Zmluvné podmienky

LOSOVANIE O CENY S BEZPLATNOU ÚČASŤOU – súťaž o fotoaparáty Canon EOS M50

ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

1. Organizátorom je spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Holandsko („Canon“).

2. Všetci uchádzači („Účastníci“) musia mať bydlisko v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Rakúsku, Fínsku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Portugalsku, Írsku, Belgicku, Luxembursku, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku alebo v Rusku a musia mať minimálne 18 rokov.

3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.

4. Má sa za to, že všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak to nebolo písomnou formou oznámené inak.

LOSOVANIE A AKO SA ZAPOJIŤ

5. Losovanie o ceny s bezplatnou účasťou sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Canon a bude prebiehať od 14. 06. 2018 do 30. 09. 2018.

6. Do losovania o ceny s bezplatnou účasťou, v ktorom možno vyhrať jeden z 25 fotoaparátov Canon EOS M50 s objektívom EF-M 15-45MM IS STM (ďalej len „Cena“), budú zaradení len uchádzači, ktorí sa do losovania prihlásia.

7. Prihlášky doručené po dátume uzávierky nebudú do tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou zaradené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.

CENA

8. Spomedzi všetkých platných prihlášok doručených v termíne od 14. 06. 2018 do 30. 09. 2018 bude náhodne vylosovaných 25 výhercov.

9. Každý výherca získa jeden z 25 fotoaparátov Canon EOS M50 s objektívom EF-M 15-45MM IS STM.

10. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť alebo získať kredit. V prípade, že ponúkaná cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.

VÝBER VÝHERCOV

11. Jednotliví výhercovia budú spomedzi všetkých platných prihlášok vybratí pomocou generátora náhodných čísel a ich mená oznámi spoločnosť Canon.

12. Spoločnosť Canon uverejní informácie o výhercoch 5. 10. 2018 a následne bude výhercov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo formulári s údajmi s cieľom dohodnúť si podrobnosti týkajúce sa doručenia Ceny.

13. Ak výherca Cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 7 dní, odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému výhercovi Cena prepadne.

14. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť Cenu inému uchádzačovi.

15. Výhercom bude Cena zaslaná kuriérom do 12. 10. 2018.

16. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.

17. Organizátor poskytuje Cenu výhercom losovania o ceny s bezplatnou účasťou v dobrej viere. Ak výherca nemôže Cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť organizátorovi čo najskôr oznámiť.

OSOBNÉ ÚDAJE

18. Na účely zákonov o ochrane osobných údajov je spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkekkerweg, 1185 XB, Holandsko správcom osobných údajov vo vzťahu k všetkým osobným údajom poskytnutým Účastníkmi. Všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Canon budú spracované na administratívne účely súvisiace s touto propagačnou akciou a prípadne na marketingové účely, pokiaľ sa Účastníci prihlásili na odber marketingových správ od spoločnosti Canon. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP.

19. Spoločnosť Canon vás bude kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania o ceny s bezplatnou účasťou alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania o ceny s bezplatnou účasťou.

20. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zverejniť meno a mesto výhercu alebo spropagovať ktorékoľvek odovzdanie cien po vylosovaní výhercov.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

21. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Cenu a zmeniť podmienky.

22. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou.

23. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek Účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.

24. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním o ceny s bezplatnou účasťou bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.

PRÁVO A JURISDIKCIA

25. Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek spory z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi krajiny bydliska Účastníkov a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii príslušných miestnych súdov.