Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Pri podpore dodávok služieb sa spoločnosť Pulp Grafisk musela spoliehať na finančne náročné tlačové služby externých poskytovateľov, čo jej komplikovalo proces plnenia tlačových úloh. Odkázanosť na externé spoločnosti spôsobovala, že si spoločnosť nemohla dovoliť malé testovacie objemy tlače na zaistenie tej najvyššej kvality, ale tlačové úlohy odosielala priamo externým poskytovateľom tlačových služieb, aby splnila objednávky tlače v dohodnutom termíne. Využívanie služieb externých dodávateľov výrazne ukrojilo z rozpočtu spoločnosti Pulp Grafisk. Tím dizajnérov spoločnosti Pulp Grafisk napokon dospel k záveru, že ak má držať krok s požiadavkami zákazníkov a súčasne ponúkať svojim klientom tú najlepšiu kvalitu, potrebuje dosiahnuť väčšiu flexibilitu a rýchlejšiu odozvu, aby znížil náklady. Preto sa spracovanie tlačových úloh musí vrátiť späť do podniku.

Výsledky

Zdvojnásobenie kapacity veľkoformátovej tlače

Zdvojnásobenie kapacity veľkoformátovej tlače

Flexibilita pri tlači na voľné hárky aj na zvitky

Flexibilita pri tlači na voľné hárky aj na zvitky

Vykonanie tlačovej úlohy trvá len dve hodiny

Vykonanie tlačovej úlohy trvá len dve hodiny

Vyššia kvalita výstupu

Vyššia kvalita výstupu

Skrátenie pracovného času zamestnancov

Skrátenie pracovného času zamestnancov

Nižšie náklady na vybavenie tlačovej úlohy

Nižšie náklady na vybavenie tlačovej úlohy

DWF-logo.jpg

Cieľ

Poskytnutie nového riešenia v oblasti tlače na udržanie kroku s požiadavkami zákazníkov ponúknutím najlepšej kvality, väčšej flexibility, rýchlejšej odozvy a úspory nákladov.

Výzvy

• Problémy udržať krok s požiadavkami zákazníkov

• Priveľká odkázanosť na externých poskytovateľov tlače

• Zdĺhavý a finančne náročný proces

• Problémy s kvalitou

• Ponuka zákazníkom bola obmedzená

• Nadčasy

Prístup

Inštalácia nového riešenia, ktoré spoločnosti Pulp Grafisk umožní vytvárať veľkoformátovú tlač v rámci podniku a zaistí jej vyššie objemy tlače, spoľahlivosť a všestrannosť využitia.

DWF-logo.jpg