Náš postoj k daniam

18. december 2018

Úvod

Táto stratégia platí pre spoločnosť Canon Europa NV a všetky britské subjekty združené v tejto skupine. Odkazy na spoločnosť „Canon Europa“ sa vzťahujú na všetky britské spoločnosti a stále prevádzkarne v rámci skupiny Canon Europa NV.

Canon Europa je súčasťou medzinárodnej skupiny Canon Inc, ktorá má sídlo v Japonsku.

Spoločnosť Canon Europa sa riadi rovnakými princípmi ako spoločnosť Canon Inc a dodržiava kódex správania tejto skupiny.

Kódex správania a princípy skupiny Canon

Spoločnosť Canon začala v rámci svojej podnikovej filozofie využívať koncept „kyosei“, ktorý možno preložiť ako „žiť a spolupracovať pre spoločné dobro“, pričom základnými zásadami jej smerovania je prispievať k svetovej prosperite a blahobytu, a zároveň sa stať skutočne globálnou skupinou spoločností, ktoré sa usilujú o dosiahnutie dokonalosti a neustáleho podnikového rastu a rozvoja.

Spoločnosť Canon je medzinárodnou spoločnosťou s prevádzkami po celom svete, preto považuje za jednu zo svojich základných povinností dôsledné platenie daní v krajinách a regiónoch, v ktorých pôsobí.

V súlade s týmto presvedčením sa spoločnosť Canon v oblasti daňových záležitosti riadi nasledujúcimi princípmi.

  1. Platiť dane v súlade so zákonmi a vyhláškami o daniach
  2. Zabezpečiť, aby bolo daňové účtovníctvo a všetky súvisiace procesy vždy vykonávané v súlade so zákonom
  3. Vyvinúť systém riadenia vo vzťahu k daniam a pracovať na budovaní povedomia o dodržiavaní daňových predpisov
  4. Dodržiavať spoločné medzinárodné pravidlá o medzinárodnom zdaňovaní (na základe usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Organizácie spojených národov) a zabezpečiť vykonávanie príslušných krokov v súlade s daňovými zákonmi jednotlivých krajín

Riadenie rizík a mechanizmy riadenia

Daňová správa pre Európu, Stredný východ a Afriku (EMEA), zodpovedná za dane pre Spojené kráľovstvo, sídli v Spojenom kráľovstve a Holandsku. Na čele Daňovej správy EMEA stojí daňový riaditeľ EMEA, ktorý podlieha finančnému riaditeľovi spoločnosti Canon EMEA. Túto daňovú stratégiu schválila Rada spoločnosti Canon Europa NV.

Úlohou Daňovej správy EMEA je zabezpečiť súlad s daňovou legislatívou vo všetkých regiónoch jej pôsobenia a zároveň poskytovať usmernenia a podporu pre technické záležitosti. To platí najmä pre medzinárodné záležitosti a zmeny štruktúry obchodných modelov a právnych subjektov v prípadoch, v ktorých hrozia daňové riziká. Tieto riziká sa snažíme aktívne identifikovať, zhodnotiť, monitorovať a riadi tak, aby nijako nenarušili naše ciele. Záležitosti, ktoré sú nejasné alebo príliš zložité, podľa potreby konzultujeme s externým odborníkom. Daňová správa EMEA tak dokáže zabezpečiť primerané riešenie všetkých daňových záležitostí v rámci Spojeného kráľovstva, ale aj širšieho regiónu. Zároveň sa stará o správne riešenie všetkých daňových záležitostí v oblasti daňového účtovníctva a vykazovanie vo vzťahu k externým audítorom.

Prístup k daňovému plánovaniu a miera rizika

Spoločnosť Canon Europa spravuje svoje daňové záležitosti s cieľom dosiahnuť istotu a predísť akýmkoľvek prekvapeniam. Všetky transakcie, ktoré vykonávame, majú jasne stanovený komerčný účel. Nepoužívame umelé štruktúry ani sa neusilujeme preniesť zisky do jurisdikcií s nízkymi daňami.

Pri štruktúrovaní našich komerčných činností budú dane zohľadnené tak, aby sa zachoval čo najvyšší súlad a istota. V Spojenom kráľovstve môžeme využiť dostupné daňové stimuly a úľavy na minimalizáciu daňových nákladov pre naše obchodné činnosti. Aplikujeme ich v súlade so zámerom Daňového a colného úradu Jej Veličenstva a v prípade potreby využijeme externé poradenstvo.

V oblastiach, kde dochádza k vzájomnej interakcii medzi subjektami spoločnosti Canon Europa a ďalšími subjektami spoločnosti Canon, sa usilujeme, aby boli transakcie realizované nezávisle. V prípade cezhraničných transakcií sa budeme usilovať znížiť riziko dvojitého zdanenia v súlade s dostupnými úľavami poskytovanými cez sieť daňových dohôd.

Daňová správa EMEA si udržiava vysokú úroveň daňového vzdelania a povedomia a sleduje najnovší vývoj, napríklad plán OECD/G20 pre narúšanie základu dane a presun ziskov, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa zisky zdaňovali tam, kde sa vykonávajú hospodárske činnosti generujúce profit a kde sa vytvára hodnota.

Vzťah s Daňovým a colným úradom Jej Veličenstva a ďalšími orgánmi

Spoločnosť Canon Europa má s Daňovým a colným úradom Jej Veličenstva otvorený, čestný a konštruktívny vzťah. Riziká v tomto vzťahu sa snažíme minimalizovať aj tak, že v prípade vzniku problémov alebo v situáciách, kedy si komplexný zákon vyžaduje odborné objasnenie, aktívne diskutujeme s príslušným daňovým personálom v reálnom čase. Zúčastňujeme sa stretnutí, na ktorých Daňový a colný úrad Jej Veličenstva prináša obchodné aktualizácie vzťahujúce sa na subjekty v Spojenom kráľovstve, ako aj širšiu skupinu EMEA.

Spoločnosť Canon Europa podáva načas daňové priznania, v ktorých v plnom rozsahu a presne deklaruje svoje dane pre Spojené kráľovstvo. Prípadné neúmyselné chyby sa usiluje opraviť čo najskôr po ich identifikovaní.

Okrem dobrého vzťahu s Daňovým a colným úradom Jej Veličenstva Canon Europa v prípade potreby prostredníctvom svojich zástupných orgánov diskutuje s vládami a organizáciami o navrhovaných zmenách medzinárodných noriem.

Vyššie uvedená daňová stratégia je v súlade s prílohou 19 odsekom 19 k Finančnému zákonu z roku 2016. Všetky odkazy na „dane“ vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu vychádzajú z prílohy 19 odseku 15 k Finančnému zákonu z roku 2016.

Túto daňovú stratégiu schválila Rada spoločnosti Canon Europa NV.

Táto stratégia platí od dátumu zverejnenia až do zrušenia jej platnosti.