Tri kroky na zavedenie automatizácie vo vašom podniku

Vydajte sa na cestu transformácie svojich podnikových procesov

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Sprievodca na ceste k úspešnej digitálnej transformácii

53 % odpovedelo, že hlavným dôvodom na digitálnu transformáciu je potreba zefektívniť procesy. Zistite, ako možno eliminovať neefektívnosť.

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Zavedenie automatizácie vo vašom podniku

Pre 53 % organizácií je hlavným dôvodom na digitálnu transformáciu potreba vytvoriť efektívnejšie a účinnejšie interné procesy. Automatizácia predstavuje významný nástroj na dosiahnutie tejto vízie: podniky dúfajú, že nahradením tradičných analógových postupov znížia mieru chybovosti, ušetria čas a peniaze, a pracovníkov odbremenia od rutinných úloh, aby sa mohli sústrediť na prínosnejšiu prácu zameranú na zákazníkov.

Zavedenie automatizácie môže spôsobiť reťazovú reakciu v rámci celej organizácie. Predajcovia sa môžu zamerať na spokojnosť zákazníkov a jednoduchšie sledovať výsledky. Oddeleniu ľudských zdrojov môže inteligentná automatizácia procesov zahŕňajúca umelú inteligenciu pomôcť poskytovať konzistentné prevádzkové služby oblasti ľudských zdrojov. Na finančnom oddelení zasa môžu špeciálne trendy a výdobytky v oblasti robotickej automatizácie procesov, kognitívnej výpočtovej technológie či internetu vecí zvýšiť zabezpečenie a eliminovať administratívne chyby. Zavádzanie automatizácie je dôležitou súčasťou cesty k transformácii, a práve na tomto úseku môže veľa spoločností uviaznuť. Nižšie uvádzame tri základné kroky na úspešné zavedenie automatizácie vo vašej spoločnosti.

Posúďte svoju digitálnu zrelosť

Každá spoločnosť vykazuje inú mieru digitálnej zrelosti, preto je prezieravé začať pozvoľna. Na posúdenie digitálnej zrelosti organizácie je potrebné preskúmať niekoľko jej aspektov: kultúru, aktuálne zavedené technológie, nakoľko je pripravená podporovať digitálne riadenie a ako dobre dokáže využívať dáta o zákazníkoch i podnikové dáta. Na základe týchto aspektov sa určí, či je vaša spoločnosť skeptická (skeptic), pripravená zavádzať zmeny (adopter), či podporuje spoluprácu (collaborator) alebo či sa už teraz odlišuje od ostatných (differentiator). Následne si môžete stanoviť konkrétne ciele v oblasti automatizácie a môžete ich začať postupne realizovať. Na automatizáciu je potrebné zvoliť menšie procesy, ktoré nevyžadujú ľudský zásah (napr. schválenie cestovných výdavkov), a nie kriticky dôležité postupy. Takýmto úvodným testom môžete zistiť potenciálny vplyv či prekážky a dospieť k potenciálnym riešeniam prípadných problémov.

Man running up some stairs, shot from behind

Zapojte kľúčové osoby

Keď začnete so zavádzaním automatizácie podnikových procesov, je dôležité vymedziť úlohy a povinnosti všetkým, ktorí sa podieľajú na danom procese. Všetky zúčastnené strany je potrebné priebežne informovať o tom, čo sa práve deje, od začiatku ich zapájať, určiť osobu zodpovednú za proces a stanoviť transparentnú hierarchiu, aby bolo možné vyvodiť zodpovednosť. Vyberte riešenie zamerané na ľudí, s ktorým sa vedúci v podniku bez problémov zžijú, a zosúlaďte automatizovaný proces s existujúcou stratégiou. Strategické zosúladenie je kľúčové a môže zaistiť alebo znemožniť technologickú transformáciu. Zorganizujte diskusiu metódou brainstormingu a snažte sa pochopiť jednotlivé citlivé miesta, aby sa každý v organizácii cítil dôležitý. Takto môžete automatizáciu zároveň ľahko využiť na vyriešenie všetkých problémov.

Investujte do školení

Ak má byť digitálna transformácia úspešná, je dôležité investovať do vzdelávania pracovníkov, aby si osvojili základné vedomosti o nových platformách a zistili, aké sú dôvody ich zavádzania a požadované výsledky. Na to, aby si používatelia na novú platformu zvykli, je však nevyhnutné vybrať softvér, ktorý bude jednoduchý a intuitívny a ktorý bude podporovať samovzdelávanie.

Správa firemných procesov

Skutočný úspech automatizácie závisí od toho, ako dobre sa nová platforma ujme a ako budú používatelia systém používať. V tejto súvislosti je potrebné, aby podniky zaviedli systém riadenia podnikových procesov (Business Process Management (BPM)), ktorý bude neustále merať výkonnosť automatizácie a sústavne zavádzať zmeny na jej optimalizáciu. Bez neustáleho monitorovania výsledkov, ktoré automatizácia organizácii prináša, je veľmi ťažké zlepšovať účinnosť daného procesu.

Zavedenie automatizácie na určitej úrovni je dôležitým krokom na ceste transformácie každého podniku. Jeho výhody sú očividné, no rovnako ako ľudia, ani technológie automatizácie podnikových procesov nie sú neomylné. Ak sa majú využívať čo najlepšie, vyžaduje si to značné množstvo organizačných prostriedkov. Automatizácia sa musí organizácii dostať do krvi, a hoci môže byť spočiatku nákladná, ak sa vykoná správne, stojí za vynaložené investície.

Zvládnite výzvy digitálnej transformácie so spoločnosťou Canon

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako môžete digitálnou transformáciou zefektívniť podnikové procesy


KONTAKTUJTE NÁS