BUSINESS BYTES

Otázka za milión €uro premárnených investícií

The million euro question on wasted investments

Európske spoločnosti vyhadzujú milióny na investície do IT produktov a služieb. Ste jednou z ich? Je to dosť pravdepodobné, pričom túto skutočnosť si ani nemusíte uvedomovať. Základnou otázkou je, čo je príčinou tohto míňania. Hlavnou príčinou sa zdá byť fakt, že mnohé technologické zariadenia zamestnanci nevedia používať alebo ich ignorujú. Prečo je to tak?


Je to preto, lebo zariadenie nevyhovuje svojmu účelu? Dávate zamestnancom to, čo skutočne potrebujú a chcú? Pýtali ste sa ich počas nákupu? Ak áno, vykonali ste prvý krok k ich angažovaniu, aby používali technológiu, do ktorej ste investovali. No zabezpečiť, aby boli zamestnanci informovaní o nákupe novej technológie nestačí, vzniká aj reálna potreba vzdelávania.


Prirodzeným východiskom sú školenia. Školenia sa však dajú chápať v širšom zmysle slova a pri ich výkone je nesprávne zamerať sa len na jeden aspekt, napríklad na efektívne uskladňovanie dokumentov v nádeji, že budú viesť k návratnosti všetkých investícií do IT. Školenia je potrebné realizovať v celej firme a jasne poukázať na to, ako môže určitá technológia zvýšiť produktivitu a ziskovosť; je potrebné zdôrazniť aj negatívny vplyv nákupu nepotrebnej technológie pre celú organizáciu. Vzdelávacie iniciatívy je zároveň potrebné pravidelne opakovať a aktualizovať, pretože podnikateľské nástroje sa neustále adaptujú a vyvíjajú.


Zo vzdelávacieho procesu sa často cítia byť vyčlenení zamestnanci pracujúci na diaľku – v teréne či z domu –, ktorí jednoducho nikdy nie sú prítomní na školení. Pri celkovom očakávanom celosvetovom počte 1,3 miliardy takýchto zamestnancov v roku 2015 je táto potreba ešte urgentnejšia. Ste pripravení pokryť potreby neustále sa rozrastajúcej mobilnej pracovnej sily? Hoci sa väčšina zamestnancov nazdáva, že vo svojej firme majú adekvátne systémy na vzdialený prístup, až polovica zamestnancov si myslí, že informačné straty sú zapríčinené nesprávnym spôsobom uskladnenia dát a jeden z troch zamestnancov sa nazdáva, že je náročné zabezpečiť kontrolu všetkých verzií dokumentov. V tejto oblasti existuje priestor na zlepšenie, pričom organizovanie primeraných školení – pre zamestnancov, ktorí nesedia v kanceláriách – je jedným z východísk.


Na zabezpečenie návratnosti investícií do informačných technológií vo vašej organizácii je nevyhnutné vykonať ich inventarizáciu a zmapovať infraštruktúru a jej používanie – v kanceláriách aj vo vzdialených pracoviskách. Ak osoby zodpovedné za rozhodnutia v oblasti IT presne vedia, s čím pracujú, výhody školení sú nespochybniteľné, pretože až dve tretiny tých, ktorí ich absolvovali, sa vyjadrili, že príslušnú technológiu sú naplno schopní používať v manažmente informácií. Investície sa nevzťahujú len na nákup nových riešení – vzniká zároveň potreba prehodnotiť celú podnikateľskú činnosť a správanie zamestnancov, aby sa zistilo, kde je možné so zvýšením produktivity zvýšiť ziskovosť.