dosahujú 94 % mieru spokojnosti zákazníkov. Pokiaľ v rámci aktivít poskytovania najnovších inovácií (napr. multikanálových kampaní a elektronického obchodu) spojíte svoje sily so spoločnosťou Canon, vaši zákazníci z toho budú len profitovať. Vďaka efektívnejšej a hospodárnejšej komunikácii im pomôžete dosiahnuť kľúčové obchodné ciele, čím porastie vaša hodnota pre príslušnú organizáciu.

    Kľúčové fakty

    87 % nákupcov médií vníma tlač ako významnú súčasť svojho komunikačného mixu
    47 % nákupcov médií vníma „najvyššiu hodnotu za vynaložené prostriedky“ ako najvýznamnejšie kritérium pri výbere poskytovateľa tlačovej služby.
    36 % nákupcov tlačiarní nevie, čo je tlač na vyžiadanie

    Zdroj: See the Bigger Picture, Insights Report 2012

    Nárast výnosov z produktivity so spoločnosťou Canon

    V dnešnom digitálnom veku zákazníci vnútropodnikovej tlače očakávajú rovnako vysokú kvalitu výstupu od krátkodobých úloh a zároveň kratšiu dobu obratu. Podľa nášho prieskumu vyžaduje 57 % úloh, aby sa tlač dokončila v deň zadania alebo skôr.

    V spolupráci s vašimi tímami vám pomôžeme identifikovať oblasti, v ktorých existuje priestor na vylepšenia. Taktiež vám odporučíme najlepšiu kombináciu technológií a podpory, aby ste dokázali naprieč všetkými tlačovými aktivitami ťažiť zo zvýšenej miery produktivity. Umožníme vám poskytovať spoľahlivejšie a produktívnejšie služby – od zariadení na zachytávanie snímok a tlačiarenských produkčných produktov po inovatívne programy a servisné kontrakty.

    Zvyšovanie miery udržateľnosti so spoločnosťou Canon

    Starostlivosť o životné prostredie je dôležitá pre väčšinu organizácií. Preto je mimoriadne dôležité, aby vnútropodnikové tlačové strediská dokázali prispievať k environmentálnej stratégii danej spoločnosti.

    Aj v prípade, ak vaša spoločnosť nedisponuje certifikovaným systémom environmentálneho riadenia, ako je ISO 14001, je možné implementovať politiky o používaní recyklovaného a certifikovaného papiera, ako aj manažmente a znižovaní množstva produkovaného odpadu.

    Efektívnejším presadzovaním environmentálnej politiky dokážete organizácii demonštrovať, akým spôsobom tlačové stredisko napomáha všeobecným cieľom CSR a prináša pridanú hodnotu prostredníctvom úspory energie a zníženia množstva produkovaného odpadu.