Smernica o batériách – použité batérie

Ako výrobca a dovozca batérií je spoločnosť Canon zapojená do programov recyklácie použitých batérií a akumulátorov v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ), v ktorom pôsobí. Plníme si aj svoje záväzky v oblasti vykazovania a financovania zberu a spracovania batérií.

Smernica o batériách
Smernica EÚ o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (2013/56/ES) („smernica“) bola vydaná v roku 2008 a je zákonným predpisom vo všetkých členských štátoch EÚ. Zabezpečuje zvýšenie recyklácie použitých batérií a akumulátorov, aby sa znížil ich dopad na životné prostredie.

Naši zákazníci môžu vrátiť použité batérie zo svojich produktov spoločnosti Canon na komunálnom zbernom mieste alebo na mieste spätného odberu.

Informácia pre zákazníkov - EÚ a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Symbol uvedený nižšie naznačuje, že batérie a akumulátory použité v tomto produkte sa v súlade so smernicou a miestnymi nariadeniami majú likvidovať oddelene od domového odpadu.

Symbol batérií

Ak je pod symbolom uvedeným vyššie vytlačený aj symbol chemického prvku, znamená to, že batéria alebo akumulátor obsahujú ťažký kov (ortuť, kadmium alebo olovo) v koncentrácii prevyšujúcej príslušnú hranicu stanovenú smernicou.

Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Používatelia batérií a akumulátorov musia na vrátenie, recykláciu a spracovanie batérií a akumulátorov využívať dostupnú zbernú sieť.

Ak produkt od spoločnosti Canon obsahuje batérie, ktoré sa nedajú vybrať, celý produkt spadá pod smernicu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Európskej únie a mali by ste ho odovzdať na zbernom mieste, ktoré je na to autorizované v súlade s požiadavkami smernice WEEE. Zberné miesto potom prijme potrebné opatrenia na recyklovanie a spracovanie produktu aj s batériami.

Účasť zákazníka na zbere a recyklovaní batérií a akumulátorov je dôležitá, aby sa minimalizovali akékoľvek potenciálne vplyvy batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

V Európskej únii existujú samostatné programy na zber a recykláciu batérií a akumulátorov. Ak chcete získať ďalšie informácie o programoch zberu a recyklácie batérií a akumulátorov, ktoré sú dostupné vo vašej oblasti, obráťte sa na obecný úrad, úrad zodpovedajúci za nakladanie s odpadmi alebo službu na likvidáciu odpadu.

spacer
					image
Podnikanie
Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
ISO 9001
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti