Povedomie o boji proti falzifikátom

Spoločnosť Canon je jednou z mnohých globálnych značiek ovplyvnených nelegálnymi falzifikátmi svojich produktov. Ide o falzifikáty a kópie spotrebného materiálu a batérií, ktoré sú zabalené tak, aby vyzerali ako originálne produkty spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon berie túto trestnú činnosť veľmi vážne, pričom pri riešení obchodu s falzifikátmi spolupracuje s políciou, colnými úradmi, organizáciami bojujúcimi proti falzifikátom a orgánmi v Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA).

Nižšie nájdete informácie o rizikách používania falzifikátov produktov spoločnosti Canon a o tom, ako ich identifikovať a čo urobiť v prípade, ak máte podozrenie, že ste si ich zakúpili.

Prečo sa vyhýbať falzifikátom produktov spoločnosti Canon?

Kúpa originálnych produktov

Ako identifikovať falzifikáty produktov spoločnosti Canon

Čo urobiť v prípade, ak máte podozrenie že ste si kúpili falzifikovaný produkt

Čo robí spoločnosť Canon na ochranu svojich zákazníkov

Naše úspechy

Ďalšie zaujímavé odkazy

Prečo sa vyhýbať falzifikátom produktov spoločnosti Canon?

Bezpečnostné riziká

Ak sa falzifikáty produktov spoločnosti Canon používajú, môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie zariadení, nakoľko neboli vyrobené a testované v súlade s prísnymi štandardmi kvality originálnych produktov spoločnosti Canon. Falzifikáty batérií môžu pri používaní produkovať nadmerné teplo, môžu tiecť alebo explodovať, čím môžu spôsobiť vážne zranenia osôb alebo nenapraviteľné škody na zariadení.

Ďalšie informácie o rizikách falzifikátov batérií nájdete na webových stránkach asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Kvalita

Falzifikáty atramentových a tonerových zásobníkov spoločnosti Canon môžu tiecť, zablokovať tlačovú hlavu tlačiarne alebo viesť k rozmazaniu farieb alebo farebným pruhom. Tieto zásobníky taktiež zvyknú v porovnaní s originálnymi produktmi poskytovať výrazne menšiu kapacitu tlače. Kapacita tlače falzifikátov zásobníkov testovaných spoločnosťou Canon sa v porovnaní s originálnymi zásobníkmi pohybuje od 28 % do 69 %.

Dopad na životné prostredie

Všetky originálne produkty spoločnosti Canon sú v súlade s európskymi zákonmi, ako napríklad smernicou WEEE o odpade z elektrických a elektronických zariadení; smernicou RoHS (Obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach) a nariadením REACH. Falzifikované produkty nezvyknú byť v súlade s týmito zákonmi, pretože ich pôvodné súčasti a produkcia nie sú známe, a tým predstavujú pre životné prostredie vyššie riziko.

Prečítajte si viac o environmentálnych aktivitách spoločnosti Canon.

Prepojenie na organizovaný zločin

Výroba a predaj falzifikovaných produktov je trestný čin. Osoby zodpovedné za výrobu a predaj falzifikátov sú často napojené na iné nelegálne aktivity vrátane financovania obchodu s drogami, obchodu s ľuďmi, pašovania zbraní, krádeží identity, prania špinavých peňazí a terorizmu.

  Hore

Kúpa originálnych produktov

Nájdite neúplný zoznam autorizovaných predajcov produktov spoločnosti Canon na stránke Kde zakúpiť.

  Hore

Ako identifikovať falzifikáty produktov spoločnosti Canon

• Na balení všetkých originálnych atramentových zásobníkov*, tonerov pre laserové zariadenia, tonerov pre kopírky a batérií pre fotoaparáty a kamery spoločnosti Canon sa nachádza unikátny hologram spoločnosti Canon. Tento hologram má unikátnu funkciu zmeny farby, ktorá sa pri pohľade spredu javí dúhová zlatá, ale pri horizontálnom naklonení sa mení na dúhovú tmavozelenú. V prípade, ak je hologram falzifikovaný, táto farebná zmena je nevýrazná alebo sa vôbec nejaví.

(* Európske plastové balenia atramentov alebo multibalenia v priehľadnom obale nemusia obsahovať unikátny hologram.)

Obrázok__Hologram

• Falzifikáty hologramov sú na balení často vyobrazené v nesprávnej farbe alebo veľkosti a vyzerajú poškodené alebo rozmazané.

• Logá spoločnosti Canon na falzifikátoch balení a produktov spoločnosti Canon môžu byť rozmazané a v nesprávnej farbe, písme alebo veľkosti.

Obrázok_canonlogo

• Balenie falzifikátov produktov môže vzbudzovať dojem, že bolo opätovne použité, otvárané a opätovne uzatvárané, alebo že sa s ním manipulovalo.

• Falzifikované produkty alebo balenia môžu obsahovať pravopisné chyby.

Na trhu sa tiež objavili falzifikáty produktov Speedlite. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto produktov nájdete tu.

Obrázky originálnych a falzifikovaných batérií spoločnosti Canon nájdete na webovej stránke asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ďalšie znaky falzifikátov produktov

• Cena: Pri predajcoch, ktorý majú neobvykle nízke ceny, buďte obozretní.

• Miesto nákupu: Pri nakupovaní z internetových aukčných stránok je obozretnosť na mieste. Nie všetky produkty zakúpené na takýchto stránkach sú falzifikátmi. Falšovatelia však využívajú tieto stránky pre ich rýchlosť, anonymitu a celosvetový dosah.

  Hore

Čo urobiť v prípade, ak máte podozrenie že ste si kúpili falzifikovaný produkt

Ak máte pochyby o pravosti zakúpeného spotrebného materiálu alebo batérie, kontaktujte autorizovaného predajcu spoločnosti Canon alebo nás na adrese ipr.info@canon-europe.com.

Nanešťastie, pokazené falzifikáty produktov spoločnosti Canon nemôžeme vymeniť ani opraviť. Môžeme ale potvrdiť, či je produkt originálny alebo nie, a poskytnúť písomné potvrdenie, ak je produkt falzifikátom.

  Hore

Čo robí spoločnosť Canon na ochranu svojich zákazníkov

Ochrana

Meno a logo spoločnosti Canon sú oficiálne zaregistrované ako ochranné známky a na colných úradoch vo viac ako 30 krajinách v rámci regiónu EMEA, čo umožňuje formálny dohľad a zachytenie možných falzifikovaných produktov pri ich vstupe do krajiny.

Technológie

Spoločnosť Canon zaviedla bezpečnostné opatrenia, ktoré napomáhajú zákazníkom identifikovať originálne produkty.

Spolupráca

Spoločnosť Canon spolupracuje s národnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami, ako napríklad s políciou, colnými úradmi a obchodnými inšpekciami, aby im pomohla identifikovať falzifikáty produktov spoločnosti Canon a odstrániť ich z trhu.

Podpora účinných zákonov

Spoločnosť Canon pracuje na tom, aby zvýšila povedomie o ilegálnom obchode s falzifikátmi na úrovni úradov, a rovnako sa zúčastňuje na verejných diskusiách o presadzovaní duševného vlastníctva.

Spoločnosť Canon je aktívnym členom rôznych organizácií ako napríklad Skupiny pre boj proti falzifikátom Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT a programu VeRO spoločnosti eBay.

Vzdelávanie

Spoločnosť Canon poskytuje školenia a vzdelávacie semináre pre políciu, colné úrady a vládne úrady, aby im pomohla pri identifikácií falzifikátov produktov spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon vytvorila praktický prehliadač a doručila ho úradom, aby im uľahčila identifikovanie falzifikátov produktov.

Obrázok_Praktický_prehliadač

  Hore

Naše úspechy

Spoločnosť Canon skonfiškovala falzifikáty v spolupráci s vládnymi úradmi v mnohých krajinách regiónu EMEA.

Okrem toho, od roku 2010 vykonala spoločnosť Canon viac ako 200 vyšetrovaní a 660 zachytení colným úradom, čo predstavuje asi 550 000 falzifikovaných produktov.

  Hore

Ďalšie zaujímavé odkazy

Nižšie nájdete zoznam užitočných odkazov s ďalšími informáciami o boji proti falzifikátom:

React – Európska sieť pre boj proti falzifikátom
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
Anti-Counterfeit Group
Úrad duševného vlastníctva
Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa

  Hore

spacer
					image

O spoločnosti Canon

Filozofia
Canon vo svete
Canon v Európe
Povedomie o boji proti falzifikátom
Informácie o šedom dovoze