Článok

Vrcholné trendy ovplyvňujúce finančné oddelenie

Päť hlavných trendov, ktoré musíte poznať, ak chcete udržať krok s konkurenciou

Prevziať správu

Do oblasti financií prichádzajú veľké zmeny

Objavte vrcholné technologické trendy ovplyvňujúce oblasť financií, od umelej inteligencie až po analytické riešenia

Stiahnuť príručku

Person walks through pink lit corridor

Vyvíjajúce sa finančné oddelenie

Úloha finančného oddelenia sa rapídne mení. Tradične bolo jeho úlohou pozerať sa späť, podávať správy o minulých výkonoch. Dnes sa však podnik spolieha na finančné údaje, aby mohol plánovať do budúcnosti. Spolu s novými nárokmi na prehľad údajov sa dnes od finančných oddelení očakáva, aby sa rozvíjali a využívali technológie s cieľom zvyšovať produktivitu, šetriť čas a zaisťovať návratnosť investícií. Pre meniacu sa náplň práce musí toto oddelenie nájsť hybridné stratégie na vyváženie pôvodných a nových povinností. V tomto článku sa píše o piatich trendoch, ktoré finanční lídri musia poznať, aby mohli držať krok s rýchlo sa meniacim prostredím a zlepšovať svoje zručnosti.

Hand with compass on map

1 Rola finančného riaditeľa sa rozširuje

Kedysi sa na profesionálov v oblasti financií pozeralo v prvom rade ako na odborníkov v práci s tabuľkami. Rola finančných riaditeľov sa však vyvíja a rozširuje. Podľa najnovšieho globálneho prieskumu spoločnosti McKinsey, 41 %1 času finanční riaditelia za minulý rok nestrávili vykonávaním tradičnej roly, ale iných úloh, medzi ktoré patrili strategické vedenie, riadenie výkonnosti, veľké údaje a analýzy. Keďže sú finanční riaditelia viac ako kedykoľvek predtým zainteresovaní do stratégie na úrovni zasadacích miestností, musia držať krok so zmenou; to znamená prehodnotiť činnosti, ktoré tradične patrili do ich náplne práce, a rozširovať ich. Vedúci pracovníci v oblasti financií by sa mali pýtať, ako sa môžu posunúť od administratívnych a transakčných úloh smerom k digitálne vytvorenej stratégii.

2 Analýza údajov bude viesť k rozumnejším investíciám

Podniky dnes chápu dôležitosť prehľadu údajov, ktorý sa čoraz viac stáva základom pre proces rozhodovania o kľúčových obchodných otázkach. Nikde to nie je badateľnejšie ako vo finančnom oddelení, kde rozdeľovanie investícií a kapitálu čelí digitálnej a analytickej reforme. Tu sa uplatňuje prehľad údajov, ktorý pomôže prijať konečné rozhodnutie o budúcom smerovaní spoločnosti. V dôsledku toho sa dnes musí finančný riaditeľ so svojím tímom stať odborníkom v oblasti analyzovania a zhodnocovania informácií s cieľom zistiť budúce riziká a príležitosti pre podnik. S vývojom tradičnej roly finančných riaditeľov sú však čoraz viac časovo obmedzení a pokúšajú sa vyplniť medzeru medzi digitálnymi a analógovými procesmi. V súčasnosti viac ako 60 %2 z nich tvrdí, že nevenujú dostatok času poskytovaniu analytických prehľadov.

3 Online spolupráca zmierňuje tlak

Tlak však nepochádza len z úrovne vedenia. Keďže aj od ostatných oddelení sa očakáva, že budú prijímať rozhodnutia na základe návratnosti investícií, finančné oddelenie sa musí vysporiadať s rastúcimi požiadavkami iných oddelení na svoje potrebné údaje. Aby sa vyhlo zahlteniu týmito požiadavkami, musí sa nastoliť rovnováha pri demokratizácii prehľadu údajov a zabezpečiť, aby každé oddelenie mohlo nezávisle vyhľadať informácie, ktoré potrebuje, bez centrálnych oddelení, ktoré len brzdia tento proces. 

V tomto dôsledku sa finančné oddelenia čoraz viac posúvajú od manuálnych procesov a neprepojených tabuliek smerom k integrovanej finančnej softvérovej platforme. To zmierňuje tlak na finančné tímy, aby boli vždy zdrojom informácií. Vizuálne analýzy a panely uľahčia aj tomu najväčšiemu odporcovi technológií rýchle zobrazenie údajov, interakciu s nimi a spracovanie dôležitých údajov.

4 Automatizácia sa stane nutnosťou

Aj keď sa požiadavky na finančný tím zvyšujú, mnohí odborníci sa naďalej zdržujú tradičnými povinnosťami a transakciami, ako je napríklad spracovávanie faktúr. Automatizácia ponúka sľubné riešenie: 40 %3 finančných činností vrátane vyplácania hotovosti, správy príjmov, všeobecného účtovníctva a operácií možno plne automatizovať, kým ďalších 17 % možno automatizovať z väčšej časti. Ak sa finančné oddelenie chce stať centrom prehľadu údajov, čo organizácie začínajú očakávať, a pritom zabezpečiť, aby dodávatelia a zamestnanci dostali zaplatené, musí nájsť spôsob, ako eliminovať manuálne úkony v kľúčových procesoch. Riešenia založené na robotickej automatizácii procesov (Robotic Process Automation, RPA) ponúkajú pre túto cestu flexibilný východiskový bod, v ktorom poskytujú výhodu integrácie so súčasnými programami, pričom vyžadujú len zlomok času a nákladov v porovnaní s výraznou aktualizáciou platformy. To znamená, že organizácie môžu využívať výhody automatizácie a súčasne minimalizovať dosah na každodenné pracovné postupy.

5 Umelá inteligencia sa posúva do nových sfér

Kým automatizácia šetrí čas pri rutinných úlohách, umelá inteligencia (UI) prináša spôsob, ako posunúť finančné oddelenie na inteligentnejšiu úroveň. Z každodenného hľadiska možno chatovacie programy založené na UI naučiť poskytovať inteligentné odpovede na bežné otázky zamestnancov a zákazníkov. Systémy UI je tiež možné vycvičiť tak, aby pomáhali presadzovať dodržiavanie podnikových predpisov, napríklad vypozorovaním situácií, v ktorých zamestnanci nedodržiavajú interné zásady spoločnosti alebo platné externé predpisy. Pri pohľade do budúcnosti môžeme očakávať, že podniky začnú používať UI pokročilejším spôsobom, že budú monitorovať nové predpisy, ktoré môžu mať vplyv na podnik, a podľa nich aktívne usmerňovať odborníkov v oblasti financií.

Úloha finančného oddelenia sa mení a finanční riaditelia zohrávajú čoraz dôležitejšiu rolu pri rozhodovaní o budúcej stratégii spoločnosti. Hoci to pre finančné oddelenie predstavuje novú príležitosť, faktom je, že nové povinnosti, ako je prehľad údajov, sú pre zaneprázdnených finančných odborníkov prácou navyše. Preto je zodpovednosťou finančných lídrov, aby presvedčili podnik, že ich tím potrebuje ušetriť čas, ktorý trávi vykonávaním tradičných úloh. Hoci dodávateľom treba vždy zaplatiť, využívanie technológií, ako je automatizácia a UI, môže zredukovať množstvo manuálnej práce potrebnej na tieto postupy, čo umožní tímu venovať svoj čas hodnotnejšej práci orientovanej na budúcnosť.

Objavte spôsob, ako rozvíjať finančné oddelenie

Súvisiace riešenia

Objavte budúcnosť finančných oddelení

Kontaktujte náš tím