ISO 9001

ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažmentu kvality pre každú organizáciu, ktorá potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a aplikovateľné požiadavky predpisov a jeho cieľom je zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Systém kvality sa zameriava iba na procesy a organizácie, ale nie na kvalitu produktu.

Môžete nájsť zodpovedajúci certifikát v rámci týchto zoznamov:

Úplný zoznam certifikátov ISO9001 v držbe spoločnosti Canon je uvedený nižšie

Certifikát ISO 9001 pre Áziu arrow-red-right.png
Certifikát ISO 9001 pre Japonsko arrow-red-right.png
Certifikát ISO 9001 pre Európu arrow-red-right.png
Certifikát ISO 9001 pre USA arrow-red-right.png

Certifikáty ISO 9001 v držbe subjektov spoločnosti Océ

spacer
					image
Podnikanie
Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
Smernica o batériách
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti