Operácie – zvyšovanie trvalej udržateľnosti našich operácií

V súlade s podnikovou filozofiou Kyosei je naším cieľom znižovanie vplyvu našej činnosti na životné prostredie. Naša environmentálna charta načrtáva hlavné kroky, ktoré podnikáme s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi trvalo udržateľným rastom a prosperitou, zodpovedným využívaním zdrojov a znížením dopadu na životné prostredie.

Prijímame opatrenia prostredníctvom iniciatív, politík a postupov zameraných na znižovanie dopadov a zabránenie klimatickým zmenám. Naša stratégia v oblasti environmentálneho manažmentu zahŕňa opatrenia v oblasti riadenia emisií uhlíka,

Picture_banner_footprint

znižovania spotreby zdrojov, kontroly emisií, odpadu a znečisťovania a recyklácie. Kde je to možné, zaoberáme sa na našich pracoviskách aj biodiverzitou a zlepšovaním prostredia.

Nižšie sú uvedené naše ciele pre región EMEA a ich aktuálny priebeh:

Oblasť Cieľ Zámer* PRIEBEH V ROKU 2013
Uhlíková stopa spoločnosti Canon v regióne Európy, Stredného východu a Afriky Zníženie o 1,5 % za rok oproti obratu (v porovnaní s rokom 2010) -15% do roku 2020* -7 % oproti roku 2010
Účinnosť zdrojov Zvýšenie recyklácie odpadu vo všetkých kanceláriách v regióne Európy, Stredného východu a Afriky 52% do roku 2014* 50%
Zvýšenie recyklácie odpadu v skladoch spoločnosti Canon vrátane externých skladov 85% do roku 2014* 83%
Predaj trvalo udržateľných produktov Nárast predaja certifikovaného papiera a recyklovaného papiera 75 % papiera z obratu do roku 2014* 86 % obratu papiera
Preprava s uhlíkovou účinnosťou Zníženie oproti čistému predaju v roku 2012 -2% 2013 Nesplnené

* Namerané oproti konsolidovanej kombinovanej základne výkonnosti spoločností Canon aj Océ v roku 2010

Európska environmentálna charta

ISO 14001

Zníženie produkcie oxidu uhličitého

Energetická efektívnosť

Šetrenie zdrojov

Bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov

Správy o trvalej udržateľnosti

Zmierňovanie klimatických zmien

ISO 14001

Od roku 2007 je spoločnosť Canon certifikovaná v súlade s prísnou normou environmentálneho manažmentu ISO 14001 a usiluje sa o nepretržité zlepšovanie podmienok vo všetkých svojich prevádzkach. V súčasnosti je certifikovaných približne 200 prevádzok v 25 krajinách Európy, Stredného východu a Afriky.

  Hore

Zníženie produkcie oxidu uhličitého

 • Logistika: V rámci distribúcie prechádzame na železničnú a morskú dopravu s cieľom znížiť emisie CO2. Výsledkom našej snahy o zmenšovanie rozmerov produktov a redukovanie obalov je vyššia efektivita vyťaženia prepravných prostriedkov. Máme centrálne sklady v Európe. Vnímanie Európy ako jedného (virtuálneho) skladu nám umožňuje monitorovať stavy zásob v národných skladoch až do okamihu vyexpedovania produktu. Takto dokážeme produkty doručiť tam, kde sú potrebné, a vyhnúť sa ich prevážaniu medzi jednotlivými skladmi.
 • Elektronická údržba (e-maintenance): Servis a riešenie problémov mnohých našich multifunkčných zariadení je teraz možné vykonávať na diaľku. Predchádza sa tak produkcii CO2, ku ktorej by došlo pri cestovaní technikov na miesta opravy, a zároveň bude oprava vykonaná za kratší čas.
 • Kancelárske priestory: V rámci integračného programu Océ sme od roku 2011 ušetrili 36 000 m² kancelárskych priestorov – čo sa rovná viac ako kilotone CO2
 • Služobné autá: Na základe politiky vozového parku spoločnosti Canon Europe sa v súčasnosti (2014) obmedzuje množstvo emisií CO2 na maximálnu mieru 120 g/km, pričom sa táto hodnota v predchádzajúcich rokov postupne znižovala. Len v Rusku je táto hodnota naďalej na úrovni 130 g/km kvôli obmedzenej dostupnosti vhodných vozidiel, ktoré by dosahovali hodnotu 120 g/km. V niektorých krajinách ponúkame používateľom podnikových vozidiel tipy alebo kurzy, ktoré ich nabádajú k bezpečnejšiemu a efektívnejšiemu štýlu jazdy s cieľom šetriť pohonné hmoty.
 • Služobné cesty: monitorujeme ročné štatistiky o služobných cestách a nabádame zamestnancov k používaniu videokonferencií a telekonferencií všade tam, kde sú tieto možnosti sú k dispozícii.

  Hore

Energetická efektívnosť

 • Budovy: uplatňujeme politiku renovácie, ktorá zahŕňa zlepšovanie environmentálnych vlastností našich budov, pokiaľ to dovoľuje ich konštrukcia. Ide o súčasti ako solárne PV panely, automatické osvetlenie a výmenníky tepla.
 • Efektivita v oblasti IT: Prostredníctvom výmeny a virtualizácie serverov sme od roku 2009 dosiahli zníženie objemu energie potrebnej na napájanie a chladenie našich dátových centier takmer na polovicu (2,8 milióna kWh oproti 4,4 miliónu kWh).
 • Obnoviteľná energia: v závislosti od miestnej cenovej náročnosti a dostupnosti sa snažíme nakupovať obnoviteľnú energiu. V súčasnosti našich 11 európskych kancelárií nakupuje 70 až 100 % obnoviteľnej energie.

  Hore

Šetrenie zdrojov

 • Picture_banner_waste recPapier: Dodržiavame zásady zodpovedného obstarávania papiera a máme reťazec dozoru pre celú našu distribučnú sieť papiera. Naša centrála pre región EMEA ako aj 8 z našich európskych predajných prevádzok disponuje odsvedčeniami FSC® alebo PEFC. V roku 2013 malo 75 % z nami nakúpeného objemu papiera osvedčenie FSC alebo PEFC.
 • Voda: znižujeme spotrebu vody vo všetkých našich činnostiach vrátane znižovania množstva vody používanej na splachovanie záchodov a používania dažďovej vody a úžitkovej vody, kde to pomery umožňujú.
 • Akcie: máme usmernenia pre podujatia, ktorými sa riadia organizátori a dodávatelia z rôznych oblastí od materiálov, ktoré sa majú použiť na výstavné stánky, až po triedenie odpadu na recykláciu, aby sa nedostal na skládku. Spolupracujeme s našimi dodávateľmi pre podujatia a monitorujeme pri tom súlad a uskutočňujeme audit niektorých našich väčších podujatí. Keď to bude možné, materiály opätovne použijeme pri nasledujúcich podujatiach.
 • Odpad na pracoviskách: kde to možnosti dovoľujú, naše pracoviská triedia odpad na recykláciu, aby sa nedostal na skládku.

  Hore

Bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov

Zamestnanci manipulujúci s nebezpečnými chemikáliami musia povinne absolvovať bezpečnostné školenie na prácu s chemikáliami. Takto zabezpečujeme správne používanie chemikálií a správnu manipuláciu s nimi, ako aj ochranu zamestnancov a zákazníkov. Náš program ekologického obstarávania nám pomáha zabezpečiť, aby naši dodávatelia dodržiavali príslušné nariadenia týkajúce sa nebezpečných chemikálií v produktoch, ktoré nám dodávajú.

  Hore

Správy o trvalej udržateľnosti

Spoločnosť Canon Europe vydáva výročnú správu o trvalej udržateľnosti. Tu nájdete najnovšie správy o trvalej udržateľnosti spoločností Canon Europe a Canon Inc.

  Hore

Zmierňovanie klimatických zmien

Prostredníctvom zaškoľovacích dní a vzdelávania on-line zvyšujeme environmentálne povedomie všetkých našich zamestnancov, aby sme im pomohli pochopiť, akú dôležitosť pripisujeme znižovaniu dopadov našej činnosti na životné prostredie a ako to všetko môžu spojiť so svojou prácou v spoločnosti.

Mnohé miestne kancelárie spoločnosti Canon a ich zamestnanci aktívne podporujú environmentálne projekty a organizácie vo svojej komunite prostredníctvom sponzorstva, darov a dobrovoľníckej činnosti.

Kancelária spoločnosti Canon v Spojenom kráľovstve je dobrým príkladom spoločného fungovania biodiverzity a obnovy životného prostredia a podnikania. V priestoroch pracoviska nájdete upravené aj prírodné plochy, ktoré sú domovom rôznych voľne žijúcich živočíchov vrátane včelích úľov. V Španielsku spoločnosť Canon podporuje projekt zodpovedného lesa Canon (Bosque Responsable Canon) vo Valencii, v rámci ktorého zamestnanci pomáhajú sadiť pôvodné stromy a ošetrovať vegetáciu. Prečítajte si viac o našich regionálnych a miestnych projektoch.

  Hore

spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Recyklácia
Použite
ISO 14001
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti