LICENČNÁ ZMLUVA PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA
k aplikácii Canon Mini Print

Posledná aktualizácia:  13. októbra 2020

DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE: Na používanie tejto aplikácie (podľa nasledujúcej definície) sa vzťahuje Licenčná zmluva pre koncového používateľa.  Ak súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“.  Ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, kliknite na tlačidlo „Nesúhlasím“ a okamžite odstráňte túto Aplikáciu z Vášho zariadenia.

Táto licenčná zmluva pre koncového používateľa (ďalej len „Zmluva EULA“) je právna dohoda medzi vami (buď fyzická alebo právnická osoba) a spoločnosťou Canon Europa N.V. ako poskytovateľom licencie (ďalej len „Poskytovateľ licencie“ alebo „Canon“) k aplikácii „Canon Mini Print“ (ďalej len „Aplikácia“), ktorá slúži na pripojenie k tlačiarni Canon Zoemini Mini Photo Printer a Tlačiarni s fotoaparátom na okamžitú tlač (ďalej len „Tlačiareň“). Zámená „Vy“ alebo „Váš“ v tomto dokumente sa vzťahujú na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej bola udelená licencia podľa tejto zmluvy EULA. Na používanie tejto aplikácie sa viažu ustanovenia tejto zmluvy EULA. 

V PRÍPADE AKCEPTÁCIE ZNENIA TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA ALEBO POUŽÍVANIA APLIKÁCIE TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE A VYHLASUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI A POROZUMELI PODMIENKAM A USTANOVENIAM V NASLEDUJÚCICH DOKUMENTOCH A SÚHLASÍTE, ŽE ICH BUDETE DODRŽIAVAŤ: (1) TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA; (2) AKÉKOĽVEK LICENCIE TRETÍCH STRÁN K PRÍSLUŠNÉMU SOFTVÉRU TRETÍCH STRÁN, KTORÝ SA MÔŽE POUŽIŤ V TEJTO APLIKÁCII, AKO JE UVEDENÉ NIŽŠIE

OKREM TOHO VYHLASUJETE A POTVRDZUJETE, ŽE VO SVOJOM NÁRODNOM PRÁVNOM SYSTÉME STE DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK PLNOLETOSTI A MÁTE PRÁVNU KAPACITU VO SVOJOM MENE ODSÚHLASIŤ PODMIENKY TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA.  AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI A USTANOVENIAMI UVEDENÝMI V TEJTO LICENČNEJ ZMLUVE PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA A/ALEBO NEMÁTE PRÁVNU KAPACITU ODSÚHLASIŤ PODMIENKY TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA V MENE VAŠEJ SPOLOČNOSTI, APLIKÁCIU NEINŠTALUJTE A NEPOUŽÍVAJTE.

1. Mobilná aplikácia.  V tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa sa pojem „Aplikácia“ rozumie ako (i) softvérová aplikácia, ktorú ponúka spoločnosť Canon pod značkou „Canon Mini Print“, a ktorú sa pokúšate prevziať z obchodu Google Play™ prevádzkovaného spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“) na licencované používanie na značkovom mobilnom zariadení Android™ alebo na inej proprietárnej softvérovej platforme Android, ktorá sa používa na bezdrôtovom ručnom zariadení, alebo na licencované používanie na značkovom mobilnom zariadení Apple® alebo na inej proprietárnej softvérovej platforme Apple, ktorá sa používa na bezdrôtovom ručnom zariadení (ďalej len „Zariadenie“), a (ii) akákoľvek súvisiaca elektronická dokumentácia k aplikácii. 

2. Udelenie licencie. Spoločnosť Canon Vám udeľuje osobné, odvolateľné nevýhradné, neprenosné a obmedzené právo prebrať si, nainštalovať a používať Aplikáciu na jednom Zariadení, ktoré vlastníte, a na prístup a používanie Aplikácie na takomto Zariadení striktne v súlade s podmienkami tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa.  Táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa sa vzťahuje aj na aktualizácie a doplnky k pôvodnej Aplikácii poskytnutej spoločnosťou Canon, ak sa takéto aktualizácie alebo doplnky budú poskytovať na základe tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa, spoločnosť Canon a jej poskytovatelia licencií však nie sú povinní Vám poskytnúť aktualizácie alebo doplnky.

3. Obmedzenia. Týmto sa Vám zakazuje: (i) dekompilovať, vykonávať reverzné inžinierstvo, rozoberať, pokúšať sa o získanie zdrojového kódu alebo dešifrovať Aplikáciu; (ii) vykonávať akékoľvek úpravy, adaptáciu, zlepšenie, zdokonalenie, preklad alebo odvodené dielo z Aplikácie; (iii) porušovať akékoľvek príslušné zákony, pravidlá alebo nariadenia v súvislosti s prístupom alebo používaním Aplikácie; (iv) odstrániť, meniť alebo znejasniť informácie o majetkových právach (vrátane upozornenia o autorských právach a ochranných známkach) spoločnosti Canon alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií pre Aplikáciu alebo inak upravovať Aplikáciu; (v) inštalovať, používať alebo umožniť používanie Aplikácie na viac ako jednom (1) Zariadení alebo na akomkoľvek inom mobilnom zariadení alebo počítači inak, ako prostredníctvom samostatného prebratia súborov Aplikácie, z ktorých každý bude predmetom samostatnej licencie (toto obmedzenie sa však nevzťahuje na Vaše právo opätovne inštalovať Aplikáciu na konkrétnom Zariadení, do ktorého bola pôvodne prevzatá); (vi) distribuovať alebo linkovať Aplikáciu na viacero zariadení alebo iné služby alebo (vii) sprístupňovať Aplikáciu po sieti alebo v inom prostredí, ktoré umožňuje prístup alebo používanie Aplikácie z viacerých Zariadení alebo viacerými používateľmi súčasne.

4. Obsah vygenerovaný používateľom.

4.1  Akýkoľvek obsah, ktorý prenášate alebo odosielate prostredníctvom alebo do Aplikácie v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek médiu, je považovaný za „Obsah vygenerovaný používateľom“. Týmto prehlasujete a zaručujete sa, že máte právo na používanie a prenášanie akéhokoľvek Obsahu vygenerovaného používateľom do Aplikácie z Vášho Zariadenia.   Pri vytváraní, prenose alebo odosielaní Obsahu vygenerovaného používateľom v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek médiu prostredníctvom Aplikácie udeľujete spoločnosti Canon, jej filiálkam, dcérskym spoločnostiam, pridruženým platformám pre mobilné zariadenia a poskytovateľom služieb a tretím stranám, ktoré majú povolenie spoločnosti Canon na šírenie naskenovaného a odoslaného obsahu cez Aplikáciu, výslovnú, neobmedzenú bezplatnú, celosvetovú a nevýhradnú licenciu na úpravu, prispôsobenie, formátovanie, odstránenie, preklad, prenos alebo používanie takéhoto Obsahu vygenerovaného používateľom bez akéhokoľvek záväzku, upozornenia alebo náhrady škody pre Vás, a výhradne na nasledujúce účely: (1) tlač Obsahu vygenerovaného používateľom na tlačiarni cez Aplikáciu a (2) zdieľanie Obsahu vygenerovaného používateľom prostredníctvom Platforiem tretích strán (podľa nasledujúcej definície).  Táto licencia je udelená spoločnosti Canon, jej filiálkam alebo dcérskym spoločnostiam, pridruženým platformám pre mobilné zariadenia a poskytovateľom služieb a oprávneným tretím stranám v súvislosti s použitím takéhoto Obsahu vygenerovaného používateľom, ktorý sa týka Služieb, a jeho akýchkoľvek následných verzií alebo úprav.  Spoločnosť Canon nenadobúda vlastníctvo Obsahu vygenerovaného používateľom.  

4.2  Týmto súhlasíte, akceptujete a uznávate, že spoločnosť Canon, jej filiálky, dcérske spoločnosti, pridružené platformy pre mobilné zariadenia a poskytovatelia služieb a tretie strany s povolením spoločnosti Canon na šírenie obsahu naskenovaného a odoslaného cez Aplikáciu, môžu pozmeniť, upraviť, preformátovať a inak modifikovať alebo použiť Váš Obsah vygenerovaný používateľom tak, aby bol v súlade s normami, protokolmi, formátmi a požiadavkami Aplikácie, vytlačiť Váš Obsah vygenerovaný používateľom prostredníctvom tlačiarne alebo zdieľať Váš Obsah vygenerovaný používateľom s príslušnou platformou tretej strany.

4.3  Okrem Obsahu vygenerovaného používateľom môže Aplikácia zhromažďovať iné informácie.  K týmto informáciám patria:  (i) technické informácie o zariadení, na ktorom sa používa Aplikácia, (ii) informácie pre optimálny výkon Aplikácie a (iii) informácie, ktoré je možné použiť počas kontaktu s oddelením technickej podpory spoločnosti Canon.

5. Oznámenie o právach duševného vlastníctva. Aplikácie a všetky práva, vrátane, no bez obmedzenia na vlastnícke práva (vrátane, no bez obmedzenia na zdrojový kód a strojový kód, obrázky, fotografie, animácie, videá, zvuk, hudbu, text a „aplety“, ktoré sa nachádzajú v Aplikácii, s výnimkou akéhokoľvek softvéru tretej strany), tlačené sprievodné materiály a každá kópia Aplikácie a všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sú v nej obsiahnuté (vrátane všetkých autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva a reklamných práv), sú vo vlastníctve alebo licencované spoločnosťou Canon, jej filiálkami, pridruženými spoločnosťami alebo poskytovateľmi licencií.  Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne a jednoznačne uvedené inak, spoločnosť Canon Vám neudeľuje žiadne výslovné ani odvodené práva (či už vo forme náznaku, litispendencie alebo inej právnej teórie) k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva, pričom všetky takéto práva si ponecháva spoločnosť Canon a jej dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia licencie. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že Vy osobne – a nie spoločnosť Canon, Apple, Google, alebo akákoľvek platforma alebo poskytovateľ služieb pre Aplikáciu – ste výhradne zodpovedný/á za prešetrenie, obhajobu, usporiadanie a urovnanie akýchkoľvek nárokov alebo súdnych sporov vyplývajúcich z porušenia práv duševného vlastníctva, alebo za akékoľvek iné škody alebo ujmy vyplývajúce z Vášho používania alebo prístupu k Aplikácii.

6. Vyhradenie práv. Spoločnosť Canon a jej filiálky alebo dcérske spoločnosti a poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky práva, ktoré Vám nie sú výslovne udelené v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa.

7. Vypovedanie. Táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa je účinná od prvého dňa odsúhlasenia podmienok Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa alebo používania Aplikácie. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva akéhokoľvek „Poskytovateľa“ (ako je uvedené v článku 9 nižšie) alebo ak v tomto dokumente nie je uvedené inak, táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa bude vypovedaná okamžite bez výpovednej lehoty v prípade Vášho porušenia ustanovení a podmienok, ktoré sú uvedené v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa.  S touto podmienkou súhlasíte a akceptujete ju.  V takomto prípade musíte okamžite zlikvidovať všetky kópie Aplikácie, všetky súvisiace materiály a všetky jej komponenty.  Túto Licenčnú zmluvu pre koncového používateľa môžete vypovedať vymazaním Aplikácie z Vášho zariadenia.

8. Tlač dokumentácie. Aplikácia obsahuje dokumentáciu, ktorá je dostupná len v elektronickej forme. Túto elektronickú dokumentáciu si môžete vytlačiť.  Na všetkých povolených kópiách, ktoré vytvoríte z tejto elektronickej dokumentácie alebo Aplikácie, musí byť uvedené aj oznámenie o autorských právach.

9. VYHLÁSENIE O ZÁRUKE

9.1  APLIKÁCIA SA POSKYTUJE V STAVE „AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH VRÁTANE, NO BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKU PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.  AKÉKOĽVEK RIZIKO SÚVISIACE S KVALITOU A FUNKČNOSŤOU APLIKÁCIE ZNÁŠATE VÝHRADNE VY.  AK BY SA APLIKÁCIA PREUKÁZALA BYŤ CHYBNÁ, PREBERÁTE NA SEBA VŠETKY NÁKLADY ZA JEJ NEVYHNUTNÝ SERVIS, OPRAVY ČI NÁPRAVU.  V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH SA NEUMOŽŇUJE VYŇATIE ODVODENÝCH ZÁRUK ALEBO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK, VYŠŠIE UVEDENÁ VÝLUKA SA PRETO NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.   ZÁROVEŇ MÔŽETE MAŤ NÁROK NA INÉ PRÁVA, KTORÉ ZÁVISIA OD PRÍSLUŠNÉHO ŠTÁTU ALEBO JURISDIKCIE.

9.2  SPOLOČNOSŤ CANON, JEJ FILIÁLKY ALEBO DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, SPOLOČNOSŤ GOOGLE, DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ SPOLOČNOSTI GOOGLE, SPOLOČNOSŤ APPLE, DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ SPOLOČNOSTI APPLE, ANI ŽIADNE PRIDRUŽENÉ PLATFORMY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA ALEBO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB CANON (ĎALEJ SÚHRNNE „POSKYTOVATELIA“) SA NEZARUČUJÚ, ŽE APLIKÁCIA (I) BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, PREVÁDZKA APLIKÁCIE BUDE NEPRETRŽITÁ ALEBO BEZ CHÝB A (II) BUDE KOMPATIBILNÁ A POUŽITEĽNÁ S VAŠÍM ZARIADENÍM ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM HARDVÉROM, SOFTVÉROM ALEBO ZARIADENÍM NAINŠTALOVANÝM ALEBO POUŽÍVANÝM V SÚVISLOSTI S VAŠÍM ZARIADENÍM. OKREM TOHO POTVRDZUJETE, ŽE PROBLÉMY S KOMPATIBILITOU A INTEROPERABILITOU MÔŽU SPÔSOBIŤ ZNÍŽENIE VÝKONU VÁŠHO ZARIADENIA ALEBO JEHO PORUCHU, ČO MÔŽE VIESŤ K JEHO TRVALÉMU POŠKODENIU, STRATE ÚDAJOV A POŠKODENIU SOFTVÉRU A SÚBOROV, KTORÉ SÚ V ŇOM UMIESTNENÉ. TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE ŽIADNEHO POSKYTOVATEĽA (VRÁTANE MOBILNÝCH OPERÁTOROV ALEBO TELEKOMUNIKAČNÝCH OPERÁTOROV)  NEBUDETE BRAŤ NA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S PROBLÉMAMI S KOMPATIBILITOU ALEBO INTEROPERABILITOU VÁŠHO ZARIADENIA.

9.3  V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM SA ŽIADEN POSKYTOVATEĽ NEZARUČUJE, ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH, KTORÝ ULOŽÍTE ALEBO OTVORÍTE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE, NEBUDE VYSTAVENÝ NEÚMYSELNÉMU POŠKODENIU, ZNIČENIU, STRATE, ÚTOKOM, INFEKCII POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM, RUŠENIU, HACKINGU, BEZPEČNOSTNÝM PRIENIKOM ALEBO ZMAZANIU V SÚLADE S PODMIENKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA, PRIČOM ŽIADNY POSKYTOVATEĽ NEBUDE ZODPOVEDNÝ, A KAŽDÝ POSKYTOVATEĽ SA ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK ZÁVÄZKOV SÚVISIACICH S TÝMTO ČLÁNKOM, AK BY VZNIKLO TAKÉTO POŠKODENIE, ZNIČENIE, STRATA, ÚTOK, INFEKCIA POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM, RUŠENIE, HACKING, BEZPEČNOSTNÝ PRIENIK ALEBO ZMAZANIE OBSAHU.

9.4  AKÝKOĽVEK OBSAH NAHRANÝ A PRENÁŠANÝ Z VÁŠHO ZARIADENIA ALEBO INAK ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA APLIKÁCIE POUŽÍVATE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM ZNÁŠATE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE ZARIADENIA ALEBO STRATU ÚDAJOV, KU KTORÉMU MÔŽE DÔJSŤ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA APLIKÁCIE.  OKREM TOHO VYHLASUJETE, ŽE APLIKÁCIA NIE JE URČENÁ ALEBO VHODNÁ NA POUŽITIE VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH A V PROSTREDÍ, KDE JE PRÍPADNÉ ZLYHANIE ALEBO ČASOVÉ ONESKORENIE, CHYBY ALEBO NEPRESNOSTI V OBSAHU, ÚDAJOCH ALEBO INFORMÁCIÁCH POSKYTNUTÝCH PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE, ZAKÁZANÉ ZO ZÁKONA.

10. Výluka zodpovednosti za škody.

10.1 ŽIADNY Z POSKYTOVATEĽOV V ŽIADNOM PRÍPADE  NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, NO BEZ OBMEDZENIA NA, STRATU OBCHODNÉHO ALEBO OSOBNÉHO ZISKU, STRATU OBCHODNÝCH ČI OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO INÉ KOMPENZAČNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO PRÍKLADNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z APLIKÁCIE, JEJ POUŽÍVANIA, POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA AJ V PRÍPADE, AK BOLI NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ NIEKTORÍ ALEBO VŠETCI POSKYTOVATELIA, VRÁTANE ŠKÔD VZNIKNUTÝCH Z ALEBO VZŤAHUJÚCICH SA NA:  (I) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO ZMENU VAŠICH PRENOSOV, ÚDAJOV, OBSAHU VYGENEROVANÉHO POUŽÍVATEĽOM ALEBO VÁŠHO ZARIADENIA; (II) VYMAZANIE, POŠKODENIE ALEBO NESCHOPNOSŤ ULOŽIŤ A/ALEBO ODOSIELAŤ ALEBO PRIJÍMAŤ DÁTOVÉ PRENOSY, OBSAH VYGENEROVANÝ POUŽÍVATEĽOM ALEBO VAŠE ZARIADENIE V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA APLIKÁCIE; (III) VÝROKY ALEBO SPRÁVANIE AKÝCHKOĽVEK TRETÍCH STRÁN VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA APLIKÁCIE, VRÁTANE PRÍSTUPU K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN ALEBO (IV) AKÉKOĽVEK INÉ ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA APLIKÁCIE.

10.2  SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NA SEBA PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA DOSIAHNUTIE ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSTUPY Z APLIKÁCIE.   V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH NIE JE MOŽNÉ OBMEDZIŤ ALEBO VYŇAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ ALEBO DÔSLEDKOVÉ ŠKODY, ZRANENIA OSÔB ALEBO SMRŤ, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM NEDBALOSTI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VÝLUKY SA PRETO NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA VAŠU OSOBU.

11. Rozhodné právo/vývozné obmedzenia/dodržiavanie právnych predpisov.

Táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa sa riadi právom Spojeného kráľovstva a Walesu.

Týmto potvrdzujete, že nebudete buď sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa priamo alebo nepriamo exportovať, reexportovať, vykonávať prekládku alebo odosielať Aplikáciu alebo jej časť, súvisiace informácie, médiá alebo Aplikáciu v rozpore s platnými vývoznými zákonmi, nariadeniami a vyhláškami, vrátane, no bez obmedzenia na, americký zákon o administratíve exportu z roku 1979, a všetkými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi EÚ v znení neskorších predpisov a ich vykonávacími nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na činnosti realizované na základe tejto Dohody. 

 Týmto prehlasujete, že (i) nemáte sídlo v krajine, na ktorú bolo uvalené obchodné embargo alebo ktorá bola označená vládou príslušnej krajiny ako „krajina podporujúca terorizmus“ a (ii) nie ste uvedený na zozname zakázaných alebo obmedzených subjektov americkej vlády, vrátane Čiernej listiny osobitne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA (Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) alebo Zoznamu zakázaných osôb a subjektov Ministerstva obchodu USA (U.S. Department of Commerce Denied Person's List or Entity List).

12. Ďalšie pravidlá používania, obmedzenia, povinnosti, práva a upozornenia týkajúce sa mobilnej aplikácie.

12.1  Beriete na vedomie, že (i) táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa sa uzatvára medzi Vami a spoločnosťou Canon, a nie spoločnosťou Google, Apple alebo akoukoľvek platformou pre zariadenia alebo poskytovateľom pre Aplikáciu, a (ii) za Aplikáciu a jej obsah je výhradne zodpovedná spoločnosť Canon, a nie spoločnosť Google alebo Apple.  Na Vaše používanie Aplikácie a Služieb na Zariadení sa bez obmedzenia vzťahujú pravidlá používania Google alebo Apple (v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa vzťahujú na Vaše Zariadenie), vrátane pravidiel používania zariadení Android, ktoré sa nachádzajú na adresehttps://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html alebo na Google Play, alebo pravidiel používania zariadení Apple a obchodných podmienok Apple App Store®, ktoré sa nachádzajú na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, a ich príslušné platné ustanovenia, ktoré sú uvedené v týchto odkazoch.

12.2  Spoločnosť Google, dcérske a pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia licencií Google, spoločnosť Apple, dcérske a pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia licencií Apple alebo akýkoľvek poskytovateľa platforiem alebo služieb (vrátane mobilných operátorov alebo telekomunikačných operátorov) v žiadnom prípade nie sú zodpovední za akékoľvek nároky, ktoré môžete Vy alebo akákoľvek tretia strana vzniesť voči Aplikácii (vrátane jej predaja a distribúcie), jej držbe alebo používaniu, vrátane, no bez obmedzenia na (i) akúkoľvek zodpovednosť za výrobok; (ii) akékoľvek tvrdenie, že Aplikácia nevyhovuje platným právnym alebo regulačným povinnostiam; a (iii) nároky, ktoré vznikli na základe právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.

12.3  S výnimkou prípadov uvedených v tomto článku 12.3 nemá žiadne ustanovenie v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa za cieľ a nechápe sa ako nástroj na prenos akýchkoľvek práv, výhod alebo opravných prostriedkov akéhokoľvek druhu a povahy na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu (s výnimkou zmluvných strán) alebo vznik akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti zmluvnej strany voči takejto osobe.  Bez ohľadu na vyššie uvedené beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sa v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa vníma ako príjemca tretej strany, a že následkom Vášho súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami bude mať spoločnosť Apple ako príjemca tretej strany právo (a bude sa považovať za príjemcu práv) pri presadzovaní tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa proti Vám.

12.4  Spoločnosť Google, dcérske a pridružené spoločnosti a poskytovatelia licencií Google a spoločnosť Apple, dcérske a pridružené spoločnosti a poskytovatelia licencií Apple nie sú zodpovední za akékoľvek nároky, ktoré môžete Vy alebo akákoľvek tretia strana vzniesť voči Aplikácii, jej držbe alebo používaniu, vrátane, no bez obmedzenia na (i) akúkoľvek zodpovednosť za výrobok; (ii) akékoľvek tvrdenie, že Aplikácia nevyhovuje platným právnym alebo regulačným povinnostiam; a (iii) nárokom, ktoré vznikli na základe právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.

12.5 Na Vaše používanie Aplikácie sa môžu vzťahovať poplatky za prenos dát.  Spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne mobilné poplatky alebo platby spojené s používaním Aplikácie.  Informujte sa u svojho mobilného operátora, či sa na Vás vzťahujú takéto mobilné poplatky.  

13. Odškodnenie.

13.1  Týmto súhlasíte, že každého Poskytovateľa a jeho príslušných úradníkov, riaditeľov, zástupcov a zamestnancov, odškodníte a budete kryť pred akýmikoľvek nárokmi alebo požiadavkami, vrátane akýchkoľvek a všetkých strát, záväzkov, pohľadávok, nárokov, škôd, nákladov alebo výdavkov, žalobných dôvodov, súdnych procesov, konaní, rozsudkov, rozhodnutí, exekúcií a uplatnenia záložných práv, vrátane úhrad odmeny a nákladov právnym zástupcom, či už prostredníctvom tretích strán alebo inak, a to v dôsledku:  (i) Vášho porušenia akéhokoľvek prehlásenia, záruky, prísľubu alebo záväzku uvedeného v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa (alebo akéhokoľvek iného porušenia Vašej dohody so spoločnosťou Canon na základe tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa); (ii) akýchkoľvek informácií, Obsahu vygenerovaného používateľom alebo iného materiálu, ktorý ste poskytli, prenášali alebo odoslali prostredníctvom Vášho Zariadenia; alebo (iii) Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany, vrátane porušenia akéhokoľvek práva duševného vlastníctva alebo iného práva inej osoby alebo subjektu.

13.2  Záväzok poskytnúť odškodné uvedený v bode 13.1 vyššie sa aplikuje aj po ukončení platnosti tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa.

14. Osobné údaje

Spoločnosť Canon automaticky zhromažďuje a analyzuje technické údaje o používaní Vášho zariadenia. O tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame si môžete prečítať viac v príslušných častiach Zásad ochrany osobných údajov spotrebiteľa (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK).

Na zhromažďovanie vašich údajov o používaní využívame službu Google Analytics. O službe Google Analytics sa môžete dozvedieť viac na stránke www.google.com/policies/privacy/partners, – prezrite si kapitolu s názvom „Ako Google využíva informácie z webu alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby“.

15. Podmienky a oznámenia týkajúce sa Softvéru tretích strán.

15.1  V niektorých častiach Aplikácie sa môže používať Softvér tretích strán, na ktorý sa vzťahujú zmluvné podmienky open source a/alebo licenčné podmienky tretích strán (ďalej len „Softvér tretích strán“).  Beriete na vedomie a súhlasíte, že Vaše práva na používanie Softvéru tretích strán v rámci alebo v súvislosti s akoukoľvek Aplikáciou sa riadia zmluvnými podmienkami open source a/alebo licenčnými podmienkami tretích strán na takýto Softvér tretích strán, vrátane, no bez obmedzenia na akékoľvek platné osvedčenia, licenčné podmienky a vyhlásenia, ktoré sú v ňom obsiahnuté.  V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa a zmluvnými podmienkami open source alebo licenčnými podmienkami tretích strán v súvislosti s používaním príslušného Softvéru tretích strán sa použijú podmienky open source a/alebo licenčné podmienky tretích strán.

15.2  Niektoré časti Aplikácie Vám umožňujú pripojiť Aplikáciu na vybrané platformy, ktoré nevlastní a neprevádzkuje spoločnosť Canon (ďalej len „Platforma tretej strany“) a zobraziť ich, pričom si môžu vyžadovať prihlásenie do účtu takejto Platformy tretej strany.  Týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Canon v žiadnom prípade nie je zodpovedná za Váš účet na Platforme tretej strany alebo za akékoľvek činnosti súvisiace s Vašim používaním Platformy tretej strany, vrátane, no bez obmedzenia na Vaše prihlásenie sa do svojho účtu v Platforme tretej strany. 

15.3  Niektoré časti Aplikácie sú poskytované s oznámeniami a licenciami open-source, ktoré poskytuje komunita alebo tretie strany zodpovedné za používanie týchto častí Aplikácie, pričom licencie udelené na základe tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa nemenia žiadne práva a povinnosti, ktoré môžete mať na základe takejto licencie open source, na všetky prvky Aplikácie sa však vzťahuje zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa.

15.4  Android™, Google Play™ a príslušné obchodné známky, servisné známky, názvy a logá sú vlastníctvom spoločnosti Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® a príslušné obchodné známky, servisné známky, názvy a logá sú vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. 

15.6 Nasledujúce zmluvné podmienky tretích strán sú zapracované do tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa a sú súčasťou týchto licenčných podmienok:

Ak si prevezmete Aplikáciu, zároveň potvrdzujete a súhlasíte s týmito licenčnými podmienkami:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Ostatné ustanovenia. Táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa vrátane dokumentov, ktoré sú do nej zapracované, predstavuje celú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Canon týkajúcu sa Aplikácie; (i) nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné ústne alebo písomné podania, návrhy a vyjadrenia vzhľadom na jej predmet; a (ii) prevažuje nad akýmikoľvek rozpornými alebo dodatočnými podmienkami v rámci akéhokoľvek potvrdenia alebo podobnej komunikácie medzi zmluvnými stranami počas platnosti tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa. Ak sa niektoré ustanovenie v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa stane neplatné, jej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti s výnimkou situácie, v ktorej by platnosť takéhoto ustanovenia mala ohroziť samotný účel tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa, pričom táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa sa bude uplatňovať v plnom rozsahu, ktorý je prípustný v zmysle platných právnych predpisov.   Úpravy tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa nie sú záväzné, ak nie sú realizované v písomnej forme a neboli podpísané riadne splnomocneným zástupcom každej zmluvnej strany.  Táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa je záväzná aj pre dedičov, následníkov a povolených právnych nástupcov zmluvných strán.  Neuplatnenie ktoréhokoľvek práva vyplývajúceho z porušenia ustanovení tejto Licenčnej zmluvy pre koncového používateľa druhou zmluvnou stranou sa nepovažuje za zrieknutie sa práva súvisiaceho s následným porušením takéhoto ustanovenia alebo akéhokoľvek iného práva v tejto Licenčnej zmluve pre koncového používateľa.

© 2020 Canon Europa N.V., Holandsko.  Všetky práva vyhradené.