BUSINESS BYTES

Je IT pripravené na sebahodnotenie?

Is IT ready for a self-assessment?

Je zrejmé, že technológie pretvorili podnikanie k lepšiemu. Informační riaditelia implementovali do firiem nové funkcie a procesy na zvýšenie obratnosti, sústredenosti a flexibility.

Pozícia IT oddelenia vo firme však nemusí byť vždy jednoduchá. Od informačných riaditeľov sa často očakáva rýchla návratnosť investícií, ktorá nebýva vždy jednoduchá, a v istých prípadoch je dokonca nerealizovateľná. V dôsledku toho sú informační riaditelia často nútení odovzdávať systémy do výroby bez toho, aby sa zastavili a opýtali základnú otázku: Prečo vôbec realizujeme túto zmenu?

Mnohí informační riaditelia chcú byť v každodenných činnostiach proaktívnejší, no pokiaľ budú ich každodenné operácie motivované len zvyšovaním efektivity a nie hľadaním riešení existujúcich problémov, ich pozícia zostane obmedzená. To následne povedie k neférovým obvineniam, že informačný vedúci „stráca zmysel pre realitu“ v súvislosti s potrebami, ktoré sa vyskytujú vo firme.

IT sa príliš dlho štylizovalo do polohy, že na podnikateľské potreby musí reagovať, a nie ich predvídať. Ako môžu informační riaditelia zistiť, či sa IT systémy využívajú na plný výkon? A ako môžu prispievať do firmy reálnymi hodnotami?

1.    Participácia

Kvôli tlaku, ktorý manažment vyvíja na redukciu nákladov, sa IT oddelenie môže cítiť osamotené v konkurenčnom boji s externými poskytovateľmi. Táto mentalita osamotenosti znižuje celkovú efektivitu podnikateľských procesov, pričom na zvýšenie efektivity je naopak nevyhnutné zvýšiť mieru ich participácie. Za tvorbu prostredia na zvyšovanie miery participácie sú zodpovední vedúci pracovníci. Na prijatie proaktívnych plánov je potrebná vzájomná akceptácia naprieč celou firmou. Informační riaditelia môžu do tohto procesu prispieť unifikovaným vnímaním ich pozície vo firme, a v spolupráci s ostatnými oddeleniami tak môžu dosahovať spoločné ciele. Mnohým spoločnostiam by prospelo aj hlbšie poznanie reálneho prínosu IT.

2.    Plánovanie

Presvedčenie, že vedúci IT nemusia mať cit pre podnikanie, je mýtus. Proaktívne IT oddelenia dokážu predvídať budúcnosť a vedia, ako zdokonaliť svoje služby a zvýšiť príjmy. Rozumejú potenciálnym prínosom a na základe nich realizujú plánovanie. Na takéto plánovanie musia vedúci IT identifikovať koreňové príčiny opakujúcich sa problémov a definovať ciele, z ktorých plynú jasné prínosy. Samotná inštalácia IT systému a jeho občasná aktualizácia jednoducho nestačí. Vedúci IT musia opustiť zabehnuté zmýšľanie a zamerať sa na nové podnikateľské príležitosti a technologické potreby.

3.    Hodnotenie

S neustále sa vyvíjajúcou technológiou rastie aj tlak na IT oddelenia. Firmy sú závislé na spoľahlivej IT infraštruktúre, aby si zachovali produktivitu.  Zmerať skutočné náklady na stratégiu v oblasti IT, najmä v prípade zdôvodnenia nákupu technológií na zvyšovanie kapacity úložísk alebo odstraňovanie porúch zariadení, je však náročné. Znižovanie nákladov na údržbu existujúcich systémov nie je možné považovať za dlhodobú stratégiu IT oddelenia.

Progresívni informační riaditelia by mali pravidelne prehodnocovať výkonnosť systému, aby mohli prijímať inteligentné rozhodnutia v oblasti investícií a zabezpečiť tak, aby technológia zostala v súlade s prioritami firmy. Pomocou prístupu, ktorý prináša pridanú hodnotu, je možné zodpovedať nasledujúce otázky: Dokáže aktuálna konfigurácia IT do budúcnosti zabezpečiť realizáciu podnikateľských plánov firmy? Sú k dispozícii dostatočné zdroje a nástroje na napĺňanie strategických firemných cieľov?

Proaktívna a sofistikovaná stratégia v oblasti IT si iste na seba zarobí. Karta sa preto obracia na IT oddelenie, ktorého úlohou je dokázať, že toto úsilie má reálny význam.