Pracovisko – politiky a osvedčené postupy pre pracoviská

Naším cieľom je čestné a etické podnikanie a uvedomujeme si, že naši zamestnanci rozhodujúcou mierou prispievajú k úspešnosti nášho podnikania a trvalej udržateľnosti nášho hospodárskeho rastu. Naším cieľom je stať sa uprednostňovaným zamestnávateľom v našom odvetví, ktorý poskytuje bezpečné pracovné prostredie a používa férové pracovné praktiky. Za to od našich zamestnancov a zmluvných partnerov očakávame, že budú uplatňovať našu politiku a postupy, aby sme dodržiavali príslušné zákony a nariadenia a zodpovedne podnikali.

Zamestnanci
V Európe, na Strednom východe a v Afrike zamestnávame 17 000 ľudí. Kde je to možné, tam v závislosti od miestnych zákonov a podmienok uplatňujeme celoeurópske politiky a postupy. Tie podporujú jednotnosť podmienok a očakávaní od zamestnania.

Dialóg so zamestnancami

Hodnotenie, rozvoj a uznanie

Ocenenia 3 Selfs (San-Ji)

Diverzita a kultúrne povedomie

Postupy na pracovisku

Politika

Dialóg so zamestnancami

Picture_banner_footprintProstredníctvom nezávislej externej organizácie uskutočňujeme v 16 krajinách prieskumy angažovanosti zamestnancov. Pýtame sa napríklad, ako dobre riadiaci pracovníci motivujú a informujú zamestnancov, či zamestnanci pokladajú spoločnosť Canon za dobré miesto na prácu a či si zamestnanci myslia, že spoločnosť Canon je spoločensky zodpovednou spoločnosťou. Pravidelne odpovedá približne 70 % zamestnancov a jednotlivé obchodné jednotky a oddelenia vypracúvajú akčné plány na riešenie identifikovaných problémov.

Odštartovali sme trojročný program, v rámci ktorého sa snažíme o priamejšie angažovanie zamestnancov do nášho podnikania. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v našej správe o trvalej udržateľnosti.

Počas procesu integrácie so spoločnosťou Océ sme vykonali prieskum v krajinách, ktoré týmto procesom prešli ako prvé, aby sme zistili, čo prebehlo dobre a čo by sme mohli zlepšiť. Reakcie zamestnancov následne putovali do záverov a opatrení prijatých v rámci procesu v ďalších krajinách.

Zástupcovia zamestnancov sú tiež pozývaní na zasadnutia Európskeho poradného výboru spoločnosti Canon (Canon European Consultative Committee). Výbor sa skladá zo zástupcov zamestnancov a vedenia spoločnosti Canon, ktorí si na európskej úrovni vymieňajú informácie a názory na súčasný stav a budúci vývoj spoločnosti Canon v Európe.

V závislosti od zákonov, ktoré platia v krajinách, kde pôsobíme, a ktoré sú rozhodujúce, môžu zamestnanci vstúpiť do odborov a zapojiť sa do kolektívneho vyjednávania. Minimálne sa snažíme viesť so zamestnancami nepretržitý dialóg a komunikovať s nimi.

  Hore

Hodnotenie, rozvoj a uznanie

Noví zamestnanci prechádzajú zaškoľovacím programom zodpovedajúcim ich pracovnému zaradeniu. Podpora je k dispozícii pre manažérov, aby zaistili pre všetkých nových zamestnancov informácie, ktoré sú vyžadované spoločnosťou a aj informácie špecifické pre konkrétnu pracovnú pozíciu, ktoré sú súčasťou ich zaškoľovacieho programu.

Našou politikou je, že každý zamestnanec absolvuje aspoň jedno hodnotiace stretnutie so svojím priamym nadriadeným ročne. Použitím štandardného meracieho systému sa meria výkon zamestnanca v porovnaní s cieľom a zručnosťami.

Vypracuje sa tiež plán osobného rozvoja a potrebných školení. Tie sa poskytujú prostredníctvom rôznych možností vzdelávania vrátane akadémie Canon Academy, ktorá zahŕňa on-line vzdelávanie a poradenstvo. Prínos zamestnancov dokážeme oceniť viacerými spôsobmi vrátane ocenení za odpracovanú dobu a našich ocenení 3 Selfs.

V prípade potreby používame zavedené procesy riešenia sťažností, ktoré môžu zamestnanci využiť v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Podobne existujú aj jasne stanovené disciplinárne postupy pre prípad problémov s výkonom alebo správaním – opäť v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

  Hore

Ocenenia 3 Selfs (San-Ji)

Duch San-Ji alebo ocenenia 3 Selfs sú vyjadrením noriem osobného správania, ktoré sa očakáva od našich zamestnancov na základe Pravidiel spoločnosti Canon pre správanie. Na štátnej a regionálnej úrovni sa štvrťročne a ročne udeľujú ocenenia 3 Selfs s cieľom podporiť a oceniť 3 typy správania:

• sebamotivácia: preberanie iniciatívy a hľadanie riešení,

• sebariadenie: efektívne osobné plánovanie a organizácia,

• sebauvedomenie: uvedomovanie si dôsledkov vlastných činov a slov na ostatných.

  Hore

Diverzita a kultúrne povedomie

Diverzita je pre spoločnosť Canon, ktorá vyznáva filozofiu spoločnej práce všetkých ľudí pre spoločné blaho, imperatívom. Keďže pôsobíme v toľkých rôznych krajinách a oblastiach, naši zamestnanci absolvujú školenie zamerané na diverzitu. Cieľom je pomôcť každému pochopiť a oceniť rozmanitosť ľudí, kultúr a našej činnosti.

V našom európskom ústredí pracujú ľudia viac ako 50 národností, čo zodpovedá našej multikultúrnej štruktúre. Predstavenstvo spoločnosti pozostáva z ľudí 8 rôznych národností.

Prečítajte si viac o našom zameraní na diverzitu.

  Hore

Postupy na pracovisku

Nediskriminácia: neuplatňujeme diskrimináciu na základe etnickej príslušnosti, pohlavia, vierovyznania, sociálneho pôvodu, telesného postihnutia, politických názorov alebo sexuálnej orientácie. Netolerujeme žiadnu formu obťažovania.

Zdravie a bezpečnosť: poskytujeme bezpečné pracovné prostredie aj s primeraným školením pre zamestnancov pracujúcich v rizikových priestoroch alebo s chemickými látkami. Podporujeme vhodnú vyváženosť pracovného a osobného života našich zamestnancov.

Informátor: používame systém informátorov, ktorý je dostupný pre všetkých zamestnancov a umožňuje anonymne upozorňovať na podozrenia z porušovania pravidiel.

Pravidlá pre správanie: od všetkých zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať Pravidlá spoločnosti Canon Group pre správanie. Tieto pravidlá stanovujú normy správania, ktoré sa od nich očakáva, od ochrany dôverných informácií až po zákaz neprimeraného správania, ako je napríklad šikanovanie.

Podmienky zamestnania: tieto sa môžu líšiť v závislosti od miestnych zákonov a postupov vrátane materských a rodičovských práv, nadčasov a základnej pracovnej doby.
 
Ľudské práva a detská práca: spoločnosť Canon rešpektuje ľudské práva všetkých svojich zamestnancov. Pozrite si politiku obstarávania spoločnosti Canon Inc. a usmernenia pre dodávateľov z hľadiska ľudských práv a detskej práce, etických, čestných a sociálnych podnikateľských postupov. Spoločnosť Canon Europe má vlastný Etický kódex pre dodávateľov, ktorý predstavuje súčasť našich Všeobecných nákupných podmienok. Od našich dodávateľov vyžadujeme prinajmenšom dodržiavanie konkrétnych štandardov správania.Picture_UNGC logo

V januári 2014 podpísal Canon Europe United Nations Global Compact a zaviazal sa akceptovať 10 princípov v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. 

Environmentálne povedomie: Prostredníctvom zaškoľovacích dní a online vzdelávania zvyšujeme environmentálne povedomie všetkých našich zamestnancov a zmluvných partnerov, aby sme im pomohli pochopiť, akú dôležitosť pripisujeme znižovaniu vplyvov našej činnosti na životné prostredie a ako to všetko môžu spojiť so svojou prácou v spoločnosti. Pozrite si ďalšie informácie o našich environmentálnych aktivitách.

Pozrite si ďalšie informácie o našich aktivitách v oblasti riadenia.

  Hore

Politika

Dodržiavaním našej politiky môžu zamestnanci pomôcť spoločnosti Canon pri uplatňovaní čestného a etického podnikania.

Dary a pohostenie: zamestnanci musia dodržiavať našu politiku týkajúcu sa poskytovania a prijímania darov a pohostenia.

Boj proti úplatkárstvu a korupcii: zamestnanci musia dodržiavať našu politiku zameranú na boj proti úplatkárstvu a korupcii.

Sociálne médiá: v záujme zachovania integrity dobrého mena a značky spoločnosti Canon sa v rámci našej politiky v oblasti sociálnych médií našim zamestnancom poskytujú odporúčania ohľadom zodpovedného používania sociálnych médií.

Používanie informačných a komunikačných technológií (ICT): v záujme ochrany našej siete pred škodlivým softvérom naša politika v oblasti ICT jasne stanovuje prijateľné a zakázané používanie IT prostriedkov spoločnosti.

Spravodlivá hospodárska súťaž: šetci zamestnanci absolvujú povinné školenie a máme sieť miestnych právnych poradcov poskytujúcich poradenstvo v tejto oblasti.

Prečítajte si viac o politikách spoločnosti Canon v oblasti hospodárstva a riadenia.

Canon EMEA Sustainability Report 2013

  Hore

spacer
					image
Spoločnosť
Regionálne
Miestne
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti