BUSINESS BYTES

Transformácia vyučovacieho procesu v informačnom veku

Moving teaching into the information age

Vzdelávanie sa mení na nepoznanie a učenie sa stáva čoraz viac personalizované, kolaboratívne a efektívne. Informačné technológie a rýchle informačné toky prinášajú nový model učenia, ktorý nie je až tak výrazne závislý na vyučovacom procese pod dozorom vyučujúcich v učebniach – je agilnejší, prispôsobivejší a flexibilnejší.

To v praxi znamená, že študenti majú k dispozícii širšiu škálu možností. Vďaka elektronickým knižniciam, v ktorých je vždy dostatočné množstvo publikácií, už nemusíme čakať na dôležitý text, ktorý niekto zabudol vrátiť. Vzájomná spolupráca medzi študentmi sa zjednodušuje pomocou internetu a webkamier: už sa nemusia nachádzať na rovnakom mieste, dokonca ani na rovnakej strane oceánu. Študenti používajú mobilné aplikácie, napríklad WhatsApp, na vzájomnú spoluprácu a štúdium. Hoci uvedené pozitíva sú nesporné, agilnosť nie je ani zďaleka jedinou výhodou digitalizovaného vzdelávacieho modelu budúcnosti.

Zvyšovanie kvality

Vďaka podpore prístupu k vzdelávaciemu obsahu pre študentov a učiteľov zohrávajú technológie kľúčovú úlohu aj pri zmene očakávaní študentov. Organizácie, ktoré si osvojili takéto tempo zmien a používania nových technológií, sú schopné ponúkať kvalitnejšie služby. Vďaka cloudovým technológiám a prístupu k údajom v reálnom čase učitelia získavajú 360-stupňový pohľad na študentov a na ich napredovanie v štúdiu. Namiesto toho, aby sa učitelia každoročne spoliehali na často nepresné a zjednodušené výsledky skúšok, dnes majú možnosť monitorovať svojich študentov počas roka, čím získavajú dokonalú predstavu o ich silných a slabých stránkach a oblastiach, v ktorých vynikajú. Pre študentov môžu vytvárať individuálne vzdelávacie plány a prispôsobovať sa ich potrebám.

Optimalizácia procesov

Zefektívňovanie administratívnych aspektov vzdelávacieho procesu obvykle nevyznieva progresívne, pre riadiace tímy je však dôležité, pretože vedie k vyrovnávaniu výdavkov. Pomocou archivačných riešení, automatizácie pracovných tokov a tvorby formulárov môže byť komunikácia so študentmi a rodičmi jednoduchšia a efektívnejšia, ak sa investuje do správnej technickej infraštruktúry. Hoci z krátkodobého hľadiska môže byť náročné obhájiť takéto dodatočné výdavky, výrazná návratnosť investícií môže byť z dlhodobého hľadiska dôkazom efektivity používania podnikových riešení vo vzdelávacom sektore na optimalizáciu administratívnych procesov.

Mobilita študentov

Rastúce používanie mobilných riešení, streamovania údajov a dopyt po neustálom pripojení na internet vedie vzdelávacie inštitúcie k modernizácii a obnove počítačovej infraštruktúry. V podnikových procesoch uvedené činnosti prenikajú až na úroveň manažmentu študentov – od prijímacích pohovorov po promócie.

Z pohľadu používateľov - študentov má bezpečnosť a efektivita riadenia informácií priaznivý dopad nielen na ich osobnú skúsenosť, ale aj na ľahkosť, s ktorou sa môžu pohybovať po jednotlivých fakultách a meniť predmety alebo študijné programy. Cloudové technológie im poskytujú nevídané možnosti na odluku vyučovacieho procesu od fyzickej prítomnosti v učebni a spoluprácu s učiteľmi a medzi sebou prostredníctvom komunikačných kanálov, napríklad sociálnych médií. Na základe nedávnej štúdie spoločnosti IDC až 33 percent výkonných pracovníkov v západoeurópskom školstve používa sociálne médiá na zjednodušenie vzdelávacieho procesu vo svojich inštitúciách, pričom tzv. Massive Open Online Courses (MOOC) sa stávajú prísľubom vysokokvalitného vzdelávania pre kohokoľvek s internetovým pripojením a v mnohých prípadoch zadarmo.

Vďaka väčšiemu dôrazu na on-demand vzdelávanie a vzájomnú spoluprácu sa vzdelávacie inštitúcie musia zamyslieť nad tým, ako je možné procesy na prácu s informáciami zvládnuť ešte flexibilnejšie a rýchlejšie.

Je zrejmé, že technológie budú zohrávať kľúčovú úlohu v budúcnosti vzdelávania. Vzdelávacie inštitúcie sa snažia maximalizovať svoje konkurenčné výhody priťahovaním medzinárodných študentov, komunikáciou s firmami na zabezpečenie financovania alebo sponzorstva a udržiavaním vzťahov s absolventmi, pričom v neustále rastúcom technologizovanom svete zohráva informačný manažment kľúčovú úlohu v dosahovaní operačnej excelentnosti. Existuje mnoho spôsobov na zvýšenie efektivity vo viacerých oblastiach akademického a študentského života – zefektívňovaním administratívnych funkcií a zdokonaľovaním samotného vzdelávacieho prostredia. Kvalitnejšie vzdelávanie, zoštíhlená administratíva a pozitívnejšia študentská skúsenosť.