BUSINESS BYTES

Odkaz pre obchodné oddelenie: ako môže informačný riaditeľ presadiť digitálnu transformáciu?

how the CIO can champion digital transformation

Dnes je každá firma digitálnou firmou. Keďže technológie prenikli do každej firemnej činnosti, všetci predstavitelia vedenia spoločnosti, nielen informační riaditelia, musia novým technológiám v organizácii porozumieť, používať ich a ťažiť z ich výhod – aby mohla byť digitálna transformácia úspešná, vyžaduje si vysokú mieru internej koordinácie. Čoraz častejšie však majú informační riaditelia a iné osoby s rozhodujúcim vplyvom k technológiám oveľa laxnejší vzťah, ako by sa očakávalo.

Kto by mal v rámci digitálnej transformácie riadiť proces zmien? V priebehu zvyšovania digitálnej gramotnosti je potrebné sa vysporiadať s novými výzvami súvisiacimi s bezpečnostnými rizikami na efektívnu integráciu údajov. Pre informačného riaditeľa je preto prirodzenou voľbou prevziať velenie v oblasti digitálnej transformácie. Ak však chceme dosiahnuť efektívne riadenie, je potrebné úzko prepojiť obchodné ciele a ciele v oblasti IT.

Toto sa ľahšie hovorí ako robí. Do každého obchodného rozhodovania je potrebné integrovať správne osoby na zabezpečenie dodržiavania obchodných priorít; integrácia ďalších osôb do procesu však môže byť časovo náročnejšia. Komplexnejšie štruktúry si vyžadujú, aby sa komplexnejšie rozhodovalo a zdôvodňovalo, čo však brzdí progres.

Zároveň, po zavedení niektorých zložiek riadenia, ako napríklad zodpovednosti, „skladania účtov“ a komunikácie, sa môže stať, že za diskusným stolom sa stretne oveľa viac ľudí, čo procesy iste neurýchli. Informační riaditelia chcú však do procesu digitálnej transformácie zaviesť cenné postrehy a nové myšlienky.

Pomocou riadenia, v ktorom sa kombinuje jasná zodpovednosť, flexibilita a priestor pre nové myšlienky, dokážu informační riaditelia zabezpečiť, aby slúžilo na podporu úspešnej transformácie. Hoci tieto štruktúry sú niekedy príťažou, zároveň sú unikátnou príležitosťou na pretvorenie transformácie tak, aby bola prospešná pre celú firmu. Istotne sa zlepšia interné informačné toky. Ako vieme zistiť, či sú informačné technológie zharmonizované s vytýčenými obchodnými cieľmi?

Keď sa zabezpečí účasť odborníkov z jednotlivých obchodných jednotiek v tomto procese, v IT projektoch sa bude eliminovať riziko, že sa premenia len na experimenty bez prepojenia s reálnymi obchodnými činnosťami. Pomocou kvalitnej štruktúry riadenia je možné získavať spätnú väzbu týkajúcu sa výkonnosti informačných technológií a ich dopadu na jednotlivé obchodné oddelenia, aby sa zabezpečilo, že zmeny budú pre firmu prínosom.

Digitálna konverzia sa premení na reálnu transformáciu len vtedy, keď sa bude k transformačným problémom pristupovať spoločne. A zabezpečiť do dokáže dostatočne odhodlaný informačný riaditeľ so správnou podporou.