Zmluvné podmienky losovania

Losovanie o fotoaparát EOS R a objektív RF 24-105mm f/4L IS USM S BEZPLATNOU ÚČASŤOU

1.   SPOLOČNOSŤ CANON A ÚČASTNÍCI

1.1. Organizátorom tejto súťaže je spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Holandsko („Canon“).

1.2. Všetci súťažiaci („účastníci“) musia byť občanmi Spojeného kráľovstva, Írska, Holandska, Španielska, Portugalsku, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Fínska, Nórska, Českej republiky, Slovenska, Grécka, Ukrajiny alebo Bulharska vo veku 18 rokov a viac.

1.3. Zamestnanci spoločnosti Canon, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a iné strany priamo zapojené do tejto propagačnej akcie a sponzorstva nie sú oprávnení zúčastniť sa.

1.4. Má sa za to, že všetci účastníci, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, súhlasia s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ak nebolo písomnou formou oznámené inak.

2.   LOSOVANIE A SPÔSOB ÚČASTI

2.1. Losovanie o ceny s bezplatnou účasťou sa uskutoční v spoločnosti Canon Europa. Súťaž bude prebiehať od 1. marca 2020 do 30. apríla 2020 a losovanie prebehne 5. mája 2020.

2.2. Do losovania o ceny s bezplatnou účasťou, v ktorom možno vyhrať fotoaparát EOS R a objektív RF 24-105mm f/4L IS USM (ďalej len „cena“), budú zaradení len uchádzači, ktorí vyplnia svoje údaje na prihlásenie do losovania.

2.3. Každý sa môže prihlásiť len raz

2.4. Prihlášky doručené po dátume uzávierky nebudú do tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou zaradené. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo diskvalifikovať neúplné alebo nečitateľné prihlášky.

3.   CENA

3.1. Spomedzi všetkých platných prihlášok odovzdaných od 1. marca 2020 do 30. apríla 2020 bude náhodne vylosovaný jeden výherca.

3.2. Výherca získa fotoaparát EOS R a objektív RF 24-105mm f/4L IS USM v hodnote 2099 EUR.

3.3. Cena je neprenosná a nie je možné nechať si namiesto nej vyplatiť hotovosť ani získať kredit. V prípade, že ponúkaná cena nebude k dispozícii z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívnu cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty.

4.   VÝBER VÝHERCOV

4.1. Výherca bude spomedzi všetkých platných prihlášok vybratý pomocou generátora náhodných čísel a jeho meno oznámi spoločnosť Canon.

4.2. Spoločnosť Canon bude výhercu kontaktovať čo najskôr po 5. máji 2020 prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo formulári s údajmi s cieľom dohodnúť podrobnosti týkajúce sa doručenia ceny.

4.3. Ak výherca cenu odmietne alebo si nárok na ňu neuplatní do 7 dní, odkedy ho spoločnosť Canon kontaktovala prostredníctvom e-mailu, pôvodnému vyhlásenému výhercovi cena prepadne.

4.4. Spoločnosť Canon môže výlučne na základe vlastného uváženia udeliť cenu inému uchádzačovi.

4.5. Výhercovi sa cena odošle kuriérom do 31. mája 2020.

4.6. Cena zodpovedá popisu uvedenému v čase jej ohlásenia.

4.7. Spoločnosť Canon poskytuje cenu výhercom losovania o ceny s bezplatnou účasťou v dobrej viere. Ak výherca nemôže cenu z akýchkoľvek dôvodov prijať, musí túto skutočnosť spoločnosti Canon čo najskôr oznámiť.

5.   OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Akékoľvek osobné údaje poskytnuté spoločnosti Canon bude spracúvať spoločnosť Canon a jej zástupcovia alebo pridružené spoločnosti skupiny na účel organizovania tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou. Spoločnosť Canon je prevádzkovateľ vo vzťahu k týmto poskytnutým osobným údajom.

5.2. Spoločnosť Canon môže účastníkov kontaktovať v súvislosti s organizovaním losovania o ceny s bezplatnou účasťou alebo v prípade, že by chcela prejednať prípadné iné použitie informácií poskytnutých na účely losovania o ceny s bezplatnou účasťou.

5.3. Spoločnosť Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandsko („CENV“) je prevádzkovateľ vo vzťahu ku všetkým údajom, ktoré poskytnú účastníci.

5.4. Poskytnuté osobné údaje sú bezpečne uložené a môžu byť prenesené na zabezpečený server mimo EHP. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov účastníkov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Canon na webovej lokalite https://myid.canon/canonid/#/policy].

6.   VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

6.1. Vo výnimočných prípadoch môže spoločnosť Canon zrušiť cenu a/alebo zmeniť iné podmienky propagačnej akcie za predpokladu, že sú takéto zmeny nevyhnutné a možno ich z objektívnych dôvodov odôvodniť.

6.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo odmietnuť uznať akúkoľvek prihlášku alebo právo získať späť plnú hodnotu akejkoľvek ceny, ak dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu alebo porušeniu zmluvných podmienok tohto losovania o ceny s bezplatnou účasťou.

6.3. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody ani zranenia akejkoľvek povahy, ktoré akýkoľvek účastník utrpel v rámci tejto propagačnej akcie. Nič z v týchto podmienkach však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo dodávateľov spoločnosti.

6.4. V prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania týchto pravidiel v akejkoľvek veci súvisiacej s losovaním o ceny s bezplatnou účasťou bude rozhodnutie riaditeľov spoločnosti Canon konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna ďalšia korešpondencia.

6.5.    Ak súd v príslušnej jurisdikcii alebo iný kompetentný orgán uzná niektoré ustanovenie týchto podmienok za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, v takom prípade bude príslušné ustanovenie oddelené od zvyšných ustanovení týchto podmienok, ktoré budú naďalej platiť v plnom rozsahu povolenom zákonom.

7.   PRÁVO A JURISDIKCIA

V rámci tejto súťaže sa na vás ako spotrebiteľa vzťahujú zákony krajiny vášho pobytu a máte nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnych súdoch. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.