Smernica WEEE – Canon a smernica WEEE

Smernica Európskej únie (EÚ) o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) („smernica“) je súčasťou vnútroštátneho práva v každom členskom štáte EÚ. Uplatňuje sa aj v krajinách EHP – v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Je zameraná na znižovanie dopadov elektronického odpadu na životné prostredie.

Spoločnosť Canon ako výrobca elektronických produktov zabezpečuje v súlade s touto smernicou zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení v každej krajine EÚ, kde máme miestnu pobočku.

Naši zákazníci môžu vrátiť použité zariadenia značky Canon na určenom zbernom mieste alebo môžu vrátiť svoje staré zariadenie pri kúpe nového zariadenia.

Informácia pre zákazníkov – EÚ a EHP
Symbol uvedený nižšie naznačuje, že tento produkt sa podľa smernice a zákonov príslušnej krajiny nemá likvidovať spolu s domovým odpadom.

Symbol_WEEE

Produkt by sa mal odovzdať na určenom zbernom mieste alebo na autorizovanom zbernom mieste na recykláciu odpadov z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávne zaobchádzanie s týmto druhom odpadu by mohlo mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobený potenciálne nebezpečnými látkami, ktoré zvyčajne súvisia so zariadeniami EEE. Správna likvidácia tohto produktu zároveň prispeje k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie
Ak potrebujete ďalšie informácie o zberných miestach odpadových zariadení vhodných na recykláciu, obráťte sa na miestny úrad, úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi, schválený program podľa smernice WEEE alebo na službu na likvidáciu domového odpadu.

Recyklačný program tonerových kaziet spoločnosti Canon
Spoločnosť Canon zároveň prevádzkuje vlastný program recyklácie tonerových kaziet, ktorý je v súlade so smernicou WEEE o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Viac informácií nájdete na našej webovej lokalite programu recyklácie tonerových kaziet.

Information for treatment and recycling facilities
V súlade so smernicou sprístupnila spoločnosť Canon zariadeniam na spracovanie a recykláciu informácie o rôznych elektrických a elektronických komponentoch a materiáloch, ktoré obsahujú naše produkty, vrátane všetkých nebezpečných materiálov.

spacer
					image
Podnikanie
Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
Smernica o batériách
ISO 9001
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti