BUSINESS BYTES

Ako efektívne riadiť zmeny vo firme?

how-can-a-business-manage-change-effectively

Ak sa firma v dnešnom dynamicky sa meniacom podnikateľskom prostredí nazdáva, že tempo zmien sa spomalí, vo svojom presvedčení sa skoro sklame. Počnúc digitalizáciou smerujúcou k mobilite a končiac tvorbou aplikácií a nezadržateľnou expanziou sociálnych médií, zmena sa stala akceptovanou súčasťou moderného podnikateľského prostredia. Firmy by sa mali o zmenu usilovať. Bez kontinuálnych zmien začnú spoločnosti stagnovať a zaostávať a predbehne ich konkurencia.

Zmena je však náročná a zvyk je železná košeľa. Skúste sa opýtať tých, ktorí sa snažia skoncovať s fajčením! O čo ťažšie sú zmeny, ktoré chceme zrealizovať na organizačnej úrovni? Stačí si predstaviť množstvo pohybujúcich sa dielov, zamestnancov a oddelení – a to ani nekalkulujeme s externými faktormi, napríklad ekonomikou alebo technologickým pokrokom. Či ide o reštrukturalizáciu tímov, investície do rastu alebo získavanie nových zákaziek, každý organizačný míľnik je predzvesťou zmien. Ako si môžu firmy zjednodušiť svoj vývinový proces?

Prvým a pomerne pochopiteľným krokom k organizačným zmenám je dôsledná príprava. Inak povedané: príprava na flexibilitu. Ak chcú riadiaci pracovníci dosiahnuť dostatočnú hybnú silu a reálne sa pripraviť na zásadné zmeny, musia dobre poznať svoje externé prostredie a zharmonizovať ho s internými možnosťami organizácie. Čím je pracovný tím flexibilnejší, tým je lepšie pripravený vysporiadať sa s problémami, ktoré nemôže okamžite a priamo ovládať. Pomocou postupov na úspešné riadenie zmien sa môžu firmy bez výraznejšieho zaváhania pohnúť vpred.

Plánovanie má aj druhotný úžitok – ľudia sa na zmenu dokážu lepšie pripraviť, ak ju môžu vnímať – alebo sa do nej zaangažovať – s dostatočným časovým predstihom. Ak si s dostatočným časovým predstihom získate vlastný personál, vaše úsilie sa zúročí, pretože ľudia ochotnejšie menia svoje správanie, ak majú pocit, že boli zaangažovaní do rozhodovacieho procesu. Súčasťou úspešných stratégií na implementáciu zmien je aj detailné porozumenie aktivátorom a hybným silám zmien. Holistická cestovná mapa je nielen vynikajúcim plánovacím nástrojom, ale aj nástrojom na sledovanie progresu.

Keďže pomocou úspešného riadenia zmien sa integrujú všetky zúčastnené strany, od ktorých sa zároveň vyžaduje, aby sa spoločne podieľali na tvorbe úspechu, takéto riadenie slúži aj na podporu teambuildingu medzi jednotlivými oddeleniami, aby sa so zmenami stotožnili všetci zamestnanci v organizácii. Nasledujúcim krokom je zostavenie tímu zodpovedného za zmeny, ktorý vám pomôže s programom zmien a zabezpečí jeho úspešnú implementáciu. Na dosiahnutie maximálnej efektivity by v tíme mali byť zástupcovia z celej organizácie a nemal by byť orientovaný len na jeden vybraný okruh.

Zároveň je potrebné zistiť, či je na podporu tohto procesu potrebné zorganizovať školenia alebo poskytnúť príležitosti na osobný rozvoj. Ak dochádza k personálnym presunom a prideľovaniu nových zodpovedností, riadiaci pracovníci by mali zvážiť, či je vhodné zamestnancom poskytnúť príslušné školenia. Zároveň si doprajte čas na prácu s manažérmi a nadriadenými, aby ste mohli identifikovať zamestnancov, ktorí zmenu znášajú ťažšie. Pre začínajúcich manažérov zorganizujte kurz a naučte ich, ako pomocou zmien riadiť pracovné tímy. Uvedené činnosti je možné realizovať vo vlastnej réžii, prostredníctvom konzultantov alebo online školení.

Na záver zabezpečte, aby sa zmeny skutočne implementovali. V mnohých organizáciách sa proces zmien spustí a začne sa implementovať, no prioritu postupne získajú iné činnosti a proces tak stráca hybnú silu. Ak dokážete pomocou zmien a transformácie zlepšiť infraštruktúru informačných technológií, podnikových procesov a dostupnosť, zabezpečenie a ochranu údajov, hospodársky rast vo vašej organizácie sa zvýši.

Po opadnutí „úvodného nadšenia“ zo zmien je potrebné udržať si hybnú silu. Práve tu mnoho spoločností hádže flintu do žita – tí, ktorí váhajú v okamihu paradigmatických zmien, často prehrávajú.