BUSINESS BYTES

Závislosť na technológiách prepisuje pravidlá na pracovisku

Digital dependents rip up the workplace rulebook

Najprv sa objavili digitálni imigranti. Potom vznikli digitálni domorodci.  Vďaka exponenciálnemu rastu digitálnych technológií prišla generácia ľudí, ktorá má oveľa vyššie očakávania ako kedykoľvek predtým a požaduje neustály prísun podnetov prostredníctvom rôznych zariadení, ktoré vlastní. Teraz nastáva éra digitálnej závislosti.


Šikovné podniky stavajú práve na tomto novom druhu zamestnancov, ktorí žijú a dýchajú pre technológie. Ich prirodzená znalosť digitálnych nástrojov a techník je vnímaná ako prínos a nie ako prekážka. A to dokonca do takej miery, že prináša zásadné zmeny v spôsobe rozhodovania v oblasti IT.


Rozhodovanie o otázkach informačných technológií tradične spadalo do právomocí hlavného riaditeľa pre informačné technológie a jeho pomocných riaditeľov, kým manažéri IT informovali o novinkách zvyšok organizácie. Avšak dnes sa zmeny začínajú iniciovať zdola nahor, keďže podnety prichádzajú od zamestnancov.


Kancelárski pracovníci sa stávajú z hľadiska využívania technológií na pracovisku oveľa aktívnejšími. Je to pochopiteľné, keďže jich používajú pri každodennej práci a potrebujú vhodné nástroje na reguláciu narastajúceho množstva informácií, ktoré je nutné spracovať.


Napriek tomu alarmujúcich 25 percent organizácií priznáva, že ich zamestnanci na tieto účely neoficiálne využívajú cloud computing a nástroje na zdieľanie informácií. Problémom je, že nie všetky spoločnosti poskytujú zamestnancom potrebné riešenia, takže zamestnanci sú často odkázaní sami na seba.


Tento trend je nebezpečný pre manažérov IT, ktorí potrebujú mať pod kontrolou podnikové technológie, infraštruktúru a informácie, no pre ktorých je problematické monitorovať, aké technológie zamestnanci využívajú a zabezpečiť, aby tým neohrozili údaje alebo bezpečnosť spoločnosti. Na riešenie tohto problému môžu osoby, ktoré prijímajú rozhodnutia v oblasti IT, vytvoriť systémy, na základe ktorých obe strany pochopia, za čo nesú zodpovednosť. Stačí napríklad pripraviť školenie pre zamestnancov a vypracovať sprievodcu o rizikách vyplývajúcich zo zdieľania informácií a diaľkového prístupu k nim alebo zostaviť zásady pre BYOD.


Zamestnávatelia sa tiež môžu zamerať na problém využívania neschválenej technológie hneď na začiatku nákupného procesu. Namiesto ignorovania požiadaviek zamestnancov by sa riaditelia IT s nimi mali otvorene porozprávať, pochopiť ich potreby a poskytnúť im potrebnú technológiu. Ak tento dialóg zlyhá a frustrácia zamestnancov dosiahne bod varu, dôsledky tohto zlyhania môžu mať priamy vplyv na výsledky podniku.


Zamestnávatelia a osoby, ktoré prijímajú rozhodnutia, sa musia naučiť na tieto zmeny reagovať. Podniky, ktoré na iniciatívy svojich pracovníkov reagujú poskytovaním oficiálnych IT stratégií, pričom dbajú na ochranu údajov, tak zvyšujú svoju konkurencieschopnosť. Ako výsledok získavajú angažovanejšiu používateľskú základňu a pružnejších a produktívnejších zamestnancov.