Zimná akcia – spätný bonus za kúpu skenerov Canon

Canon Europa N.V. Zmluvné podmienky

1. AKCIOVÉ PRODUKTY, TRVANIE AKCIE, ÚČASTNÍCI A ÚZEMIA PLATNOSTI AKCIE

1.1. Táto akcia platí len pri nákupoch produktov, ktoré sú uvedené ako oprávnené produkty na tejto lokalite („akciové produkty”), uskutočnených od 1. októbra 2018 do 28. februára 2019 vrátane („trvanie akcie“) na územiach platnosti akcie (definované nižšie).

1.2. Všetci účastníci („účastník“) musia mať minimálne 18 rokov a trvalý pobyt v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku („územia platnosti akcie“).

1.3. Predpokladá sa, že všetci účastníci akcie vyjadrili súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto zmluvných podmienok.

1.4. Všetky vybrané výrobky musia byť nové a originálne výrobky Canon. Nákupy produktov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných produktov, alebo produktov, ktoré sú falšované či akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva skupiny spoločností Canon (napríklad (okrem iného) produktov pochádzajúcich z paralelného dovozu alebo šedého trhu), nespĺňajú podmienky tejto akcie.

1.5. Akciové produkty musia: (i) byť vo vlastníctve účastníka v deň podania žiadosti; (ii) byť zaregistrované na adrese v rámci území platnosti akcie; (iii) (v relevantnom prípade) byť dodané a distribuované maloobchodníkom buď spoločnosťou zo skupiny Canon, alebo autorizovanými distribútormi so sídlom v EHP a (iv) byť zakúpené od spoločnosti zo skupiny Canon, od maloobchodníka so sídlom na území platnosti akcie alebo z internetového obchodu s doménou alebo sídlom registrovaným na území platnosti akcie.

2. AKO SA ZÚČASTNIŤ

2.1. Ak sa chce účastník zapojiť do tejto akcie, musí si počas trvania akcie zakúpiť akciový produkt na území platnosti akcie a predložiť platnú žiadosť online v čase od 1. októbra 2018 00.00 hod. do polnoci 31. marca 2019.

2.2. Žiadosti sa musia predložiť odoslaním správne a úplne vyplneného online formulára žiadosti (musí obsahovať aj platné výrobné číslo produktu pre EHP). Účastník musí naskenovať a nahrať kópiu pokladničného dokladu alebo v prípade nákupu cez internetový obchod kópiu potvrdenia objednávky a pripojiť ju k online formuláru žiadosti. Účastník následne dostane e-mail s potvrdením prijatia žiadosti. Ak takýto e-mail s potvrdením nedostanete do 24 pracovných dní od spracovania žiadosti alebo ak nemáte prístup k počítaču, obráťte sa na našu linku na podávanie žiadostí na telefónnom čísle +421 2 501 026 12.

2.3. Akciové produkty sú dostupné do vypredania zásob. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za plnenie objednávok akciových produktov predajcami počas trvania akcie.

2.4. Spoločnosť Canon nespracuje žiadne žiadosti prijaté po uplynutí lehoty na prijímanie žiadostí, teda po polnoci 31. marca 2019. Spoločnosť Canon nespracuje žiadosti, ktoré považuje za neúplné alebo nečitateľné. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorene alebo neúspešne podané žiadosti.

2.5. Účastníci smú požiadať o spätný bonus (vrátenie peňazí) maximálne za päť zakúpených akciových produktov a za každý akciový produkt získajú bonus len raz.

2.6. Firmy alebo jednotlivci, ktorí nakupujú hromadne (a v priebehu trvania akcie si zakúpia viac ako päť akciových produktov), nemajú nárok zapojiť sa do tejto akcie.

2.7. Túto akciu nie je možné využiť v kombinácii s inou akciou.

3. SPÄTNÝ BONUS

3.1. Účastníkom bude vyplatený spätný bonus vo výške uvedenej pre nákupy akciových produktov.

3.2. Po prijatí a overení žiadosti spoločnosť Canon zabezpečí priamy bezhotovostný prevod na bankový účet účastníka. Týmto sa zároveň vylučuje uzatvorenie akejkoľvek alternatívnej dohody a vyplácanie čiastky šekom alebo hotovostne.

3.3. Spoločnosť Canon sa bude snažiť zrealizovať bezhotovostný prevod do 28 dní od prijatia úplne a správne vyplnenej žiadosti.

3.4. K jednej platnej žiadosti sa zrealizuje len jeden bezhotovostný prevod.

3.5. Ak ste registrovaný platca DPH vo vašej krajine a bol vám vyplatený spätný bonus, môže sa tým znížiť vaša daňová povinnosť, ktorá vám vznikla pri nákupe, a môže byť potrebné príslušne znížiť výšku uhradenej dane.

4. ORGANIZÁTOR AKCIE

Organizátor akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holandsko.

5. VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

5.1. Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek Účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

5.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo túto akciu kedykoľvek zrušiť, doplniť alebo zmeniť bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

5.3. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo Účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie. Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

6. OCHRANA ÚDAJOV

6.1. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je prevádzkovateľ vo vzťahu k všetkým údajom poskytnutým účastníkmi. Všetky osobné údaje, ktoré nám boli predložené, budú spracované spoločnosťou Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko na účely správy tejto akcie. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.

6.2. Na osobné údaje získané od účastníkov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov obchodných partnerov a spotrebiteľov spoločnosti Canon, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.canon.sk/privacy-policy/

7. PRÁVO A JURISDIKCIA

Tieto zmluvné podmienky a všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Holandska a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov Holandska.

Akciové produkty

Skener dokumentov Canon imageFORMULA DR-C230
Skener dokumentov Canon imageFORMULA DR-C240
Skener dokumentov Canon imageFORMULA DR-M140
Skener dokumentov Canon imageFORMULA DR-M260
Skener dokumentov Canon imageFORMULA DR-M1060
Sieťový skener Canon imageFORMULA ScanFront 400