ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE OBSAH VYTVORENÝ POUŽÍVATEĽMI

Páčia sa nám vaše obrázky (ďalej len „obsah“) a chceli by sme ich uvádzať v kanáloch sociálnych médií, elektronických bulletinoch a webových lokalitách spoločnosti Canon. Ak nám dáte povolenie na používanie svojho obsahu, spôsob, akým bude spoločnosť Canon váš obsah uvádzať, sa upravuje zmluvnými podmienkami uvedenými ďalej.

Používanie vašich obrázkov na obchodné účely
Keď spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Holandsko, alebo jej dcérske spoločnosti, spoločnosti skupiny a postupníci (ďalej spoločne len ako „Canon“, „my“ alebo „nám/nás“ vo všetkých pádoch) uvedú, použijú a/alebo zobrazia váš obsah na obchodné alebo neobchodné účely, zverejníme váš obsah a uvedieme vás ako jeho tvorcu v kanáloch sociálnych médií, elektronických bulletinoch a/alebo na webových lokalitách spoločnosti Canon.

Ako získavame váš obsah
Spoločnosť Canon získava váš obsah z vášho príspevku v sociálnych médiách, pričom obsah nám poskytne platforma sociálnych médií ako obrázok vo formáte JPEG alebo video vo formáte MP4. Obsah nemusí byť rovnaký, ako ho pôvodne nahráte na Instagram (môže byť napríklad komprimovaný alebo môžu chýbať vložené údaje EXIF). Obsah sa bude zobrazovať v kanáloch sociálnych médií, elektronických bulletinoch a/alebo na webových lokalitách spoločnosti Canon.

Ponechávate si vlastníctvo svojho obsahu, ale dávate nám licenciu
Ponechávate si úplné vlastníctvo obsahu, ale udeľujete nám obmedzenú licenciu na používanie a zobrazovanie obsahu. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či zobrazí alebo nezobrazí váš obsah v kanáloch sociálnych médií, elektronických bulletinoch a/alebo na webových lokalitách spoločnosti Canon. Obmedzená licencia, ktorú nám udeľujete, je celosvetová, nevýlučná, neodvolateľná, bezodplatná a prevoditeľná licencia na uvádzanie, používanie, reprodukovanie, distribuovanie alebo zobrazovanie vášho obsahu a vytváranie odvodených diel z materiálov, ktoré sú súčasťou obsahu. Ako pri každom obsahu, ktorý je umiestnený online, nezávislé tretie strany alebo koncoví používatelia môžu bez nášho vedomia alebo súhlasu vyhotovovať a distribuovať kópie obsahu. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za to, ako tretia strana môže používať váš obsah.

Ak použijeme váš obsah, uvedieme vás ako autora
V súvislosti s používaním obsahu nám udeľujete aj právo na používanie vášho používateľského mena, profilového obrázku, pseudonymu a/alebo obrázku. Spoločnosť Canon vás môže uviesť ako autora v spojitosti s používaním obsahu tým, že vás identifikuje v súvislosti s obsahom, a takisto môže poskytnúť odkaz na váš pôvodný príspevok v príslušnom kanále sociálnych médií, kde je obsah zobrazený, a to v dostupnom rozsahu.

Vaše vyhlásenia voči nám
Chápeme, že obsah je vaším pôvodným dielom a že neporušuje žiadne existujúce práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, obchodného tajomstva alebo zmluvných práv a že neobsahuje nič, čo by po zverejnení bolo podvodné, obťažujúce, urážlivé, obscénne ani čo by porušovalo práva na ochranu osobných údajov, právne predpisy alebo iné nariadenia. To znamená, že by ste sa mali uistiť, že máte všetky práva a súhlas od všetkých iných nositeľov práv na váš obsah ešte pred tým, než nám dáte súhlas na použitie vášho obsahu. Nositeľom práv môže byť značka tretej strany alebo názov spoločnosti, osoba zobrazená v obsahu alebo slávna budova.

Ak nám dáte súhlas na používanie a uvádzanie vášho obsahu, spoločnosť Canon bude považovať za samozrejmé, že máte všetky potrebné práva a že ste získali súhlas od všetkých osôb alebo značiek vyobrazených v akomkoľvek obsahu. Spoločnosť Canon neprijíma žiadnu zodpovednosť a/ani povinnosti voči nárokom tretích strán a/ani nárokom v súvislosti s porušením práv tretích strán v dôsledku používania, zobrazovania alebo uvádzania vášho obsahu a každý nárok tretej strany bude adresovať vám.

Obdobie trvania
Obdobie trvania tejto zmluvy začína plynúť v deň, keď potvrdíte, že spoločnosť Canon môže používať váš obsah v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, a bude pokračovať až dovtedy, kým nebude ukončené z našej strany. O ukončenie môžete požiadať písomne poslaním žiadosti na e-mailovú adresu socialmedia@canon-europe.com.

Môžeme vás kontaktovať
Môžeme vás chcieť kontaktovať v súvislosti s obsahom, napríklad v prípade, že váš obsah chceme uviesť inými spôsobmi. Súhlasíte s tým, aby vás spoločnosť Canon alebo ňou vymenovaný zástupca kontaktoval prostredníctvom našich oficiálnych kanálov sociálnych médií spoločnosti Canon.

Rozhodné právo tejto zmluvy
Tieto zmluvné podmienky sa budú vykladať a každý spor súvisiaci s nimi alebo používanie a zobrazovanie obsahu sa budú riadiť právom Anglicka a Walesu.