Recyklácia – príspevky do cyklickej ekonomiky

Pri snahe o zachovanie vyčerpateľných prírodných zdrojov a zmierňovanie klimatických zmien si uvedomujeme dôležitosť našej povinnosti opakovane využívať a recyklovať materiály, diely a komponenty. Zaviedli sme niekoľko programov, ktoré nám umožňujú opakovane využívať a recyklovať zdroje, znižovať dopady na životné prostredie a ponúkať našim zákazníkom trvalo udržateľné produkty.

Zoznam našich environmentálnych pojmov nájdete v našom slovníku.

Dobrovoľná dohoda Európskej únie o šetrnosti zobrazovacích zariadení k životnému prostrediu, ktorú podpísala aj spoločnosť Canon, zahŕňa záväzky poskytovať informácie o možnostiach dostupných po skončení životného cyklu spotrebného materiálu.

Opatrenia zamerané na recykláciu a obnovovanie výrobkov a materiálov prijímame vo viacerých oblastiach.

Odpadové materiály

Tonerové fľaše

Atramentové zásobníky

Recyklácia tonerových zásobníkov

Nové modely vyrábané v závodoch

Renovácia

Skončenie životnosti

Odpadové materiály

V záujme šetrenia zdrojov používame odpadové materiály z našich produktov a procesov v nových produktoch. Recyklujeme napríklad plasty z vrátených zariadení do nových produktov, ako sú napríklad zariadenia imageRUNNER ADVANCE a puzdrá nášho sortimentu kalkulačiek. A blistrové obaly na našich atramentových kazetách sú teraz vyrobené najmenej na 70 % z recyklovaného plastu.

  Hore

Tonerové fľaše

Nemáme celoeurópsky program vracania alebo recyklácie tonerových fliaš. Informácie o recyklačnej službe tonerových fliaš ponúkanej vo vašej krajine získate v miestnej kancelárii spoločnosti Canon. Prípadne sa o najlepšom spôsobe likvidácie poraďte s vaším miestnym úradom alebo úradom zodpovedným za nakladanie s odpadmi. Vo väčšine prípadov sa tonerové fľaše môžu recyklovať spolu s ostatnými plastmi, pretože neobsahujú nebezpečné materiály a miestne recyklovanie má menší vplyv na životné prostredie.

  Hore

Atramentové zásobníky

Máme celoeurópsky program, ktorý funguje v 15 krajinách a ktorý umožňuje vrátiť použité atramentové kazety. Zistite, ako recyklovať vaše laserové tonerové zásobníky.

  Hore

Recyklácia tonerových zásobníkov

tcrp25th_logo_c

Spoločnosť Canon ako prvá zaviedla program recyklácie laserových tonerových kaziet už v roku 1990. Každoročne po celom svete zhromaždíme okolo 20 000 ton tonerových kaziet, čím ušetríme 30 000 ton oxidu uhličitého a vyhneme sa spotrebovaniu 15 000 ton nových surovín. Prečítajte si viac o našich 25 rokoch recyklácie.

Tento program je v súlade so smernicou WEEE o odpade z elektrických a elektronických zariadení a uplatňuje sa v 18 krajinách Európy. Zákazníci nám môžu vrátiť svoje použité zásobníky bez poplatku. Kazety sa potom na 100 % opätovne použijú alebo recyklujú do nových zásobníkov v rámci procesu uzavretého okruhu. To nám umožňuje nepretržite opätovne využívať materiály z tonerových zásobníkov bez toho, aby došlo k znehodnoteniu kvality plastov. Zistite, ako recyklovať vaše laserové tonerové zásobníky.

Recyklácia tonerových zásobníkov systémom uzavretého okruhu

  Hore

Nové modely vyrábané v závodoch

Takéto zariadenie (pôvodne nazývané „repasované“) je novým vydaním pôvodného modelu vytvorené z nových a existujúcich dielov. Pôvodné zariadenia sa zozbierajú z trhu, zašlú sa do závodu spoločnosti Canon a rozoberú sa na úroveň základnej konštrukcie. Rozložené diely sa následne dôkladne vyčistia a preskúšajú. Každé nanovo zostavené zariadenie prejde rovnakým procesom zabezpečovania kvality ako novovyrobené zariadenie, pričom sa pri ňom zaručuje rovnaká kvalita a výkon ako v prípade pôvodného zariadenia.

Opätovne sa použijú diely zodpovedajúce až 93% celkovej hmotnosti zariadenia, vďaka čomu sa šetria drahocenné zdroje a minimalizujú vplyvy na životné prostredie. Staré údaje sa vymažú, softvér sa aktualizuje, pridelí sa nové sériové číslo a počítadlo sa vynuluje. Tieto zariadenia sa predávajú v Európe, na Strednom Východe a v Afrike.

Preštudujte si našu brožúru nových modelov vyrábaných v závodoch.

Pozrite si naše video nových modelov vyrábaných v závodoch.

Prečítajte si definíciu nových modelov vyrábaných v závodoch spoločnosti Canon.

Zariadenia triedy Océ Premia vrátane produkčných a širokoformátových tlačiarní prechádzajú podobným procesom, pri ktorom sa minimalizuje odpad a umožňuje sa opätovné používanie komponentov, vďaka čomu získavajú zariadenia druhú šancu.

  Hore

Renovácia

Renovácia je menej dôkladný proces než postup pre nové modely vyrábané v závode. Vykonáva sa na našich národných predajných miestach v jednotlivých krajinách. Pri tomto procese sa zariadenia obnovujú výmenou alebo vyčistením opotrebovaných dielov a pripravia sa tak na opätovný predaj v tej istej krajine. Pozrite si definíciu renovácie spoločnosti Canon.

  Hore

Skončenie životnosti

V Európskej únii (EÚ) sa od výrobcov vyžaduje zodpovedná likvidácia produktov, ktoré umiestňujú na trh, po skončení ich životnosti u zákazníkov. Táto „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ sa uplatňuje prostredníctvom troch smerníc EÚ, ktorých cieľom je predchádzať vzniku odpadu a zabraňovať akémukoľvek environmentálnemu dopadu nebezpečných látok, ktoré môžu produkty obsahovať. Získajte ďalšie informácie o smerniciach týkajúcich sa odpadov z elektrických a elektronických zariadení, batérií a akumulátorov a obalov.

Okrem smerníc EÚ je spoločnosť Canon od roku 2011 signatárom Dobrovoľnej dohody na zvýšenie environmentálnej šetrnosti zobrazovacích zariadení. Táto dohoda bola v roku 2013 schválená Európskou komisiou ako ekvivalent záväzného predpisu, ktorý zahŕňa záväzok poskytovať informácie o možnostiach dostupných po skončení životnosti spotrebného materiálu.

  Hore

spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Použite
Operácie
ISO 14001
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia