BUSINESS BYTES

Dobrá viditeľnosť si vyžaduje kvalitné nástroje

great_visibility_requires_great_tools

Spravodajské informácie. Pod spravodajskými informáciami môžeme mať na mysli ľudskú múdrosť, no v tomto prípade ide o operatívne informácie, ktoré máme k dispozícii. Podobne ako v prípade vojenských spravodajských informácií, aj finančné spravodajské informácie nám môžu pomôcť k víťazstvu alebo nás doviesť k prehre. Bez nich ešte nikto nezvíťazil.

Či už pomocou pera a papiera alebo dierových štítkov, finančné tímy sa vždy snažili o zber údajov a ich analýzu, aby získali informácie o výkonnosti podniku. Počas posledných piatich rokov sa však zmenilo niekoľko kľúčových skutočností.

V dôsledku globálnej finančnej krízy sa kladie veľký dôraz aj na tie najnepodstatnejšie finančné parametre, ktoré sa dostávajú pod drobnohľad. Každá položka vo firemnom majetku, každá neuhradená faktúra a každý nepredaný výrobok môžu spôsobovať zbytočné zadĺženie podniku.

Softvér na získavanie spravodajských informácií v podnikateľskej sfére nebol ešte nikdy taký dostupný, čo platí aj pre dostupnosť dát. Finančné tímy získali príležitosť využívať údaje nielen z vlastných systémov, napríklad zo systémov na správu výplatných pások alebo nákupných objednávok, ale aj z iných podnikových aplikácií, napríklad z firemného plánovania zdrojov, predaja, dodávateľského reťazca a ľudských zdrojov. Softvér sa čoraz jednoduchšie používa, je kvalitnejší z hľadiska prispôsobovania údajov z rôznych zdrojov a výsledky prezentuje vizuálnejšie, aby pomocou nich mohli finančné tímy rýchlejšie konať.

Podnikateľské funkcie sú čoraz viac prepojené a údaje sú aktuálnejšie. Namiesto toho, aby musel človek čakať týždne na dôležité údaje týkajúce sa predaja alebo fakturácie, finančné tímy v modernej dobe na takéto údaje čakajú niekoľko dní, niekedy dokonca len niekoľko hodín. V niektorých podnikoch sa dokonca analyzujú údaje v reálnom čase pomocou takzvanej pamäťovej analytiky.

Vďaka uvedenému získava finančný riaditeľ unikátnu pozíciu, aby porozumel finančnej pozícii spoločnosti.

Don Mailliard, riaditeľ pre finančný manažment v KPMG North American, hovorí: „Sme presvedčení, že finančný riaditeľ sa stáva primárnym zberným kanálom pre najdôležitejšie údaje v organizácii. Z pozície nového „vedomostného“ vedúceho pracovníka môže finančný riaditeľ využiť podnikovú analytiku na prepojenie prevádzkových a finančných činností. Napríklad, vo výrobe je z hľadiska úspechu prevádzkových operácií životne dôležité riadenie výrobných priestorov, výrobnej kapacity a kumulácie činností. Tieto priority sú však priamo previazané s očakávanými príjmami, pričom finančný riaditeľ je v ideálnej pozícii na využitie týchto spravodajských informácií a celkové zvýšenie výkonnosti podniku.“

Tento názor podporujú aj samotné údaje. V spoločnej štúdii spoločností Gartner a Financial Executives International sa tvrdí, že 15 z 19 najdôležitejších podnikových procesov , ktoré finanční riaditelia identifikovali ako procesy vyžadujúce si zvýšenú technickú podporu, do významnej miery súvisia s technológiami na riadenie podnikových spravodajských činností, analytiky a výkonnosti.

Projekty na získavanie spravodajských informácií však nie sú jednoduché. Často si vyžadujú zvýšené úsilie pri presviedčaní zainteresovaných osôb z celej organizácie, aby odsúhlasili podmienky a taxonómiu údajov na komplexné pochopenie výkonnosti podniku – kontrola informácií v organizácii je prvým krokom na tejto ceste. Finanční riaditelia majú k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu porozumieť ich meniacej sa pozícii a know how, aby ju mohli v prípade potreby zlepšiť. Stačia na to údaje, softvér a usilovná práca.


[Referencie]
1 “Analýza prieskumu: Najdôležitejšie imperatívy pre finančných riaditeľov” v štúdii The Gartner FEI CFO technology Study, 2013
http://www.gartner.com/newsroom/id/2488616