BUSINESS BYTES

Aký bezpečný je váš ľudský štít?

How secure is your human shield?

Využívanie kancelárskych technológií je často nedostatočné. V dôsledku toho podniky nielen nedosahujú želanú návratnosť investícií, ale navyše ohrozujú bezpečnosť svojich informácií. Samozrejme, najdôležitejšiu úlohu pri ochrane informácií zohrávajú technológie, ale koľkí z nás sa zamysleli nad ochranou informácií zo strany zamestnancov, ktorí s nimi pracujú?


Bezpečnosť musí byť najmä najvyššou prioritou oddelení IT, no zároveň je dôležité zabezpečiť, aby aj zamestnanci mali pocit, že chápu nevyhnutnosť bezpečnostných opatrení. Dobre pripravený program interného vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na podnikové technológie môže pomôcť predísť možným škodlivým a nákladným únikom informácií. Bolo by jednoduché predpokladať, že ľudia predsa chápu, ktoré údaje sú pre podnik cenné a prečo, no v skutočnosti to nie je vždy také jasné.


Používatelia veria, že bezpečnosť je v rukách osôb prijímajúcich rozhodnutia. Hoci väčšina pracovníkov zjavne predpokladá, že ich organizácia prijala dostatočné opatrenia, aby zaisia bezpečné spravovanie informácií, prieskum ukázal, že tento predpoklad nemusí byť vždy pravdivý. Porušeniu zásad bezpečnosti treba predchádzať na všetkých úrovniach a je na zástupcoch oddelení IT, aby vytvorili bezpečnú kultúru a prostredie, v ktorom budú pracovníci ostražití a budú si plne uvedomovať všetky nebezpečenstvá.


Tento problém sa stáva dôležitým aj vzhľadom na nárast práce na diaľku a zjednodušenie prístupu k osobným cloudovým službám. Kým oddelenia IT riešia, či je správne povoliť riešenie BYOD (prineste si vlastné zariadenie) alebo sa uspokojiť s menej náročným riešením CYOD (vyberte si svoje zariadenie), mnohých zamestnancov tieto prieťahy frustrujú, a tak volia možnosť SYOD (prepašujte vlastné zariadenie do práce). Preto musia pochopiť možné dôsledky svojho konania, a najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je vysvetliť im, prečo sú ich informácie cenné.


Odkaz pre osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí v oblasti IT je jasný. Vaši zamestnanci stoja v rámci podnikovej bezpečnosti v prvej obrannej línii, najmä teraz, v čase neustáleho rozvoja digitálnych technológií. Organizácie preto musia načúvať svojim zamestnancom, poskytovať im potrebnú odbornú prípravu a venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti, ktorá je nevyhnutná.