Zmluvné podmienky a Zásady ochrany súkromia

Zmluvné podmienky používania konta Canon

Tieto Zmluvné podmienky priebežne aktualizujeme. O zmenách v týchto Zmluvných podmienkach vás budeme informovať ich uverejnením online. Okrem toho vás o podstatných zmenách v týchto Zmluvných podmienkach budeme informovať aj prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných metód, ak ste nejaké poskytli. Ak po uverejnení aktualizácií týchto Zmluvných podmienok budete naďalej používať konto Canon , súhlasíte s tým, že tieto aktualizované podmienky budú pre vás záväzné.

1. Čo je konto Canon ?

Konto Canon, predtým známe ako konto You Connect a konto MyCanon, sú poverenia, ktoré budete používať na stanovenie a potvrdenie svojej identity na webových lokalitách a v službách Canon. Svoje konto Canon môžete používať na prístup k rôznym službám (ku ktorým patrí získanie informácií o výrobkoch spoločnosti Canon, prihlásenie do online obchodu spoločnosti Canon na účely nákupu výrobkov značky Canon a získanie prístupu k rôznym webovým lokalitám a súvisiacim službám spoločnosti Canon, ako napr. odber jej noviniek, galéria YouConnect a irista atď.), poskytovaným buď priamo spoločnosťou Canon, jej pridruženými spoločnosťami, alebo tretími stranami určenými spoločnosťou Canon (ďalej spoločne označované ako „služby spoločnosti Canon“). Upozorňujeme, že vaše používanie služieb spoločnosti Canon podlieha platným zmluvným podmienkam uplatňovaným pre každú z nich. Ďalej upozorňujeme, že výrobky spoločnosti Canon a služby spoločnosti Canon sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. V každej krajine nemusia byť poskytované rovnaké výrobky spoločnosti Canon a služby spoločnosti Canon a zároveň niektoré služby spoločnosti Canon priamo súvisiace s istými výrobkami spoločnosti Canon budú spojené s vaším bydliskom.

2. Kto si môže zaregistrovať konto Canon ?

Konto Canon  je k dispozícii v Európe, na Blízkom východe a v Afrike pre všetky osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov. Prístup k službám spoločnosti Canon a ich používanie osobami mladšími ako 18 rokov je dovolený len s výslovným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu, na ktorého meno je konto registrované.

3. Ako vytvoriť konto Canon?

Ak chcete vytvoriť konto Canon , musíte zadať platnú e-mailovú adresu, ktorá bude zároveň slúžiť ako vaše meno používateľa, a určité demografické údaje, napr. vaše krstné meno, priezvisko, krajinu trvalého bydliska atď. Svoje používateľské meno a heslo môžete zmeniť po prihlásení do konta Canon po úspešnej registrácii. Prístup do Konta Canon je vám poskytovaný bezplatne a konto Canon je určené len pre vašu osobnú potrebu. Vy však znášate všetky náklady a výdavky, ktoré sú potrebné na registráciu konta Canon a používanie služieb spoločnosti Canon.

Upozorňujeme, že spoločnosť Canon si vyhradzuje právo prijať žiadateľov výlučne na základe vlastného úsudku a bez zbytočnej diskriminácie odmietnuť akéhokoľvek žiadateľa, ktorého odôvodnene považuje za nevhodného.

Keď si zaregistrujete konto Canon, vyjadrujete súhlas, že spoločnosti Canon poskytnete presné údaje podľa požiadaviek uvedených v registračnom formulári. Po zaregistrovaní ste povinný tieto údaje pravidelne aktualizovať. Urobiť tak môžete pomocou prepojení uvedených v e-mailovej správe potvrdzujúcej vašu registráciu alebo zverejnených na webovej stránke spoločnosti Canon. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Canon používa a prenáša vaše osobné údaje, nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov v tomto dokumente.

4. Zásady ochrany osobných údajov

Podrobné informácie o tom, ako používame informácie spotrebiteľov, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľa.

5. Vyhlásenie

Vyslovene vyhlasujete a potvrdzujete tieto vyhlásenia:

Registrujete sa a používate konto Canon a súvisiace služby spoločnosti Canon na vlastné riziko. Konto Canon a všetky s ním spojené služby spoločnosti Canon sú poskytované „TAK AKO SÚ“ a „NA BÁZE DOSTUPNOSTI“. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Canon a jej pridružené spoločnosti výslovne odmietajú všetky záruky a podmienky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené vrátane, nie však výlučne, odvodených záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv.

Spoločnosť Canon a jej pridružené spoločnosti nezaručujú, že (a) používanie konta Canon a služieb spoločnosti Canon splní vaše požiadavky, (b) používanie konta Canon a služieb spoločnosti Canon bude bez prerušení, včasné, bezpečné alebo bez chýb, (c) akékoľvek výsledky, ktoré možno získať v rámci používania konta Canon a služieb spoločnosti Canon, budú presné alebo spoľahlivé.

Akýkoľvek materiál prevzatý alebo získaný inak v rámci používania konta Canon  a služieb spoločnosti Canon používate výlučne na základe vlastného úsudku a na vlastné riziko a nesiete plnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú vášmu počítačovému serveru alebo inému zariadeniu alebo akúkoľvek stratu údajov následkom prevzatia akéhokoľvek takéhoto materiálu.

Žiadne odporúčania ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali od spoločnosti Canon (vrátane jej pridružených spoločností) alebo prostredníctvom či v rámci používania konta Canon a služieb spoločnosti Canon, nepredstavujú žiadne záruky, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Zmluvných podmienkach.

6. Ochranná známka spoločnosti Canon

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zobrazovať alebo používať ochranné známky a logá spoločnosti Canon bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon.

7. Rozhodujúce právo

7.1 S výhradou odseku 7.2 tieto Zmluvné podmienky a všetky spory týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok alebo konta Canon podliehajú zákonom Anglicka a Walesu a všetky spory súvisiace s týmito Zmluvnými podmienkami alebo kontom Canon  spadajú pod právomoc súdov v Anglicku a Walese.

7.2 Ako spotrebiteľ môžete mať nárok na prekladanie súdnych výnosov vo vlastnom jazyku a na miestnom súde. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky a pravidlá neobmedzujú vaše štatutárne práva.

8. Kontaktné údaje spoločnosti Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holandsko
Tel.: 0031 20 545 8545
Fax: 0031 20 545 8222
IČO: 33166721
IČ DPH: NL005916343B01

9. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Všetky práva vyhradené. Je prísne zakázané kopírovať, opätovne distribuovať, opätovne publikovať alebo upravovať akékoľvek informácie, obrázky a ochranné známky uvedené na tejto webovej lokalite.