Ako aktualizovať firmvér

Ak chcete používať aplikáciu Canon PRINT Business, možno bude nutné aktualizovať firmvér multifunkčného zariadenia.
Ak používate model zariadenia, ktorý je nutné aktualizovať, pri použití aplikácie Canon PRINT Business sa zobrazí výzva na aktualizáciu.
Firmvér je možné aktualizovať dvoma spôsobmi.
Prezrite si nasledujúcu tabuľku a využite postup zodpovedajúci modelu zariadenia, ktorý používate.

Názov zariadenia Aktualizácia firmvéru
Prostredníctvom internetu Pomocou počítača
Séria MF4800 - Dostupný
Séria MF4700 - Dostupný
Séria MF5900 - Dostupný
Séria iR1133 - Dostupný
Séria MF6100 Dostupný Dostupný
Séria MF8200C Dostupný Dostupný
Séria MF8500C Dostupný Dostupný

POZNÁMKA

V prípade zariadení série imageRUNNER ADVANCE nie je firmvér potrebné aktualizovať.

1. Aktualizácia cez internet
Do používaného multifunkčného zariadenia stiahnite cez internet bez použitia počítača (Windows/Mac) firmvér a potom ho aktualizujte.
- Multifunkčné zariadenie musí byť pripojené k internetu

1-1. V ponuke na ovládacom paneli vyberte položku [System Management Settings/Nastavenia správy systému] → stlačte tlačidlo [OK].

1-2. Vyberte položky [Update Firmware/Aktualizácia firmvéru] → stlačte tlačidlo [OK].

1-3. Vyberte položky [Via Internet/Cez internet] → stlačte tlačidlo [OK].

1-4. Aktualizujte firmvér podľa pokynov na displeji.
Aktualizácia firmvéru je dokončená.
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business a použite multifunkčné zariadenie s aktualizovaným firmvérom.

2. Aktualizácia cez počítač (Windows/Mac)
Stiahnite firmvér do počítača (Windows/Mac) z webovej lokality spoločnosti Canon a aktualizujte ho.
- Multifunkčné zariadenie aj počítač musia byť prepojené pomocou siete LAN alebo rozhrania USB.

2-1. Stiahnutie firmvéru
Firmvér pre multifunkčné zariadenie stiahnite zo stránky slúžiacej na prevzatie dodatočného softvéru.
Séria MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Na jeho stiahnutie budete potrebovať sériové číslo daného multifunkčného zariadenia.

POZNÁMKA

Sériové číslo predstavuje osemmiestne číslo uvedené na štítku na zadnom paneli multifunkčného zariadenia.

Ak sériové číslo neviete nájsť, vyhľadajte ho v príručke dodanej s multifunkčným zariadením. Príslušnú tému vyhľadajte na základe hesla „sériové číslo“.

2-2. Prepnutie multifunkčného zariadenia do režimu sťahovania
1) V ponuke na ovládacom paneli vyberte položku [System Management Settings/Nastavenia správy systému] → stlačte tlačidlo [OK].

2) Vyberte položky [Update Firmware/Aktualizácia firmvéru] → stlačte tlačidlo [OK].

3) Vyberte položky [Via PC/Pomocou počítača] → stlačte tlačidlo [OK].

4) Ak sa zobrazí hlásenie „Update firmware?“ (Aktualizovať firmvér?), stlačte tlačidlo [Yes/Áno].

Prevádzka zariadenia sa následne prepne do režimu sťahovania.
Pripojenia cez sieť LAN: Pripojenia cez rozhranie USB:

Ak ste pripojení prostredníctvom siete LAN, zapíšte si adresu IP zobrazenú na paneli. Tú bude nutné zadať počas nasledujúceho úkonu vykonávaného pomocou počítača (Windows/Mac).

2-3. Spustenie nástroja používateľskej podpory a aktualizácia firmvéru
1.) Stiahnutý súbor firmvéru rozbaľte v počítači (Windows/Mac).
2.) Dvakrát kliknite na súbor nástroja používateľskej podpory v rozbalenom priečinku.

Spustí sa nástroj používateľskej podpory.
3) Aktualizujte firmvér podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA

Ďalšie informácie o postupe nájdete v súbore „Sprievodca prevádzkou nástroja používateľskej podpory“ v rozbalenom priečinku.

Ak je používané multifunkčné zariadenie pripojené cez sieť LAN, v nástroji používateľskej podpory je potrebné zadať adresu IP do položky [IP Address/Adresa IP]. Zadajte adresu IP zobrazenú v kroku 4 postupu „Prepnutie multifunkčného zariadenia do režimu sťahovania“.

2-4. Reštartovanie multifunkčného zariadenia
Po dokončení zápisu firmvéru z nástroja používateľskej podpory stlačte na ovládacom paneli multifunkčného zariadenia tlačidlo [Stop/Zastaviť].
Multifunkčné zariadenie sa reštartuje.
Aktualizácia firmvéru je dokončená.
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business a použite multifunkčné zariadenie s aktualizovaným firmvérom.