BUSINESS BYTES

Je potrebný riaditeľ pre spracovávanie údajov?

does-data-require-board-level-representation

Moderné zameranie spoločností na digitálne technológie vedie k zvýšenému vplyvu marketingu na rozhodovacie procesy v oblasti IT. Marketingoví riaditelia sú typickými účastníkmi rokovaní v moderných zasadacích miestnostiach. Následkom toho sa im často dostáva viac pozornosti a finančnej podpory na realizáciu iniciatív, ktoré môžu viesť k zlepšeniu zákazníckej skúsenosti. V okamihu implementácie svojich digitálnych projektov však často identifikujú medzery v zručnostiach, ktoré vznikajú medzi povedomím o obchodnej známke na marketingovom oddelení a vedomosťami v oblasti IT, ktoré predstavuje informačný riaditeľ. Tento jav vo zvýšenej miere vedie európske spoločnosti k menovaniu tzv. riaditeľov pre spracovávanie údajov (CDO).

Väčšina vedúcich pracovníkov v oblasti IT otvorene priznáva, že sa zameriava skôr na dennodenné prevádzkové problémy, čím sa priamo vytvára priestor pre CDO. Čas, ktorý venujú bežnému manažmentu, ich okráda o príležitosť venovať sa strategickému rozvoju firmy.

Hoci neexistuje praktický dôvod, prečo by velenie nad organizačnými zmenami nemohli prevziať vedúci v oblasti IT spolu s kolegami z oddelenia marketingu, tejto zodpovednosti sa vyhýbajú. Spoločnosť Gartner zistila, že viac ako polovica (51 percent) informačných riaditeľov sa obáva, že digitálna „smršť“ je rýchlejšia ako ich tempo inovácií, pričom až 42 percent sa nazdáva, že nemajú potrebné zručnosti a schopnosti, aby sa s dôverou dokázali vysporiadať s výzvami budúcnosti.

Jedným z možných dôvodov je celkový nárast množstva údajov. Hoci informační riaditelia niekedy dokážu zaplniť medzery medzi prevádzkovými a marketingovými činnosťami, je pre nich náročné komplexne pochopiť detaily v príslušných analýzach. Vedecké spracovávanie údajov je vysoko špecializovaná zručnosť, ktorú majú len jednotlivci so špecifickými skúsenosťami a odborným vzdelaním.

Medzery v oblasti analytického spracovávania údajov sú teda kľúčovou obavou. Na základe analýzy IT časopisu Computing je zrejmé, že hoci až 26 percent spoločností používa alebo plánuje používať cloudové služby a „veľké dáta“, len 13 percent z opýtaných spoločností má na ich používanie potrebné zručnosti.

Na zaplnenie medzier v oblasti spracovávania údajov vzniklo viacero iniciatív. Jednou z nich je panregionálna iniciatíva pod názvom European Data Science Academy (Európska akadémia pre vedecké spracovanie údajov, EDSA), ktorú vedie britská Open University a sú do nej zapojené viaceré akademické inštitúcie. EDSA pomáha uspokojovať dopyt po osobách, ktoré sú zručné v oblasti vedeckého spracovávania údajov. Vo firmách sa však čoraz väčší dôraz kladie na „spravodajskú činnosť“. Potrebuje vaša firma riaditeľa pre spracovávanie údajov? Mohlo by menovanie riaditeľa pre spracovávanie údajov do predstavenstva spoločnosti pomôcť takejto spoločnosti oceniť a uznať dôležitosť informácií?

Samotné menovanie riaditeľa pre spracovávanie údajov nemusí spôsobiť okamžitú zmenu v organizačnej kultúre. Aby takáto zmena nastala, je potrebné venovať prostriedky na zmenu správania naprieč celou organizáciou. Jednou z možností je otvorenie reštrukturalizačného laboratória na spracovávanie údajov vo firme, napríklad v rámci zmien, ktoré podnikol obchodný reťazec Ocado alebo iniciatívy „prepojených domácností“ spoločnosti British Gas. Tieto samostatné subjekty sú pre širšiu podnikateľskú komunitu dôkazom o hodnote údajov.

Informačný riaditeľ môže potenciálne prevziať významnú časť zodpovednosti riaditeľa pre spracovávanie údajov, no napriek tomu potrebuje vo svojej práci pomoc. Potrebuje poručíka, ktorému môže dôverovať v oblasti správnej orientácie firmy na údaje, rovnako ako manažéra infraštruktúry, ktorý mu pomáha s riadením dennodenných prevádzkových činností v oblasti IT.

Ak chceme vo firme preukázať hodnotu údajov, musíme začať skromne, experimentovať a nakoniec získať podporu z najvyšších miest v organizácii. Hybnou silou zmien v oblasti údajov musí byť osoba z vedenia spoločnosti, v ideálnom prípade jej generálny riaditeľ. S takouto podporou vedenia začnú zamestnanci v organizácii vnímať, ako im môžu údaje pomáhať pri hlbšom pochopení ziskovosti jednotlivých činností a identifikácii spôsobov, ktorými môže organizácia slúžiť svojim zákazníkom inovatívnym a zároveň prekvapivým spôsobom. Nový člen vo vrcholovom manažmente spoločnosti však nie je vždy najsprávnejším riešením.