BUSINESS BYTES

Vizualizácia údajov: Ako rozpovedať príbeh bez slov

Data-Visualisation-How-to-tell-a-story-without-words

Môže vizualizácia údajov slúžiť ako nástroj na efektívnejšiu komunikáciu dôležitého posolstva zainteresovaným osobám? Používanie informácií na zefektívňovanie činností je bežná pracovná prax – stĺpcové grafy a tabuľky nie sú pre vrcholový manažment ničím neznámym. Ktorá výročná správa sa zaobíde bez stĺpcového grafu s medziročným rastom zisku? V mnohých spoločnostiach však príbeh končí už tu – a mohol by byť oveľa zaujímavejší. Z kvalitnej vizualizácie údajov môže mať úžitok skutočne každé oddelenie.

Aj riadiace tímy by si mali dopriať čas a naučiť sa údaje vizualizovať novým spôsobom. Príchod „veľkých dát“ a zvyšujúci sa prílev informácií znamená, že dokumenty, napr. výročné správy, sú obšírnejšie. Mnohé sa premenili na hrubé zväzky papiera plné komplexných termínov a čísel. Ešte nikdy nebol pre riadiacich pracovníkov vhodnejší čas, aby informácie povýšili na novú úroveň a prezentovali ich spôsobom, ktorý je vizuálne prívetivejší, jednoduchší na porozumenie, a čo je najpodstatnejšie, použiteľnejší.

Napríklad, jedna z výziev, s ktorou sa často stretávajú finanční riaditelia, je preukazovanie vzťahu medzi jednotlivými aspektmi podnikateľskej činnosti. Aký vplyv majú investície do environmentálnych technológií na spoločenstvo ľudí, v ktorom firma podniká? Aký vplyv budú mať zmeny na úrovni výskumu a vývoja na nové produktové toky v budúcnosti? Aký vzťah existuje medzi nákupom a tvorbou zisku v jednotlivých teritóriách, v ktorých firma pôsobí? Na takéto komplexné otázky však nie sú potrebné komplexné odpovede – stačí kvalitne premyslená grafická prezentácia, ktorá rozpovie viac ako slová

Neslúži len na komunikáciu s externým obecenstvom, v ktorom je umenie vizualizovať údaje veľmi cennou zručnosťou. V mnohých spoločnostiach dochádza čoraz častejšie k presadzovaniu integrovaného prístupu k procesom informačného manažmentu. Následkom toho je potrebné väčšie množstvo informácií komunikovať aj interne. Ak interní zamestnanci nerozumejú prezentovaným údajom, nikdy sa nestotožnia s návrhmi, ktoré sa za nimi skrývajú.

Aké východiská má odborník v oblasti financií, ktorý sa chce zdokonaliť v oblasti vizualizácie údajov?

Prvým krokom je uvedomiť si, že grafické informácie sú rovnakým komunikačným nástrojom ako slová alebo čísla. Odborníci v oblasti vizualizácie nepoužívajú obrazový materiál len ako prídavok k slovným alebo číselným informáciám. Vnímajú ho ako úplne nový jazyk, ktorý používajú vlastným spôsobom.

Rovnako treba povedať, že grafickú prezentáciu je nevhodné obmedziť len na stĺpcové grafy. Pri tvorbe vizualizácií máme na výber zo širokého spektra prvkov podobne ako pri používaní slov alebo čísel. A nestojí to len na rôznych typoch tabuliek a grafov.

Údaje zohrávajú dôležitú úlohu v roliach vrcholového manažmentu a ich správna prezentácia je kľúčovým predpokladom na ich efektívnu komunikáciu obecenstvu vo vnútri, ale aj mimo firmy. Aj tí najzručnejší majstri vizualizácie vedia, že jej účelom je rozpovedať príbeh. Snažia sa vžiť do situácie svojho obecenstva a nechať informácie rozpovedať príbeh tak, aby bol rozpovedaný jasne. Nechcú ho prešpikovať nepodstatnými štatistickými údajmi alebo citátmi, pretože pôvodné posolstvo by sa mohlo stratiť. Pomocou primeranej formy prezentácie sa z údajov môže stať extrémne silný nástroj – a príbeh je možné rozpovedať bez slov.