CANON EUROPA N.V.
AKCIA TROJROČNEJ ZÁRUKY NA LAMPY
PODMIENKY A PRAVIDLÁ AKCIE

Akcia a organizátor akcie

1. Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na adrese: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“).

2. Pre vybrané produkty značky Canon (ďalej len „akciové produkty“) uvedené nižšie zahŕňa táto akcia trojročnej záruky na lampy (ďalej len „akciová záruka na lampy“) nasledujúce:

a) bezplatnú výmenu najviac 3 chybných lámp za nové,

b) bezplatné dodanie novej lampy na adresu uvedenú účastníkom,

c) bezplatnú recykláciu vymenenej lampy.

Trvanie akcie

3. Promoakcia platí do 29. februára 2020. Registrácia oprávnených produktov je možná do 29. apríla 2020. Akciové produkty si musíte kúpiť na území akcie (definícia nižšie) od autorizovaného partnera spoločnosti Canon. Dátum zakúpenia produktu sa musí potvrdiť platným dokladom o zakúpení. Produkty je potrebné zaregistrovať do 60 dní od zakúpenia.

Územie akcie

4. Akciové produkty sa musia zakúpiť a zaregistrovať na adrese na území jedného z nasledujúcich štátov: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Akciové produkty

5. Spoločnosť Canon bude na zoznam akciových produktov pridávať produkty alebo ho z neho odoberať. Najnovšie informácie o produktoch v akcii nájdete na stránke akcie.

6. Akciové produkty musia byť nové a originálne produkty značky Canon a predajcom musia byť dodané a distribuované spoločnosťami zo skupiny Canon so sídlom na území EHS alebo Švajčiarska. Overte si u predajcu, či to platí, aby ste sa vyhli sklamaniu. Kúpa produktov z druhej ruky, renovovaných alebo repasovaných produktov, alebo produktov, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Canon (vrátane, nie však výlučne, paralelných alebo „šedých“ produktov) nespĺňajú podmienky tejto akcie. Ak sa chcete dozvedieť viac o paralelných produktoch, kliknite sem.

7. Na to, aby sa na akciové produkty vzťahovala táto akcia, je potrebné ich zaregistrovať do 60 dní od zakúpenia. Ak chcete zaregistrovať svoj produkt, odošlite žiadosť podľa pokynov uvedených nižšie.

7.1. Táto ponuka platí len pre koncových používateľov.

7.1.1 Predpokladá sa, že všetci účastníci akcie vyjadrili svoj súhlas s tým, že sú viazaní znením týchto podmienok a pravidiel.

Registrácia produktu a uplatnenie nároku na akciovú záruku na lampu

8. Všetci účastníci akcie musia byť starší ako 18 rokov. Odoslaním žiadosti na základe tejto akcie a registráciou produktu vyjadrujete súhlas s viazanosťou týmito podmienkami. Ak nemáte 18 rokov alebo nechcete byť viazaní podmienkami tejto akcie, neodosielajte žiadosť na akciovú záruku na lampu.

9. Ak si chcete zaregistrovať a uplatniť akciovú záruku na lampy, správne vyplňte a odošlite online formulár so žiadosťou, ktorým svoj produkt zaregistrujete (vrátane zadania platných sériových čísel produktu*) do 60 dní od zakúpenia produktu. Registrácie prijaté po 60 dňoch od zakúpenia produktu spoločnosť Canon nebude akceptovať. Účastníci budú musieť oskenovať, nahrať a priložiť k online formuláru so žiadosťou platný doklad o zakúpení (napríklad kópiu pokladničného dokladu alebo online objednávky a potvrdenia o platbe). Dodací list nebude akceptovaný ako platný doklad o zakúpení.
* Ak potrebujete pomoc s nájdením vášho sériového čísla, kliknite sem.

10. Po overení žiadosti dostanú účastníci e-mailom potvrdenie, že ich žiadosť bola prijatá a ich produkt bol zaregistrovaný. Ak takýto e-mail s potvrdením nedostanete do 8 pracovných dní od odoslania žiadosti, obráťte sa na našu linku na podávanie žiadostí na telefónnom čísle +421 250 102 612. E-mail s potvrdením si uložte, pretože môže byť potrebný ako dôkaz o platnosti žiadosti, ak budete chcieť získať služby súvisiace so zárukou. Nová lampa bude bezplatne zaslaná na uvedenú adresu.

11. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť platnosť všetkých neúplných, nesprávnych alebo neopodstatnených žiadostí.

Vyhlásenia

12. Spoločnosť Canon nenesie v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škody alebo vzniknuté zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré môže akýkoľvek Účastník utrpieť v rámci tejto akcie. Nič z týchto pravidiel však nebude mať za následok vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Canon za zranenia osôb alebo smrť v dôsledku preukázanej nedbalosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Canon.

13. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto podmienok a pravidiel akcie si spoločnosť Canon vyhradzuje právo kontrolovať všetky žiadosti a vyžiadať si doplňujúce informácie a doklady. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vylúčiť žiadosti a/alebo Účastníkov, ak má podozrenie, že došlo k akémukoľvek zneužitiu akcie. Rozhodnutia spoločnosti Canon týkajúce sa tejto akcie sú konečné a akákoľvek ďalšia korešpondencia bude považovaná za bezpredmetnú.

14. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo zrušiť, doplniť alebo zmeniť túto akciu kedykoľvek bez toho, aby z toho spoločnosti Canon vyplynuli akékoľvek záväzky. Spoločnosť Canon sa však vždy bude snažiť obmedziť dopad takýchto zmien na účastníka, aby sa predišlo zbytočnej nespokojnosti.

Ochrana osobných údajov

15. Spoločnosť Canon Europa N.V. je prevádzkovateľ údajov na účely všetkých platných zákonov a nariadení na ochranu osobných údajov, ktoré poskytnú účastníci v súvislosti s touto akciou. Kontrola a spracovanie osobných údajov, či už spoločnosťou Canon alebo ktoroukoľvek treťou stranou oprávnenou spoločnosťou Canon, prebieha výlučne v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje bude uchovávať a spracúvať len spoločnosť Canon alebo tretie strany oprávnené spoločnosťou Canon na účely spravovania tejto akcie a služieb akciovej záruky na lampy, ak to nie je dohodnuté inak. Pokiaľ si účastníci neželajú, aby ich kontaktné údaje boli použité na marketingové účely alebo aby ich spoločnosť Canon v budúcnosti kontaktovala ohľadom podobných akcií, NEMALI by pri vypĺňaní formulára so žiadosťou začiarknuť príslušné políčko na vyjadrenie súhlasu. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Canon používa vaše osobné údaje, sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Canon.

Právo a jurisdikcia

16. Žiadne z informácií uvedených v tomto dokumente neobmedzujú žiadne vaše práva, ktoré máte ako spotrebiteľ.

17. V rozsahu povolenom zákonom sa táto akcia, zmluvné podmienky a všetky prípadne spory, ktoré vzniknú na základe nich alebo v súvislosti s nimi, riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu a podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

18. Ako spotrebiteľ môžete mať nárok na predkladanie súdnych žalôb vo vlastnom jazyku a na miestnom súde. O vašich právach vás poučí miestna poradná organizácia na pomoc spotrebiteľom. Tieto podmienky neobmedzujú vaše zákonné práva, na ktoré by ste mohli mať nárok.