BUSINESS BYTES

Dokážu technológie zmeniť smerovanie zdravotníctva v 21. storočí?

Can tech change the course of 21st century healthcare?

Sektor zdravotnej starostlivosti je na pokraji zlomu. Populácia v EÚ starne. Na základe aktuálnych predpovedí Európskej komisie je možné do roku 2050 očakávať až 72-percentný nárast populácie nad 65 rokov, čo znamená, že za 35 rokov bude až jedna tretina populácie vo veku, ktorý sa blíži dôchodkovému. Podľa prieskumu spoločnosti IDC Health Insights¹ dopyt po zdravotnej starostlivosti rastie, čo však nie je možné povedať o jej zdrojoch a dostupnosti. Okrem neustále sa meniacich regulačných požiadaviek sa zdravotnícke organizácie nachádzajú pod rastúcim tlakom, aby poskytovali svoje služby aj v nepriaznivých podmienkach.

Integrácia

Integráciu zdravotníctva a sociálnych služieb mnohí považujú za kľúčové riešenie na jeho odbremenenie – táto snaha má racionálne opodstatnenie. Keďže približne jedna tretina staršej populácie v Európe trpí na chronické zdravotné ochorenia², akékoľvek riešenie na zníženie fragmentácie služieb, redukciu duplicity a rozumné rozdeľovanie znižujúcich sa zdrojov efektívnejším spôsobom je možné vnímať len pozitívne. Nemocnice, ktoré dokážu spolupracovať s inštitúciami poskytujúcimi sociálnu starostlivosť, získavajú komplexnejší pohľad na pacienta, nehovoriac o časových a administratívnych úsporách.

Bezproblémový kontakt zdravotnej a sociálnej starostlivosti je pre pacientov prejavom pochopenia ich situácie a naplnenia ich potrieb. Čo je však najdôležitejšie, vďaka efektívnej výmene informácií medzi týmito dvoma sektormi sa môže zdravotníctvo konečne pretransformovať z korekčného na prevenčné a vysporiadať sa s výzvami v 21. storočí.

Personalizácia

Do popredia prichádza aj zdravotníctvo orientované na zákazníka, v ktorom pacienti hodnotia svoju skúsenosť na základe zaobchádzania ani nie na odbornej, ako na osobnej úrovni. O personalizácii zdravotnej starostlivosti svedčí aj celosvetový boom viac ako 97000 mobilných aplikácií s týmto zameraním a online platforiem na osobné zdieľanie informácií medzi používateľmi, ktoré sa vymykajú z tradičnej paradigmy lekár – pacient. Používatelia majú k dispozícii online nástroje a technológie na prispôsobenie zdravotnej starostlivosti vlastným hodnotám a cieľom.

V takomto personalizovanom zdravotnom systéme procesy nespadajú do uniformného modelu a údaje sú pre pacientov demokraticky a voľne k dispozícii na zvýšenie informovanosti. Na užšiu komunikáciu medzi pacientmi a lekármi sa používajú digitálne technológie, ktoré pacientov menia na aktívnych partnerov so záujmom o vlastné zdravie a blaho.

Industrializácia

Popri integrácii a personalizácii má na poskytovanie zdravotnej starostlivosti už nejaký čas vplyv aj industrializácia – zdravotníctvo prechádza tými istými zmenami, ktoré v iných odvetviach začali pred celým storočím. V tomto procese je dôležité aj používanie technológií a dokonalejší manažment informácií. Napríklad, pri elektronickom vystavovaní receptov dochádza k zníženiu chybovosti až o 50 percent v porovnaní s ručným. Ak máme k dispozícii kompletnú elektronickú dokumentáciu a iné informácie o pacientovi, jeho recept môžeme okamžite elektronicky skontrolovať z hľadiska množstva objednaných liekov, ich kontraindikácií s inými liekmi alebo alergiami a klinickým stavom pacienta. Tlak sa zvyšuje aj v oblasti štandardizácie rolí a pracovných úloh na zefektívnenie služieb poskytovaných pacientom a deľby prác na zníženie výdavkov a núteného prepúšťania zdravotného personálu. Tieto výzvy síce zvyšujú efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, no na dosiahnutie plného potenciálu industrializácie je do nej potrebné integrovať personalizáciu pacientov a služieb.

Dôležitosť údajov

Spomínané oblasti sú samozrejme vzájomne prepojené informáciami. V nemocniciach sa o pacientoch zbiera čoraz viac informácií a sofistikované technológie sa začínajú používať nielen vo významných, ale aj v menších a lokálnych zdravotníckych zariadeniach. Čoraz bežnejším sa stáva zdieľanie informácií cez internet vo forme dokumentov, snímok a lekárskych správ.

Sledovacie systémy a softvér znižujú čakací čas a lekárovi umožňujú kedykoľvek zistiť presnú polohu pacienta. V niektorých nemocniciach sa na sledovanie pacientov používajú prenosné bezdrôtové tablety, inde sa používajú sledovacie systémy po opustení nemocnice, ktoré pacientom pomáhajú v následnej liečbe. Niektorí pacienti si začínajú sledovať a zaznamenávať svoju zdravotnú históriu, aby získali jasný prehľad o svojej zdravotnej starostlivosti. Zdieľanie údajov a systémy so zdieľanými pracovnými tokmi zároveň prinášajú pacientom zvýšenú mieru kontroly, napríklad pri získavaní alternatívneho riešenia od iného poskytovateľa, ak nie sú spokojní s navrhovanou liečbou.

Budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Integrácia, personalizácia a industrializácia sú tromi kľúčovými hybnými silami zmien, ktoré sú nevyhnutné na udržanie tempa s požiadavkami v 21. storočí. Aj napriek monitorovaniu, zberu údajov, orientácii na zákazníka a automatizácii procesov ešte stále nedošlo k úplnej transformácii zdravotníctva a naďalej v ňom chýba flexibilita a efektívnosť. Použitie technológií ide ruka v ruke s problémami, technológie nám však napriek obmedzeniam pomáhajú koordinovať a nanovo definovať zdravotnú starostlivosť spôsobom, ktorý bol úplne nepredstaviteľný hoci len pred desiatimi rokmi. Nemocnice budúcnosti s menším počtom lôžok, lekárov a vyššou obrátkovosťou sú na ceste. Na dosiahnutie cieľa je však potrebný čas – a zároveň výrazné zmeny.


¹ IDC Health Insights, 10 najdôležitejších predpovedí pre zdravotnú starostlivosť v Západnej Európe 2013, číslo dokumentu #HIOH01V, január 2013
² IDC Healthcare Insights, 2014