BUSINESS BYTES

Nechajme finančného riaditeľa prebrať dirigentskú taktovku

Putting the CFO into the driving seat

Jedinečnosť a individualizmus sú v dnešnej dobe výrazy, ktoré používajú predajcovia spotrebných výrobkov – spotrebitelia nemali nikdy v minulosti takú širokú škálu výberu, či už ide o šaty alebo telefóny iPhone. Keď sa k uvedenému pripočíta neustále sa skracujúci produktový cyklus, pre výrobcov vzniká vážny problém. Výrobca musí v tomto časovom horizonte zabezpečiť vývoj, testovanie a expedovanie nových výrobkov, ku ktorým sú k dispozícii všetky príslušné náležitosti – napríklad dokumentácia, školenia a marketing.


Pri zohľadnení týchto skutočností je finančný riaditeľ oprávnene zameraný na správu finančných prostriedkov v podniku. Často sa však zabúda na záležitosti súvisiace s prevádzkou. Hoci každodenný manažment je najlepšie prenechať prevádzkovým riaditeľom a divíznym manažérom, finanční riaditelia si nemôžu dovoliť dať od neho ruky úplne preč. Prevádzkové záležitosti majú obrovský význam vo finančnom manažmente a finanční riaditelia zároveň dokážu vynikajúcim spôsobom pomôcť s maximalizáciou zisku a minimalizáciou nákladov.


Dobrým príkladom z výrobného priemyslu sú informácie o produktoch – počnúc technickými informáciami a končiac používateľskými príručkami.


Už spomínané skracovanie produktových cyklov a rozmach prispôsobovania vytvára problém s dokumentáciou, ktorá sa vydáva bez výnimky k väčšine produktov. Či už ide o jednoduchú príručku s postupmi alebo rozsiahly materiál na školenie k novému softvérovému riešeniu, príprava údajov sprevádzajúcich každý variant nového produktu je finančne nákladná – nedodanie potrebnej dokumentácie včas môže znamenať zmeškanie termínu expedície, čo má výrazný vplyv na tok hotovosti a stratu očakávaných príjmov v budúcnosti.


Efektívny finančný riaditeľ môže zvrátiť vývoj situácie od prehry k víťazstvu použitím procesov na manažment informácií, pomocou ktorých sa zabezpečí, že na periférne oblasti záujmu sa nielenže nezabudne, no tieto oblasti začnú prispievať do celkového finančného postavenia spoločnosti. Manažment informácií a dokumentov sa premieta až do 15 percent celkových výdavkov spoločnosti, manažment nákladov v tejto oblasti má preto jasnú prioritu.


Jedna z techník, ktorú na riadenie nákladov používa množstvo výrobcov, je metóda „just-in-time“ (dodávka presne načas). V mnohých organizáciách však nedošlo k implementácii tejto techniky z dôvodu procesov súvisiacich s produktovými informáciami. Namiesto skladovania používateľských príručiek alebo prekladov veľkého počtu manuálov pre okrajové trhy je možné na mieru šité informácie distribuovať koncovým používateľom alebo osobám v odberateľskom reťazci len v prípade potreby. Takto sa dosiahnu úspory v použití papiera, tlače, prekladateľských služieb, uskladnenia a expedície.


Ďalšia z možností na manažment nákladov je poskytovanie na mieru šitých a aktuálnych informácií o produktoch zamestnancom. Výskum ukazuje, že takto sa môže obmedziť množstvo otázok, ktoré kladú servisní technici svojim nadriadeným, až o 90 percent, čo je len potvrdením logickej skutočnosti, že poskytovanie presných informácií správnym osobám redukuje neefektívnosť. A ešte jeden príklad: dopredu načasovaná tlač materiálov na školenia umožňuje predajcom a servisnému personálu pripraviť sa na otázky, ktoré sa spustia v deň uvedenia produktu na trh, čím sa maximalizuje konkurenčná výhoda spoločnosti.


Popri identifikácii možností na riadenie nákladov zároveň vzniká v tejto oblasti šanca na tvorbu zisku. V sektoroch, v ktorých existuje záujem o popredajné informácie – napríklad v prípade recyklovaných leteckých motorov – sa za nové príručky platí. Finančný riaditeľ, ktorý si je vedomý týchto okrajových možností na tvorbu dodatočného zisku, chce zabezpečiť, aby sa takéto možnosti využili a aby sa nevyužité zdroje – napríklad informácie o produktoch – zmenili na nástroje na tvorbu zisku.


Na prvý pohľad sa zdá, že uvedené záležitosti skôr spadajú do oblasti pôsobnosti prevádzkového, a nie finančného riaditeľa. Do implementácie takejto firemnej politiky je však potrebné investovať. Správne zaangažovaný finančný riaditeľ môže spolupracovať s príslušnými oddeleniami na identifikáciu oblastí, v ktorých návratnosť ospravedlní investície, a podľa toho konať.


V širšom meradle by si však finanční riaditelia mali uvedomiť, že ich postavenie v štruktúre spoločnosti – oddelenosť od dennodenných prevádzkových záležitostí, no s drobnohľadom na konečný výsledok – im prináša ideálnu perspektívu „nezainteresovanej“ osoby na identifikáciu neefektívnosti a nových príležitostí.