Podnikanie – zodpovedné podnikanie

V rámci úsilia o zodpovedné podnikanie sa snažíme vytvárať rozsiahlejšiu ekonomickú hodnotu, ktorá prinesie prospech širokej škále zainteresovaných subjektov a iných skupín. Snažíme sa to dosiahnuť ponukou produktov, služieb a riešení, ktoré napríklad pomáhajú podnikom zachovať si konkurencieschopnosť, ktoré vedú k zlepšovaniu zdravia jednotlivcov v komunitách a ktoré uľahčujú život zákazníkom a obohacujú spoločnosť.

Naše služby a produkty vrátane Riadených tlačových služieb (MPS) a podnikových riešení vrátane outsourcingu a riešení pre ukladanie obrazu; Kamery pre multifunkčné zariadenia; broadcastové kamery pre digitálnu rádiografiu; polovodiče pre skenery; produkčné tlačiarne a veľkoformátové tlačiarne na poradenské služby; projektory a kalkulačky. Prečítajte si viac o našich produktoch pre domácnosť, zdravotníctvo, podnikateľských produktoch, službách a riešeniach.

V súlade s našou filozofiou Kyosei berieme vážne našu povinnosť prispievať k zdravej ekonomike, ktorá prináša úžitok všetkým. Náš obchodný úspech pomáha podporovať miestne a regionálne ekonomiky a vytvára tak pridanú hodnotu pre zákazníkov a ďalšie zainteresované strany, ako sú dodávatelia, zamestnanci a vládne úrady.

Zistite, ako spolupracujeme s našimi zainteresovanými subjektmi. Vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi

United Nations Global Compact

Obrázok_pútač_PodnikanieUplatňujeme prísne pravidlá a postupy, ktoré nám pomáhajú zachovať súlad s platnými zákonmi a predpismi, a tým plniť očakávania zainteresovaných subjektov. Avšak, zodpovedné podnikanie je pre nás viac než legislatívne zhoda; to sa vzťahuje aj na to, ako očakávame, že naši zamestnanci konať na pracovisku; ako sa s nimi zaobchádza; a obchodné aktivity berieme poctivo a bezpečne, chránime našich zákazníkov a životné prostredie, konáme eticky, platíme dane, a predvádzame osvedčené postupy. Ak chcete zdôrazniť náš záväzok k zodpovednému podnikanie a formalizovanému prístupu, už sme zaviedli program trvalo udržateľného rozvoja do našej stratégie, kultúry a podnikania, Canon Europe podpísala s OSN Global Compact, oslavujeme 10. výročie prijatia uznávaných zásad v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Získajte ďalšie informácie o tom, ako podporujeme spoločnosť a spoločenskú zodpovednosť.
Získajte ďalšie informácie o tom, ako znižujeme náš dopad na životné prostredie.

Správa spoločnosti Canon v regióne Európy, Stredného východu a Afriky o trvalej udržateľnosti spoločnosti za rok 2013

Dodržanie súladu a opatrenia

Ako dcérska spoločnosť Canon Inc, našej materskej spoločnosti, sa držíme procesu interného riadenia, vrátane účasti v rozšírenej firemnej etike a dodržiavanie zásad CC zasadnutia, ktorý rozhoduje o opatreniach na podporu dodržiavania. Súlad je súčasťou nášho podnikového riadenia spoločne s etickým obchodovaním, zákonmi a predpismi, ekonomickými dopadmi, povinnosťami zamestnávateľov a zamestnancov a bezpečnosťou produktov.

Náš útvar interného posudzovania súladu zabezpečuje, aby sme dokázali pochopiť a posúdiť dopady nových zákonov a predpisov týkajúcich sa nášho predmetu podnikania ešte pred ich prijatím, čo nám umožňuje plánovať zodpovedajúce opatrenia. Dodržiavanie právnych predpisov vedie k spokojnosti našich zákazníkov, pretože nám pomáha predávať čestným a zodpovedným spôsobom produkty, ktoré sú bezpečné a vyhovujú právnym predpisom.

Dodržiavame príslušné zákony a predpisy v krajinách, kde pôsobíme. Sme členmi odvetvových združení a skupín zameraných na posudzovanie aspektov environmentálnych predpisov a bezpečnosti produktov, pretože chceme držať krok s vývojom v oblasti právnych predpisov a aktívne hľadať príležitosti na zapojenie sa do ich tvorby. Sme členmi združení DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japonskej podnikateľskej rady v Európe (JBCE), IABM, COCIR a CSR Europe.

Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Obmedzenie nebezpečných látok (RoHS)

Smernica o batériách a akumulátoroch

Smernica o obaloch

Vyhlásenia o ochrane životného prostredia

Hárky s bezpečnostnými údajmi (o materiáloch)

Zákon Sarbanes-Oxley

ISO 9001

ISO 27001

Pravidlá správania

ISO 14001

Ekologické obstarávanie

Patenty

Boj proti falzifikátom

Minerály z Konžskej demokratickej republiky.

Vzťahy s investormi

Zamestnanci

Správa dodávateľského reťazca

Boj proti úplatkárstvu a korupcii

Dary a pohostenie

Spravodlivá hospodárska súťaž

Vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi

Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Spoločnosť Canon dodržiava smernicu Európskej únie (EÚ) o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EU), ktorej cieľom je zníženie vplyvu elektronického odpadu na životné prostredie. Smernica WEEE je súčasťou právnych predpisov v každom členskom štáte EÚ. Získajte ďalšie informácie o spoločnosti Canon a smernici WEEE.

  Hore

Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Nariadenie ES č. 1907/2006, REACH, uvádza do platnosti povinnosť kontrolovať vlastnosti chemikálií, aby sa mohli identifikovať možné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Spoločnosť Canon úzko spolupracuje s dodávateľským reťazcom, aby zabezpečila stály súlad s nariadením REACH. Získajte ďalšie informácie o spoločnosti Canon a nariadení REACH. Prečítajte si viac o programe ekologického obstarávania spoločnosti Canon.

  Hore

Obmedzenie nebezpečných látok (RoHS)

Spoločnosť Canon dodržiava smernicu EÚ RoHS (2011/65/EU) a v niektorých prípadoch prevyšuje jej požiadavky. Účelom smernice RoHS je minimalizovať vplyv odpadu z elektrických a elektronických zariadení na životné prostredie po skončení ich životnosti znížením povoleného množstva šiestich látok, ktoré zariadenie môže obsahovať. Produkty predávané v Európskej únii nesmú v súčasnosti obsahovať viac ako stanovené množstvo olova, kadmia, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE). Pripravujeme ďalšie substancie, ktoré budú pridané k nariadeniu verzia pre realizáciu okolo roku 2017. Získajte ďalšie informácie o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení.

  Hore

Smernica o batériách a akumulátoroch

Ako výrobca alebo dovozca batérií sa zapájame do systémov recyklácie použitých batérií a akumulátorov v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ), kde pôsobíme. Plníme si svoje záväzky z hľadiska vykazovania a financovania zberu a spracovania batérií. Cieľom smernice EÚ o batériách (2013/56/ES) je zníženie vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie a zvýšenie recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

Niektoré z našich kalkulačiek sú navrhnuté tak, že sú napájané výlučne solárnou energiou, takže nepotrebujú žiadnu batériu, alebo majú duálne napájanie (solárne alebo z batérie), čo znižuje ich spotrebu energie. Získajte ďalšie informácie o našom rade energeticky úsporných kalkulačiek a o recyklácii našich batérií.

  Hore

Smernica o obaloch

Spoločnosť Canon je zapojená do programov recyklácie obalov a pomáha financovať zber a recykláciu odpadu z obalov. Je to v súlade so smernicou Európskej únie o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES) a miestnymi predpismi v krajinách, kde máme svoje národné predajné organizácie. Znižujeme aj množstvo materiálu potrebného na balenie produktov.

  Hore

Vyhlásenia o ochrane životného prostredia

Spoločnosť Canon vydáva vyhlásenia o ochrane životného prostredia, v ktorých poskytuje informácie o environmentálnych charakteristikách svojich produktov, najmä čo sa týka použitých materiálov a energetickej účinnosti. Ak chcete získať ďalšie informácie o vyhláseniach o životnom prostredí, obráťte sa na miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.

  Hore

Hárky s bezpečnostnými údajmi (o materiáloch)

Hárky s bezpečnostnými údajmi (o materiáloch) (MSDS) poskytujú informácie o možných vplyvoch na zdravie pri vystavení chemikáliám alebo iným potenciálne nebezpečným látkam. Informácie o všetkých atramentoch a toneroch používaných v produktoch spoločnosti Canon a o servisných materiáloch, ktoré používajú naši servisní technici, nájdete na našej webovej lokalite MSDS. Tiež môžete nájsť Océ MSDS na tejto stránke. Ak máte nejaké otázky ohľadom dokumentácie týkajúcej sa MSDS, obráťte sa na miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.

  Hore

Zákon Sarbanes-Oxley

Keďže s akciami spoločnosti Canon sa obchoduje na burze v New Yorku, spoločnosť Canon dodržiava zákon Sarbanes-Oxley.

  Hore

ISO 9001

Viaceré pracoviská spoločnosti Canon Europe majú systém riadenia kvality certifikovaný v súlade s normou ISO 9001. Norma sa koncentruje na procesy kvality v rámci organizácie, aby boli splnené požiadavky zákazníka a iné regulačné požiadavky. Netýka sa kvality produktov. Pozrite si zoznam pracovísk certifikovaných normou ISO 9001. Pozrite si zoznam pracovísk spoločnosti Océ certifikovaných normou ISO 9001.

  Hore

ISO 27001

Spoločnosť Canon Europe je certifikovaná v súlade s normou ISO 27001 pre jej systém správy bezpečnosti informácií, čo našich zákazníkov ubezpečuje o tom, že dodržiavame svetové štandardy. Norma ISO 27001 zahŕňa všetky aspekty informačnej bezpečnosti od správy rizík a auditu až po bezpečnosť produktov a riadenie incidentov.

  Hore

Pravidlá správania

Všetci zamestnanci spoločnosti Canon musia dodržiavať naše spoločné Pravidlá správania. Vzniká pre nás rámec, na základe ktorého sme schopní dodržiavať právne a etické podnikateľské záväzky. Tieto pravidlá stanovujú normy správania zamestnancov v oblastiach od ochrany dôverných informácií až po zákaz neprimeraného správania. Pravidlá sú posilnené i dodatočnými politikami pre pracoviská v rámci regiónu Európy, Stredného Východu a Afriky.

  Hore

ISO 14001

Od roku 2007 je spoločnosť Canon certifikovaná v súlade s prísnou normou environmentálneho manažmentu ISO 14001 a usiluje sa o nepretržité zlepšovanie podmienok vo všetkých svojich prevádzkach. V súčasnosti je certifikovaných približne 200 pracovísk v 25 krajinách v regióne Európy, Stredného východu a Afriky. V budúcnosti sa relevantné pracoviská v súlade s integračným postupom spoločnosti Océ podriadia globálnemu certifikátu spoločnosti Canon.

  Hore

Ekologické obstarávanie

V roku 2008 sme spustili náš program ekologického obstarávania v regióne Európy, Stredného Východu a Afriky, aby sme zaručili, že využívame bezpečné materiály a komponenty. Dodávatelia sú vyzývaní, aby kontrolovali, či sú v súlade s relevantnými nariadeniami a aby tiež sledovali svojich vlastných dodávateľov. Nariadenia siahajú od nebezpečných chemikálií po drevo.

Kontrolujeme našich dodávateľov na základe ohodnotenia rizík. Aktualizujeme dotazník pre našich dodávateľov v súlade so zmenami k relevantným nariadeniam. Noví dodávatelia musia vyplniť celý dotazník a potom sa môžu kvalifikovať na kontrolu. Súčasní dodávatelia sú vyzvaní, aby potvrdili, že konajú v súlade s upravenými nariadeniami.

S dodávateľmi pracujeme na zlepšení v akejkoľvek potrebnej oblasti. Pomáha nám to zaručiť, že diely a produkty, ktoré kupujeme, spĺňajú všetky príslušné právne predpisy Európskej únie, takisto ako globálny program ekologického obstarávania spoločnosti Canon. Zákazníci sú tak chránení pred nebezpečnými chemikáliami. Zistite viac o globálnom programe ekologického obstarávania spoločnosti Canon.

  Hore

Patenty

Každý rok evidujeme zvyšujúce sa množstvo patentov v regióne Európy, Stredného východu a Afriky, čím chránime naše nové produkty a vývoj. Medzi ne patrí hardvér a softvér, spotrebný materiál, optické produkty, medicínske zariadenia a softvér na správu tlače a skenovania. Tam, kde je to vhodné, môžeme presadiť svoje patenty v regióne EMEA voči tretím osobám, ktoré porušujú naše práva. S našim obchodným rozšírením prostredníctvom akvizícií na nových trhoch rastie potreba chrániť vynálezy a vývoj pochádzajúce z regiónu EMEA a robíme kroky na riešenie týchto problémov.

  Hore

Boj proti falzifikátom

Pracujeme usilovne na odstránenie alebo falzifikátov alebo "falošných" produktov Canon z predaja. Naše interné tím duševného vlastníctva úzko spolupracuje s políciou, colnými orgánmi, agentúrami pre obchodné normy, národnými a medzinárodnými organizáciami, aby sa zabránilo falošným produktom Canon vstúpiť na trh. Pomáha to chrániť našu značku, reputáciu a tiež našich zákazníkov. Falšované výrobky Canon sú nezákonné a používanie týchto výrobkov by mohlo byť v skutočnosti škodlivé pre spotrebiteľov. Falzifikáty pravdepodobne nespĺňajú zákony o životnom prostredí, ako napríklad smernicu o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) alebo nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Prečítajte si viac o protipadělacím iniciatívach a informáciách o paralelných produktoch.

  Hore

Minerály z Konžskej demokratickej republiky.

Informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon Inc.

  Hore

Vzťahy s investormi

Bližšie informácie nájdete na našej stránke vzťahov s globálnymi investormi.

  Hore

Zamestnanci

Od našich zamestnancov očakávame vysoké štandardy a ponúkame im bezpečné pracovné prostredie a rovnocenné príležitosti. Dodržiavame mnohé politiky a postupy, aby sme zaistili spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami a zodpovedné podnikanie vrátane boja proti úplatkárstvu a korupcii, spravodlivej hospodárskej súťaže, prijímania darov a pohostenia a sociálnych médií. Tieto politiky pomáhajú zamestnancom chápať príslušné procesy a prijateľné správanie. Prečítajte si viac o našej politike pre pracoviská a pracovných príležitostiach.

  Hore

Správa dodávateľského reťazca

Pravidlá správania pre dodávateľov spoločnosti Canon v regióne Európy, Stredného východu a Afriky vyžadujú, aby všetci naši dodávatelia dodržiavali medzinárodné normy týkajúce sa práce, ľudských práv a životného prostredia. Kód je začlenený do našich Všeobecných nákupných podmienok.

Pozrite si politiku obstarávania spoločnosti Canon Inc. a usmernenia pre dodávateľov v rámci ľudských práv, detskej práce, etických, čestných a sociálnych podnikateľských postupov.

  Hore

Boj proti úplatkárstvu a korupcii

Viac informácií nájdete v našej politike pre pracoviská.

  Hore

Dary a pohostenie

Viac informácií nájdete v našej politike pre pracoviská.

  Hore

Spravodlivá hospodárska súťaž

Všetci zamestnanci absolvujú povinné školenie pod vedením siete miestnych právnych poradcov, ktorí poskytujú poradenstvo v tejto oblasti.

  Hore

Vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi

Zapájame sa a spolupracujeme so širokou škálou zainteresovaných subjektov – od tých, ktorí naše riešenia a služby používajú, až po tých, ktorí nám ich pomáhajú vyvíjať a poskytovať. Zistite viac informácií o zainteresovaných subjektoch. Vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi

  Hore

spacer
					image
Podnikanie
Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
Smernica o batériách
ISO 9001
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti