Vyhlásenie spoločnosti Canon k nariadeniu ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Január 2018

Nariadenie REACH (ES 1907/2006) nadobudlo účinnosť 1. júna 2007 a jeho cieľom je zlepšenie spôsobu spravovania chemikálií ako takých v prípravkoch a výrobkoch¹ v celej Európe.

V rámci záväzku skupiny Canon k zodpovednosti za životné prostredie aktívne pristupujeme k zabezpečeniu dodržiavania všetkých povinností vyplývajúcich z nariadenia REACH.

Oznámenie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy bol v článku 59 nariadenia REACH prvýkrát zverejnený 28. októbra 2008 a je aktualizovaný približne každých 6 mesiacov. Aktuálny zoznam kandidátov môžete nájsť na webovej lokalite Európskej chemickej agentúry.

Dodávateľský reťazec spoločnosti Canon Europe podlieha nášmu striktnému programu obstarávania s ohľadom na životné prostredie Green Procurement Programme a od našich dodávateľov vyžadujeme komplexné informácie o prítomnosti látok vrátane látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy vo výrobkoch, ktoré nám dodávajú. Prehľad dodávateľov pravidelne aktualizujeme s cieľom dodržať zmeny v globálnej legislatíve, ktoré môžu ovplyvniť naše výrobky (napr. elektrické a elektronické výrobky), vrátane revízií zoznamu kandidátov.

Ako výrobca a dodávateľ výrobkov sme v súlade s článkom 33 nariadenia REACH povinní oznámiť, ak obsah látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy presahuje hranicu 0,1 hmotnostného percenta. V prípade, že získame nové informácie, ktoré si budú vyžadovať dodatočné opatrenia, budeme našich zákazníkov ihneď informovať prostredníctvom tejto webovej lokality.

Vyhlásenie o výrobkoch spoločnosti Canon
Látky uvedené nižšie sa môžu vo výrobkoch Canon vyskytovať v množstve presahujúcom prahové hodnoty:


Názov látky Číslo CAS/ES Výrobok Aplikácia
Bis-(2-etyl(hexyl) ftalát) (DEHP) 117-81-7 Káble PVC Zmäkčovač
Kyselina boritá 10043-35-3/11113-50-1 Fotografický papier Sieťovadlo
Tetraboritan sodný, bezvodý 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Časti absorbujúce nadbytočný atrament Fotografický papier Samozhasínacia prísada Sieťovadlo


Vyhlásenie o výrobkoch spoločnosti Océ
Látky uvedené nižšie sa môžu vo výrobkoch Océ vyskytovať v množstve presahujúcom prahové hodnoty.

Názov látky Číslo CAS/ES Typ súčasti Použite Typ tlačiarne
Zmesný oxid olova, titánu a zirkónia (PZT) 12626-81-2 Tlačová hlava Materiál piezo v tlačovej hlave Atramentové tlačiarne piezo
Oxid olovnatý 1317-36-8 Motorček/ventilátor   Tlačiarne ColorWave
Oxid boritý 1303-86-2 Motorček/ventilátor Samozhasínacia prísada Širokoformátové tlačiarne
N,N-dimetylacetamid (DMAC) 127-19-5 motorček   Tlačiarne Arizona
UV-328 25973-55-1 motorček pohlcovače ultrafialového žiarenia v plastoch Tlačiarne Arizona
UV-320 3846-71-7 motorček pohlcovače ultrafialového žiarenia v plastoch Tlačiarne Arizona
DEHP 117-81-7 motorček zmäkčovač Tlačiarne Arizona
Anhydrid hexahydrometylftalatu 25550-51-0 Elektronické súčiastky Sieťovacie činidlo Niekoľko


Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
Poskytujeme karty bezpečnostných údajov (KBÚ) koncovým používateľom našich atramentov, tonerov a prevádzkových chemikálií, aby sme zabezpečili informovanosť o ich bezpečnom používaní a likvidácii v celom dodávateľskom reťazci.

Karty bezpečnostných údajov nájdete na nasledujúcich prepojeniach:

Pre výrobky spoločnosti Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
Pre výrobky spoločnosti Océ: http://downloads.oce.com

Ďalšie informácie
S akýmikoľvek otázkami sa na nás môžete obrátiť na e-mailovej adrese Ceu-Reach@canon-europe.com.

Viac informácií o nariadení REACH nájdete na webovej lokalite Európskej chemickej agentúry.

Zrieknutie sa zodpovednosti
Všetky informácie v tomto vyhlásení boli uvedené podľa vedomostí spoločnosti Canon v čase prípravy. Toto vyhlásenie slúži len na informačné účely. Spoločnosť Canon poskytuje tieto informácie bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo naznačených, vrátane, nie však výlučne, záruk na konkrétny účel. Spoločnosť Canon neručí za bezchybnosť tohto obsahu.


¹ Výrobok v zmysle definície nariadenia REACH (ES) 1907/2006

spacer
					image
Podnikanie
Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
Smernica o batériách
ISO 9001
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti