Zmluvné podmienky

1. Usporiadateľ

Organizátorom je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

2. Informácie o ponuke

2.1. Účastníci

2.1.1. Všetci účastníci (ďalej len „účastníci“) musia byť starší ako 18 rokov.

Z ponuky budú vylúčení distribútori a iní predajcovia. Predajcovia a distribútori nie sú oprávnení zúčastniť sa v mene svojich zákazníkov.

2.1.2 Predpokladá sa, že všetci účastníci vyjadrili svoj súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto zmluvných podmienok.

2.2. Balík, územie a obdobie

2.2.1 Zakúpili ste si balík, ktorý tvorí fotoaparát Canon EOS 1D-X III, pamäťová karta SanDisk Extreme PRO® CFexpress® 64 GB a čítačka kariet SanDisk Extreme PRO® CFexpress® (ďalej len „balík“). Ak čítačka kariet (ďalej len „čítačka kariet“) nie je súčasťou balíka, máte právo na kompenzáciu v podobe online reklamácie. Takéto online reklamácie možno uskutočniť len v období od 14. 02. 2020 do 31. 07. 2020.

2.2.2 V rámci jedného balíka máte nárok len na jednu čítačku kariet.

3. Kompenzácia

3.1 Aby si účastník mohol nárokovať kompenzáciu za čítačku kariet, musí si zakúpiť balík A uskutočniť platnú online reklamáciu. Reklamácia musí byť uskutočnená v období od 14. 02. 2020 do 31. 07. 2020.

3.2 Ak chcete uskutočniť reklamáciu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

(i) Na stránke www.canon-europe.com/cfexpress treba správnym spôsobom vyplniť a poslať online reklamačný formulár (vrátane osobných údajov a podrobností o produkte spolu s jeho platným sériovým číslom atď.). * Ak potrebujete pomoc s nájdením sériového čísla,

https://www.canon.sk/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(ii) K online formuláru na podanie žiadosti je potrebné naskenovať, pripojiť a odoslať kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry v prípade nákupu cez internetový obchod (s DPH).

(iii) Účastník následne dostane e-mail na potvrdenie úspešného prijatia žiadosti. Ak účastník do 24 hodín od odoslania reklamácie neobdrží žiadny potvrdzovací e-mail, musí nás kontaktovať na linke +421 250 102 612 alebo poslať e-mail na adresu canon@promotion-support.com

3.3 Po obdržaní a overení reklamácie spoločnosť Canon zabezpečí doručenie čítačky kariet účastníkovi, a to do 90 dní.

3.4 Spoločnosť Canon nebude spracovávať žiadne reklamácie, ktoré sú neúplné alebo nečitateľné. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorene alebo neúspešne podané žiadosti.

4. Vyhlásenia

4.1. Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek účastník utrpieť v rámci tejto ponuky. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

4.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť alebo zmeniť túto ponuku kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky. Spoločnosť Canon sa však vždy bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na účastníka, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.

4.3. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť reklamácie a/alebo účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu ponuky.

Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto ponuky sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

5. Osobné údaje

Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko, je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým osobným údajom poskytnutým Účastníkmi. Poskytnuté osobné údaje sa použijú len na účely uskutočnenia tejto ponuky. Budú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP. Osobné údaje zhromaždené od účastníkov podliehajú zásadám ochrany osobných údajov spotrebiteľa spoločnosti Canon [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Jurisdikcia

V rámci tejto ponuky sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho trvalého pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.