Štyri trendy v oblasti digitálnej transformácie, ktoré majú vplyv na správu a riadenie informácií

Zvládnite výzvy spojené so správou a riadením informácií pomocou inteligentnejšej stratégie digitálnej transformácie

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Plánovanie stratégie digitálnej transformácie

Až 88 % podnikov sa ešte len chystá využívať výhody digitálnej stratégie. Zistite, ako môžete optimalizovať tú svoju a dosiahnuť úspech

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Trendy v oblasti správy a riadenia informácií

Nedôrazná správa a riadenie informácií majú vážne dôsledky v oblasti podnikového zabezpečenia. Hrozí pri nich riziko právnych krokov, uvalenia vysokých pokút či šírenia zlej povesti. Ideálnou cestou k efektívnej a správnej správe a riadeniu informácií však môžu byť technológie. V tomto článku sa pozrieme na štyri trendy v oblasti digitálnej transformácie – cloud, internet vecí, automatizáciu a mobilnú prácu – a na ich vplyv na správu a riadenie informácií na pracovisku.

Spolupráca v cloude

Jedným z najvýznamnejších technologických trendov posledného desaťročia je vznik a popularizácia cloudových výpočtových technológií, pričom ich výhody sú jasné. Úspešná stratégia digitálnej transformácie by však mala zohľadňovať skutočnosť, že aj keď cloud prináša nové príležitosti, podnikové technologické infraštruktúry sú často různorodé. Popri novších, externe dodávaných a digitálnych súčastiach tu nachádzame aj staré systémy, napríklad fyzické časti vo vlastných priestoroch či postupy s fyzickými dokumentmi.

Integrácia je jednou z najväčších výziev každého hybridného podniku, no zároveň aj kľúčom k úspešnej organizácii. V súvislosti s týmto procesom sa ukázala ako neoceniteľná spolupráca v cloude, teda metóda zdieľania a spolutvorby súborov cez cloud, pri ktorej je všetko uložené na jednom mieste. Vytvára totiž prostredie, v ktorom možno získať jednoduchý prístup k fyzickým aj digitálnym materiálom.

Automatizácia

Automatizácia dnes vo firmách zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu. Možno ju vnímať ako ďalšiu etapu digitálnej transformácie, ktorá nasleduje po digitalizácii manuálnych procesov. Automatizácia úloh umožňuje organizáciám zjednodušiť procesy, znížiť mieru chybovosti v dôsledku ľudského faktora a vyvinúť nákladovo efektívne riešenie na podporu produktivity zamestnancov. Tým sa v rámci dominového efektu zvyšuje spokojnosť v práci, pretože automatizácia odbremeňuje zamestnancov od rutinných úloh a umožňuje im sústrediť sa na prínosnejšiu prácu. Technológie automatizácie bývajú navyše kompatibilné s IT systémami aj procesmi, vďaka čomu môžu podniky stavať na existujúcich starých systémoch.

Balls bouncing on a table, one is orange the rest are white

Mobilná práca

Možnosť uvoľniť zamestnancov z kancelárie a dovoliť im pracovať odkiaľkoľvek je z hľadiska produktivity nesmierne prínosná. Navyše sa s ňou spájajú flexibilnejšie pracovné postupy, čo má za následok výrazné zvyšovanie spokojnosti v práci. Na druhej strane mobilná práca núti podniky podrobne sa zaoberať správou a riadením informácií. Zamestnancom sa umožňuje pracovať aj mimo kancelárie, no je čoraz dôležitejšie, aby pri správe a riadení dát a informácií dodržiavali striktné zásady a predchádzali tak riziku porušenia ochrany údajov alebo riziku ich straty.

Internet vecí

Internet vecí (IoT) je v pravom slova zmysle celosvetový technologický fenomén, ktorý spája ohromujúci rad zariadení vrátane spotrebnej elektroniky, platobných terminálov či áut. Táto sieť má potenciál priniesť do kancelárií prevratné zmeny. Internet vecí dokáže poskytnúť podrobný prehľad o správaní zákazníka a ponúka tak množstvo príležitostí na znižovanie nákladov, zjednodušovanie procesov a zlepšovanie poskytovania služieb. Podľa odhadov McKinseyho inštitútu má IoT potenciál vygenerovať do roku 2025 hospodársku hodnotu vo výške 1,1 trilióna USD (924,4 miliardy EUR).* V súčasnosti začínajú podniky zavádzať do procesu analýzy dát umelú inteligenciu, strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka a obrázkov, vďaka čomu môžu lepšie pochopiť generované dáta.

Podnikom sa naskytá obrovská príležitosť ťažiť z týchto technológií a pretransformovať spôsob správy a riadenia informácií, pričom mnohé sú len na samotnom začiatku tejto cesty. Minulý rok 49 % firiem nemalo celopodnikovú digitálnu stratégiu (podľa prieskumu realizovaného na vzorke 4 498 riaditeľov pre informačné technológie v 86 krajinách)** a z tých, ktoré takúto stratégiu mali, 88 % zastávalo názor, že jej výhody ešte len začnú využívať. V týchto prevratných časoch by mali podniky reagovať pružne; mali by vypracovať digitálne riešenia správy a riadenia informácií, v ktorých budú integrované manuálne, digitálne aj automatizované procesy.

* McKinsey, The internet of thing: mapping the value beyond the hype (Internet vecí: mapovanie skutočnej hodnoty), jún 2016.


** Harvey Nash/Prieskum spoločnosti KPMG medzi riaditeľmi pre informačné technológie: Navigating uncertainty (Navigácia v neistote), apríl 2017.

Prečítajte si sprievodcu od spoločnosti Canon a zistite, ako realizovať digitálnu transformáciu tak, aby bola úspešná

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Získajte ďalšie informácie o možnostiach digitalizácie vášho podniku so spoločnosťou Canon

KONTAKTUJTE NÁS