Slovník

Uhlíková neutralita

Recyklácia (materiálu) v rámci systému uzavretého okruhu

Duplex

Nové modely vyrábané v závodoch

Recyklácia

Renovácia

Opätovné použitie

2 na 1 (2 na strane), 4 na 1 (4 na strane), N na strane

Uhlíková neutralita

„Uhlíková neutralita znamená, že vďaka uplatňovaniu transparentného procesu výpočtu emisií, znižovania týchto emisií a kompenzácie zvyškových emisií sa čisté emisie uhlíka rovnajú nule.“*
*Definícia Ministerstva Spojeného kráľovstva pre energetiku a klimatické zmeny, október 2009

  Hore

Recyklácia (materiálu) v rámci systému uzavretého okruhu

Produkty so skončenou životnosťou sa zbierajú prostredníctvom zberného systému spoločnosti Canon a v továrni spoločnosti Canon sa z nich prostredníctvom mechanického opätovného spracovania extrahujú materiály, ktoré sa používajú ako suroviny pri výrobe nových produktov alebo dielov spoločnosti Canon (nielen na tie isté produkty). Tieto produkty sa znovu zbierajú na konci ďalšej fázy používania a spracúvajú sa rovnakým spôsobom.

  Hore

Duplex

Tlač na obe strany hárka, známa aj ako obojstranná tlač.

  Hore

Nové modely vyrábané v závodoch

Takéto zariadenie je novým vydaním pôvodného modelu vytvorené z nových a existujúcich dielov. Pôvodné zariadenia sa zozbierajú z trhu, zašlú sa do závodu spoločnosti Canon a rozoberú sa na úroveň základnej konštrukcie. Rozložené diely sa následne dôkladne vyčistia a preskúšajú. Každé nanovo zostavené zariadenie prejde rovnakým procesom zabezpečovania kvality ako novovyrobené zariadenie, pričom sa pri ňom zaručuje rovnaká kvalita a výkon ako v prípade pôvodného zariadenia.

  Hore

Recyklácia

Každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na produkty, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely, a to bez zmeny konfigurácie ich materiálu. Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

  Hore

Renovácia

Produkty sa vrátia do továrne spoločnosti Canon alebo do miestnej prevádzky spoločnosti Canon na renováciu, ktorá vyžaduje určité zásahy (napr. výmenu dielov na preventívnu údržbu) na vrátenie produktu do stavu umožňujúceho jeho opätovný predaj alebo prenájom.

  Hore

Opätovné použitie

Akákoľvek činnosť, pri ktorej sa produkty alebo komponenty, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na aký boli určené.

  Hore

2 na 1 (2 na strane), 4 na 1 (4 na strane), N na strane

2 na 1 (2 na strane): tlač dvoch strán na jednu stranu tlačového média (napr. na hárok papiera A4).
4 na 1 (4 na strane): tlač štyroch strán na jednu stranu tlačového média.
N na strane: tlač viacerých strán na jednu stranu tlačového média.

  Hore

spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Použite
Recyklácia
Operácie
ISO 14001
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti