LOSOVANIE KLUBU CANON (september 2023)

Nepremeškajte losovanie v exkluzívnej súťaži klubu Canon

1. ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

1.1. Toto losovanie s bezplatnou účasťou (ďalej len „losovanie klubu Canon“) je organizované spoločnosťou Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko (ďalej len „Canon“).

1.2. Všetci účastníci (ďalej len „Účastníci“) musia byť občanmi zúčastnených krajín a musia mať 18 alebo viac rokov. Zúčastnené krajiny zahŕňajú: Spojené kráľovstvo, Severné Írsko, Írska republika, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Južná Afrika.

1.3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.

1.4. Má sa za to, že všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili do losovania s bezplatnou účasťou, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok losovania, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.

2. LOSOVANIE A AKO SA ZAPOJIŤ

2.1. Losovanie klubu Canon je dostupné pre všetkých platných členov klubu Canon, vrátane existujúcich členov a tých, ktorí sa zaregistrovali alebo sa zaregistrujú v Registračnom období (od 00:00 27. septembra 2023 do 23:59 29. októbra 2023). Upozorňujeme, že existujúci členovia musia súhlasiť s účasťou na tomto losovaní a noví členovia, ktorí sa zaregistrujú do klubu Canon v súlade so zmluvnými podmienkami, musia tiež súhlasiť s účasťou na losovaní klubu Canon (september 2023), ak si želajú zúčastniť sa.
Samotné losovanie sa uskutoční medzi 30. októbrom a 31. októbrom 2023, kedy sa vylosujú výhercovia.

2.2. Účasť na losovaní klubu Canon o jednu z desiatich cien (v prípade celku „Ceny“ alebo samostatne „Cena“), Účastník musí súhlasiť so zmluvnými podmienkami losovania klubu Canon.

Desať Cien zahŕňa:
Hlavná cena: bezzrkadlový fotoaparát Canon EOS R5 + objektív RF 24-105mm F4L IS USM (5 509 EUR)
2. cena: bezzrkadlový fotoaparát Canon EOS R6 + objektív RF 24-105mm F4-7.1 IS STM (2 859 EUR)
3. cena: bezzrkadlový fotoaparát Canon EOS R8 + objektív RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM (1 999 EUR)
4. cena: bezzrkadlový fotoaparát Canon EOS R7 + objektív RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM (1 989 EUR)
5. cena: bezzrkadlový fotoaparát Canon EOS R10 + objektív RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM (1 295 EUR)
6. cena: tlačiareň MegaTank 3 v 1s doplniteľnými zásobníkmi Canon PIXMA G6050 (359 EUR)
7. cena: bezdrôtová farebná multifunkčná atramentová tlačiareň MegaTank s doplniteľnými zásobníkmi Canon PIXMA G4570 (355 EUR)
8. cena: bezdrôtová farebná tlačiareň MegaTank 3 v 1 s doplniteľnými zásobníkmi Canon PIXMA G3570 (335 EUR)
9. cena: Canon PIXMA iX6850 (215 EUR)
10. cena: farebná tlačiareň MegaTank s doplniteľnými zásobníkmi Canon PIXMA G1520 (199 EUR)

Uvedené ceny majú originálne maloobchodné ceny uvedené na webovej stránke spoločnosti Canon Germany v čase zverejnenia týchto zmluvných podmienok.

2.3. Každý sa môže prihlásiť len raz.

2.4. Prihlášky doručené po uplynutí Registračného obdobia nebudú do tohto losovania klubu Canon zaradené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.

2.5. Ak si Účastník želá buď odstúpiť z losovania, alebo odvolať svoj súhlas spoločnosti Canon na používanie jeho osobných údajov na účely spravovania tohto losovania, môže tak urobiť zaslaním žiadosti cez webový formulár. Stratí však účasť na tomto losovaní.

3. CENY

3.1. Desať výhercov (samostatne „Výherca“) sa náhodne vylosuje zo všetkých platných prihlášok, ktoré boli prijaté počas Registračného obdobia.

3.2. Každý Výherca získa Cenu.

3.3. Ceny sú neprenosné a nie je možné nechať si namiesto nich vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná Cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.

4. VÝBER VÝHERCOV

4.1. Jednotliví výhercovia budú spomedzi všetkých platných prihlášok vybratí pomocou generátora náhodných čísel a ich mená oznámi spoločnosť Canon.

4.2. Spoločnosť Canon bude Výhercov kontaktovať čo najskôr po 31. októbri 2023 prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii do klubu Canon s cieľom dohodnúť si podrobnosti o doručení a dátum doručenia relevantnej Ceny.

4.3. Ak výherca Cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 14 dní, odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému Výhercovi Cena prepadne.

4.4. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť cenu inému uchádzačovi.

4.5. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.

4.6. Spoločnosť Canon poskytuje Cenu Výhercovi v dobrej viere. Ak výherca nemôže cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť spoločnosti Canon čo najskôr oznámiť.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Akékoľvek osobné údaje poskytnuté spoločnosti Canon bude spracúvať spoločnosť Canon a jej zástupcovia alebo pridružené spoločnosti skupiny na účel organizovania tohto losovania klubu Canon.

5.2. Spoločnosť Canon môže účastníkov kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania klubu Canon alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania klubu Canon.

5.3. Účastníci, ktorí súhlasili s použitím svojich osobných údajov spoločnosťou Canon na účely spravovania tohto losovania, môžu odvolať svoj súhlas spôsobmi uvedenými v odseku 2.5. Upozorňujeme, že tak stratíte účasť na tomto losovaní.

5.4. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko („Canon“) je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým osobným údajom poskytnutým Účastníkmi.

5.5. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo Spojeného kráľovstva a EHP. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov účastníkov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Canon

6. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

6.1. Vo výnimočných prípadoch môže spoločnosť Canon zrušiť cenu a/alebo zmeniť iné podmienky propagačnej akcie za predpokladu, že sú takéto zmeny nevyhnutné a možno ich z objektívnych dôvodov odôvodniť.

6.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek Ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania klubu Canon.

6.3. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek Účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.

6.4. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním klubu Canon bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.

6.5. Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.

7. PRÁVO A JURISDIKCIA

V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho trvalého pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.