Podpora produktov pre zákazníkov

  Spätná väzba

  Prosím pomôžte nám zlepšiť náš servis tým, že na základe vašich skúseností zo stránkou podpory Canon vyplníte krátky dotazník.

  Rád sa zúčastním

  Nie, ďakujem

  Informácie o európskom záručnom systéme spoločnosti Canon

  V prípade, že sa u produktu značky Canon vyskytne porucha, našich zákazníkov chráni európsky záručný systém spoločnosti Canon. Tento systém zabezpečuje, aby sa porucha počas obmedzeného časového obdobia po zakúpení bezplatne odstránila (platia Podmienky).

  Európsky záručný systém tvoria dve rôzne servisné ponuky a ponuka platná pre vás závisí od vašej polohy a zakúpeného produktu.

  Služba európskeho záručného systému Návrat na základňu:
  Pre väčšinu spotrebného tovaru značky Canon je dostupná služba Návrat na základňu. Ak sa počas záručnej doby vyskytne výrobná chyba produktu, je nutné ho vrátiť do autorizovaného servisu značky Canon, kde ho vyškolení technici spoločnosti Canon bezplatne opravia. Produkt dostanete po dokončení opráv späť.

  Európsky záručný systém u vás doma:
  Pre niektoré produkty z radov Laser a Inkjet (vo vybraných krajinách) je v ponuke služba Európsky záručný servis u vás doma. V nižšie uvedených Podmienkach tejto služby nájdete zoznam produktov, pre ktoré je dostupná.

  Ak sa na príslušnom produkte prejaví počas záručnej doby výrobná chyba, záručný servis na mieste sa poskytne jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Oprava na mieste (technikom)
  • Výmena na mieste (kuriérom)

  Ak nižšie nenájdete uvedené Podmienky tejto služby, v tom prípade služba Európsky záručný servis u vás doma nie je vo vašej krajine dostupná. V takomto prípade vám poskytneme len službu Návrat na základňu.

  Zmluvné podmienky

  Ak chcete zobraziť plné znenie Podmienok všetkých druhov záruk, kliknite na príslušnú ponuku záruky nižšie -

  Štandardné podmienky Európskeho záručného servisu (EZS)

  Spoločnost‘ Canon a členovia EZS ručia, že hardware tohoto výrobku bude riadne fungovat‘ počas záručnej lehoty. V prípade, že hardware výrobku počas záručnej lehoty nefunguje, oprava hardwaru bude poskytnutá bezplatne v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon v krajinách, ktoré sú členmi EZS.

  Táto záruka Návrátu na základňu sa vzťahuje na produkty Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky trh („EHP“) a Švajčiarsko a boli v rámci nich aj zakúpené.

  Bezplatný servis EZS môže byt’ poskytnutý len v prípade, ak sa zákazník preukáže týmto záručným listom spolu s originálom faktúry/pokladničného bloku, ktorý vydal zákazníkovi predajca, a len ak je v záručnom liste uvedené (a) meno kupujúceho, (b) meno a adresa predajcu, (c) názov modelu a v prípade, že je model označený sériovým číslom, aj sériové číslo zakúpeného výrobku a (d) dátum zakúpenia výrobku. Spoločnost’ Canon si vyhradzuje právo odmietnut’ poskytnutie záručného servisu v prípade, že uvedené informácie sú neúplné alebo boli odstránené, prípadne zmenené po zakúpení výrobku spotrebiteľom od predajcu. Spoločnost’ Canon si tiež vyhradzuje právo namiesto opravy vadného výrobku vymenit’ ho za iný rovnocenný výrobok, ktorého kvalita je rovnaká alebo vyššia ako kvalita vadného výrobku.

  1. Záručná lehota

  Táto záruka platí po dobu 1 roka od zakúpenia výrobku spotrebiteľom (3 roky na projektory a 90 dní na lampy do projektorov), čoho dôkazom sú vyššie uvedené dokumenty.

  2. Získanie záručného servisu

  Záručný servis je dostupný v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Canon.

  Akékoľvek náklady na bezpečnú prepravu výrobku do a zo servisného strediska spoločnosti Canon znáša zákazník. Ak je výrobok privezený do krajiny, na ktorú sa nevzt’ahuje EZS a v ktorej sa neakceptuje záručný list, výrobok musí byt’ vrátený do krajiny, v ktorej bol zakúpený, aby bol zabezpečený záručný servis.

  3. ZS - Členovia:

  Pre úplné informácie o záruke ponúkanej v jednotlivých krajinách sa, prosím, obráťte na príslušného člena EWS.

  4. Obmedzenia

  Spoločnost’ Canon a členovia EZS neposkytujú záruku na nasledovné:
  - pravidelné kontroly, údržbu a opravu alebo výmenu súčiastok, ktoré boli poškodené bežným používaním a opotrebením;
  - spotrebný materiál;
  - akýkoľvek software;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. videohlavy a vodiace valčeky) a príslušenstvo produktov [napr. batérie a nahrávacie médiá (najmä kazety, DVD, pamaťové karty a odnímateľné HDD a pod.)], na ktoré sa nevzťahuje táto záruka;
  - vady spôsobené úpravami vykonanými bez súhlasu spoločnosti Canon;
  - náklady, ktoré vznikli servisným strediskám spoločnosti Canon pri vykonaní prispôsobení alebo zmien výrobku, ktoré sú nevyhnutné k zosúladeniu výrobku so špecifickými technickými a bezpečnostnými normami alebo predpismi, ktoré sú uplatňované v krajine; prípadne akékoľvek iné náklady spojené s prispôsobením výrobku v dôsledku technických požiadaviek, ktoré boli zmenené po dodávke výrobku;
  - škody vyplývajúce zo skutočnosti, že výrobok nie je v súlade so špecifickými normami alebo technickými parametrami inej krajiny, ako je krajina, v ktorej bol výrobok zakúpený.

  Záručný opravný servis je vylúčený v prípadoch, ak škoda alebo porucha bola spôsobená:
  - nesprávnym používaním, zaobchádzaním alebo využívaním výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s inštrukciami, ktoré sú uvedené v návode na použitie, respektíve v príslušnej užívateľskej dokumentácii, vrátane napríklad nesprávneho uskladnenia, pádov a neúmerného zat’ažovania;
  - koróziou, špinou, vodou alebo pieskom;
  - opravami, úpravami alebo čistením uskutočneným v servisnom stredisku, ktoré nie je autorizované spoločnost’ou Canon;
  - Poškodenie priamo spôsobené použitím náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napríklad atrament, papier, toner alebo batérie), ktoré nie sú kompatibilné s výrobkom. Informácie o kompatibilite s vaším konkrétnym výrobkom Canon sú uvedené na balení; kompatibilita je zaručená v prípade použitia originálnych náhradných dielov Canon, softvéru a spotrebného materiálu Canon, keďže prešli testovaním. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s výrobkom.
  - pripojením výrobku k zariadeniu, ktoré nie je schválené ako vhodné na pripojenie spoločnost’ou Canon; - nevhodným zabalením výrobku pri jeho vrátení autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon; - nehodami alebo katastrofami prípadne inými príčinami, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Canon, vrátane situácií, kedy škody spôsobí blesk, voda, oheň, občianske nepokoje a nevhodná ventilácia.

  5. Iné ustanovenia

  Oprava výrobku sa môže predĺžit’ v prípade, keď sa vykonáva mimo krajiny nákupu, a to z dôvodu, že sa daný výrobok v krajine nákupu ešte nepredáva alebo že sa nepredáva v prevedení špecifickom pre danú krajinu. Preto v krajine opravy nemusia byt’ určité náhradné diely pre daný výrobok na sklade.
  Zákazník je zodpovedný za to, aby akékoľvek softwarové súbory a programy pred opravou zálohoval a aby si ich po vykonaní opravy obnovil.

  Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné nároky, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke, a to vrátane (avšak bez obmedzenia len na tieto prípady) straty záznamových médií, straty údajov atď. Pri vrátení produktu za účelom servisnej opravy ho prosím veľmi opatrne zabaľte, poistite ho, pribaľte k nemu pokladničný doklad a záručný list, pokyny pre opravu a v prípade potreby aj vzorku záznamových médií, na ktorých sú uložené obrázky nasnímané prostredníctvom produktu.

  Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce z právoplatnej národnej legislatívy ani na práva spotrebiteľa voči predajcovi, ktoré vyplývajú z kúpno-predajnej zmluvy. V prípade neexistencie platnej národnej legislatívy v danom štáte je táto záruka spotrebiteľovým jediným a výhradným prostriedkom nápravy a ani spoločnost’ Canon, ani jej dcérske spoločnosti alebo iní členovia EZS nebudú zodpovední za akékoľvek náhodné alebo následné škody spôsobené porušením výslovnej alebo implicitnej záruky tohoto výrobku.

  Plán servisu záruky na mieste (laserové a atramentové produkty)

  Na zobrazenie všetkých použiteľných modelov kliknite sem.

  Ďakujeme, že ste si zakúpili tento kancelársky produkt od spoločnosti Canon. V prípade, že si na tento produkt potrebujete uplatniť vašu záruku v mieste inštalácie, platia nasledujúce zmluvné podmienky. Vaša záruka v mieste inštalácie platí 1 rok od pôvodného dátumu zakúpenia nového kancelárskeho produktu Canon.

  V tejto záruke máte právo na podporu od spoločnosti Canon, ako je popísané nižšie. Všetky služby poskytované v záruke na mieste podliehajú tu uvedeným záručným podmienkam. Upozorňujeme, že táto záruka v mieste inštalácie platí ako doplnok k akejkoľvek inej záruke spoločnosti Canon, ktorú môžete mať pre príslušný produkt a k všetkým zákonným právam, ktoré môžete mať ako spotrebiteľ podľa platných miestnych zákonov. Táto záruka v mieste inštalácie sa vzťahuje na určité kancelárske produkty Canon, ktoré sú určené pre Európsky hospodársky trh („EHP“) a Švajčiarsko a boli v rámci nich aj zakúpené.

  Spoločnosť Canon zaručuje, že hardvér tohto produktu bude počas záručnej doby vo funkčnom stave. V prípade, že sa počas záručnej doby na hardvéri objaví porucha, vám bude poskytnutý "Servis na mieste inštalácie" a to na zaregistrovanom mieste inštalácie nachádzajúcom sa v Oblasti (ako je definované nižšie).

  Uplatnenie bezplatnej záruky na opravu na mieste inštalácie je možné po predložení originálu dokladu o zakúpení s uvedeným dátumom zakúpenia produktu. Spoločnosť Canon si ďalej vyhradzuje právo namiesto opravy chybného produktu vymeniť chybný produkt za iný ekvivalentný produkt, ktorý má rovnakú alebo vyššiu kvalitu ako chybný produkt.  1. Záručná doba

  Záruka v mieste inštalácie platí 1 rok od dátumu zakúpenia nového kancelárskeho Canon produktu ako je uvedené na doklade o zakúpení.

  2. Ako získať záručný servis

  Servis záruky na mieste je dostupný prostredníctvom telefonického kontaktu na linku pomoci spoločnosti Canon (podrobné kontaktné informácie kliknite sem).

  Záručný opravný servis v mieste inštalácie bude poskytnutý jednou z nasledujúcich foriem:

  • Oprava v mieste inštalácie (vykonaná servisným technikom)*, ktorá pokrýva všetky súvisiace pracovné náklady (vrátane nákladov na telefón, prepravu a času opravy) a náklady na všetky náhradné diely.
  • Výmena v mieste inštalácie (vykonaná prostredníctvom kuriéra), ktorá pokrýva náklady spojené s výmenou produktu a všetky náklady súvisiace s prepravou.

  Metóda realizácie opravy závisí od modelu zariadenia. O postupe budete informovaný našimi pracovníkmi, keď budete kontaktovať zákaznícku podporu Canon.

  *Služby pod touto zárukou na mieste môže vykonávať tretia strana s primeranou kvalifikáciou v mene spoločnosti Canon s vynaložením primeranej starostlivosti.


  3. Obmedzenia

  Spoločnosť Canon nedáva záruky na nasledujúce položky:

  • Pravidelné kontroly, údržbu a opravu alebo náhradné diely v dôsledku bežného opotrebovania.
  • Spotrebný materiál a príslušenstvo, vrátane napájacieho adaptéra.
  • Akýkoľvek softvér.
  • Diely podliehajúce opotrebeniu, ako aj spotrebný materiál a príslušenstvo.
  • Poruchy spôsobené úpravami vykonanými bez schválenia spoločnosti Canon.
  • Náklady vzniknuté spoločnosti Canon pri príprave akýchkoľvek adaptácií alebo úprav produktu potrebných pre technické alebo bezpečnostné štandardy špecifické pre príslušnú krajinu alebo akékoľvek iné náklady na úpravu produktu následkom akýchkoľvek špecifikácií, ktoré sa mohli zmeniť od doručenia produktu.
  • Škody spôsobené tým, že produkt nevyhovuje štandardom špecifickým pre príslušnú krajinu alebo špecifikáciám v inej krajine, ako je krajina zakúpenia.

  Záručná oprava je vylúčená, ak škody alebo poruchy boli spôsobené:

  • Nesprávnym používaním, manipuláciou alebo obsluhou produktu inak ako je uvedené v užívateľskej alebo operačnej príručke a/alebo príslušných užívateľských dokumentoch, a to vrátane a bez obmedzení nesprávnym skladovaním, pádom, neúmernými nárazmi, poškodením koróziou, nečistotami, vodou alebo pieskom;
  • Opravami, úpravami alebo čistením vykonávanými v servisnom stredisku, ktoré nie je autorizované spoločnosťou Canon;
  • Poškodenie priamo spôsobené použitím náhradných dielov, softvéru alebo spotrebného materiálu (napríklad atramentu, papiera, tonera alebo batérií, tlačových hláv), ktoré nie sú kompatibilné s výrobkom. Informácie o kompatibilite s vaším konkrétnym výrobkom Canon sú uvedené na balení; kompatibilita je zaručená v prípade použitia originálnych náhradných dielov Canon, softvéru a spotrebného materiálu Canon, keďže prešli testovaním. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s výrobkom.
  • Pripojením produktu k zariadeniu, ktoré nie je schválené spoločnosťou Canon na pripojenie k produktu.
  • Nehodami, katastrofami či akoukoľvek inou príčinou mimo kontroly spoločnosti Canon, a to vrátane, avšak nie výlučne blesku, povodne, požiaru, verejných nepokojov a nesprávnym vetraním.

  Okrem vyššie uvedených položiek záruka na mieste nezahŕňa:

  • Prácu nevyhnutnú z dôvodu akéhokoľvek odpojenia a opätovného pripojenia produktu, a to vrátane akejkoľvek prípravy potrebnej na bezpečnú prepravu, okrem prepravy poskytnutej z našej stany alebo na naše náklady;
  • Prácu mimo našich štandardných servisných hodín (9:00 až 17:00, pondelok až piatok, mimo štátnych sviatkov), pokiaľ nie je uvedené inak v pláne servisu záruky na opravu na mieste inštalácie.
  • Opravy a potrebné náhradné diely nevyhnutné z dôvodu chybnej inštalácie alebo chybného sieťového pripojenia vášho produktu, ak inštalácia a sieťové pripojenie zariadenia neboli vykonané spolosnosťou Canon.

  Prosím vezmite na vedomie, že pre poskytnutie servisnej služby v mieste inštalácie servisným technikom / kuriérom je podmienkou, že sa vaše zariadenie nachádza v "Oblasti". Servis v mieste inštalácie môže byť poskytnutý len za podmienky, že technikovi / kuriérovi zabezpečíte prístup k prístroju a poskytnete mu  z toho vyplývajúcu primeranú podporu.

  Ak plánujete počas trvania vašej záruky na opravu na mieste inštalácie presunúť produkt z jednej adresy na inú, ste povinní upovedomiť spoločnosť Canon o novej adrese.  Môžete tak vykonať zaslaním e-mailu na "kontaktnú e-mailovú adresu" pre oblasť (e-mailové adresy sú uvedené v kontaktných údajoch záruky na mieste inštalácie). Ak presuniete produkt do inej krajiny, skontrolujte, či je krajina, do ktorej ho presúvate, uvedená sem, pre overenie , či spoločnosť Canon ponúka v tejto krajine záruku na opravu v mieste inštalácie.

  4. Iné

  Oprava / výmenný servis sa môže oneskoriť, ak sa vykonáva mimo pôvodnej krajiny zakúpenia, ak sa produkt ešte nepredáva v tejto krajine, prípadne sa predáva vo vyhotovení špecifickom pre danú krajinu. Z tohto dôvodu aj určité náhradné diely pre produkt nemusia byť na sklade v krajine, kde prebieha oprava. Je zodpovednosťou zákazníka, aby pred opravou / výmenou zariadenia zálohoval a uložil všetky softvérové súbory a programy a po oprave oprave / výmene  ich obnovil. Spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne iné nároky, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa na stratu záznamových médií, stratu údajov a pod., ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto záruke. Táto záruka nemá vplyv na práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona pod platnou národnou legislatívou ani práva spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z kúpno-predajnej zmluvy. Ak takáto platná národná legislatíva neexistuje, táto záruka bude jediným a výhradným riešením pre spotrebiteľa a spoločnosť Canon ani jej pobočky nebudú zodpovedné za žiadne neplánované alebo následné škody spôsobené nedodržaním žiadnej vyjadrenej alebo implikovanej záruky na tento produkt. Kompletné informácie o záruke ponúkanej v jednotlivých krajinách získate na linke zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

  S ohľadom na vyššie uvedené súhlasíte, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne ďalšie nevyhnutné práce alebo spôsobené straty, náklady či poškodenia, pokiaľ:

  1. Ste produkt nepoužívali, neskladovali alebo s ním nemanipulovali správne (vrátane nezabezpečenia primeraných okolitých podmienok), prípadne ste nesplnili akékoľvek iné pokyny alebo odporúčania pre produkt dané spoločnosťou Canon, prípadne uvedené v akomkoľvek návode na používanie, či akékoľvek iné ustanovenie záruky na opravu na mieste inštalácie;
  2. Ste nenainštalovali alebo neuskutočnili nápravy chýb, aktuálne aktualizácie softvéru či nové vydania, ktoré boli dodané alebo všeobecne dostupné od spoločnosti Canon či iných príslušných nezávislých dodávateľov;
  3. Sa vo vašom systéme vyskytol vírus (alebo podobný program) alebo nastala akákoľvek porucha či požiadavka akéhokoľvek produktu, ktorý ste pripojili k produktu, prípadne ktorý inak negatívne ovplyvňuje prevádzku produktu;
  4. Ste vy alebo iná osoba konajúca vo vašom mene poškodila produkt alebo na ňom vykonala zmeny, prípadne pripojila alebo začlenila do produktu, alebo príslušných systémov akúkoľvek inú položku, ktorá negatívne ovplyvňuje prevádzku produktu;

  Záruka na opravu na mieste inštalácie sa bude riadiť a interpretovať v súlade s platnými zákonmi krajiny, kde sa produkt používa a kde sa poskytujú služby a akékoľvek spory v súvislosti so zárukou na opravu na mieste inštalácie spadajú do výhradnej jurisdikcie príslušných súdov tejto jurisdikcie.

  Ak máte akékoľvek otázky o európskom záručnom systéme, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej podpory alebo telefonickej podpory.

  Prehľad najčastejších otázok o záruke v rámci európskeho záručného systému (EWS)

  Otázka: Aká záruka sa vzťahuje na produkty značky Canon zakúpené v Európe?

  Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsky záručný systém (EWS) na produkty zakúpené v týchto krajinách:

  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

  Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky.

  Otázka: Je potrebné na uplatnenie alebo aktiváciu záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS) fyzicky zaregistrovať produkt u spoločnosti Canon?

  Odpoveď: Zákazník vo všeobecnosti nie je povinný zaregistrovať produkt značky Canon na to, aby bola záruka v rámci EWS platná. Ak svoj produkt zaregistrujete u spoločnosti Canon prostredníctvom konta Canon iD, budeme vám môcť posielať cielené propagačné materiály a aktualizácie vzťahujúce sa na vaše produkty. Registrácia u spoločnosti Canon môže byť potrebná pri niektorých akciových zárukách, ale v takom prípade bude táto požiadavka uvedená v zmluvných podmienkach danej akcie.

  Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe?

  Odpoveď: Pre krajiny, v ktorých platí európsky záručný systém (EWS), každé balenie produktu zvyčajne obsahuje záručnú kartu EWS. Vzor tejto karty si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch: 

  [MASTER] Picture_EWS Document 1   [MASTER] Picture_EWS Document 2

  Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS) vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

  Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS) nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému (EWS), je vždy potrebné poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Ak chcete zistiť konkrétne požiadavky, pozrite si podmienky pre danú krajinu.

  Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému (EWS)?

  Odpoveď: Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému, zakaždým budete musieť poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Ak chcete zistiť konkrétne požiadavky, pozrite si podmienky pre danú krajinu. Akciové ponuky na záruku môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky, preto si v prípade každej akciovej ponuky prečítajte zmluvné podmienky k nej (ak sú k dispozícii).

  Otázka: Ako zaregistrujem záruku v rámci európskeho záručného systému pre produkt značky Canon, ktorý mi bol darovaný?

  Odpoveď: Zákazník vo všeobecnosti nie je povinný zaregistrovať produkt značky Canon na to, aby bola záruka v rámci EWS platná. Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému, musíte vždy poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Táto požiadavka na predloženie dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) sa vzťahuje aj na produkty nadobudnuté ako dar.

  Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS)?

  Odpoveď: Na produkty značky Canon sa v rámci európskeho záručného systému zvyčajne poskytuje 12-mesačná záruka. Môžu sa však vyskytnúť výnimky, pri ktorých predajcovia ponúkajú akciové predĺženie záruky. Ak máte pochybnosti, pozrite si pokyny týkajúce sa záruky na príslušnej webovej lokalite podpory spoločnosti Canon v danej krajine alebo sa obráťte na vášho predajcu (v prípade predĺženej záruky poskytovanej predajcom).

  Otázka: Ak si kúpim produkt značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsky záručný systém (EWS), bude sa na môj produkt stále vzťahovať európsky záručný systém (EWS), ak som obyvateľom členskej krajiny EWS?

  Odpoveď: Podrobnosti o konkrétnej záruke poskytovanej na produkt sa zvyčajne uvádzajú v balení produktu. Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti.  Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti.

  Otázka: Ak si kúpim produkt značky Canon a neskôr sa rozhodnem ho darovať/predať niekomu inému v rámci záručnej doby stanovenej európskym záručným systémom (EWS), je záruka v rámci EWS prenosná spoločne s produktom?

  Odpoveď: Áno, európsky záručný systém (EWS) sa vzťahuje na produkty značky Canon bez ohľadu na ich aktuálneho vlastníka. Začiatok a koniec platnosti záruky sa však počíta od pôvodného dátumu nákupu, nie od dátumu následného predaja.  Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému (EWS), je vždy potrebné poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Ak chcete zistiť konkrétne požiadavky, pozrite si podmienky pre danú krajinu.

  Otázka: Ak si kúpim produkt značky Canon, na ktorý sa vzťahuje európsky záručný systém (EWS) a cestujem do inej krajiny, kde EWS neplatí, a produkt je potrebné opraviť, mám nárok na opravu v rámci záruky?

  Odpoveď: Záruky od spoločnosť Canon platia len v oblasti, kde bol produkt predaný a na ktorú sa vzťahujú konkrétne záručné údaje v balení.  Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti. Zákazníkom spoločnosti Canon vždy odporúčame obrátiť sa na našich miestnych zástupcov, ktorí vám poradia, aké máte možnosti. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné, aby ste za potrebné opravy zaplatili a po návrate do oblasti, v ktorej platí európsky záručný systém (EWS), sa pokúsili získať od spoločnosti Canon finančnú kompenzáciu (platí len v prípade, ak sa na opravenú poruchu vzťahujú podmienky EWS – napr. na poruchy v dôsledku nesprávneho používania produktu zákazníkom sa nevzťahujú).  Aby ste svoj nárok mohli doložiť, odporúčame si odkladať všetky príslušné dokumenty súvisiace so vzniknutými nákladmi/vykonanými opravami.

  V tabuľke nižšie sú uvedené krajiny ponúkajúce európsky záručný systém spoločnosti Canon. Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté v kompletných zmluvných podmienkach systému EWS spoločnosti Canon.

  Nájdete tu kontaktné informácie pre jednotlivé krajiny a poskytovanú úroveň služieb.

  Upozorňujeme, že v prípade dostupnosti sa služba U vás poskytuje iba na špecifikované produkty.

  KrajinaKontaktné údaje linky podporyPoskytované služby systému EWSObmedzenia služby U vás
  Rakúsko

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Austria

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Belgicko

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgium (holandčina)
  Canon Belgium (francúzština)

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Bulharsko

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bulgaria  

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Cyprus

  Foto/video produkty: +357 2 5568 274
  Tlačiarne/skenery: +357 2271 1300

  Multitech

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Česká republika

  +420 296 335 619

  Canon Czech

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Dánsko

  +45 70 20 55 15

  Canon Denmark

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  Služba U vás sa neposkytuje na ostrovoch bez mostového spojenia. Služba U vás sa zároveň nevzťahuje na Grónsko a Faerské ostrovy.
  Estónsko

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Celkovo

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Fínsko

  +358 (020) 366 466
  (Hovory z pevnej linky sú spoplatňované sumou 0,15 centov/min. Poplatky za hovor sa môžu u jednotlivých mobilných operátorov líšiť. Viac informácií vám poskytne váš operátor)

  Canon Finland

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Francúzsko

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon France

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  Služba U vás sa poskytuje iba vo Francúzsku
  Nemecko

  069 2999 3680

  Canon Germany

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  Služba U vás platí v Nemecku (pevnina, nie ostrovy).
  Grécko

  +30 210 9554001

  Intersys

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Maďarsko

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Hungary

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  Servisná služba U vás nie je k dispozícii počas sviatkov.
  Island

  Foto/video produkty: +354 533 34 11 

  Beco 

  Tlačiarne/skenery: +354 569 77 60

  Nyherji

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Írsko

  +353 16 990 990

  Canon Ireland

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Taliansko

  +39 02 3859 2000

  Canon Italy

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Lotyšsko

  Foto/video produkty: +371 67 38 75 10
  Tlačiarne: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Litva

  Foto/video produkty: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Tlačiarne/skenery: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Luxembursko

  +352 27 302 054

  Canon Luxembourg

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Malta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Nórsko

  +47 23 50 01 43

  Canon Norway

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Poľsko

  +48 22 583 4307

  Canon Poland

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Portugalsko

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugal

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  Poskytuje sa iba v pevninskej časti Portugalska.  Služba U vás nie je k dispozícii v rámci autonómnych území Azory a Madeira.
  Rumunsko

  Foto/video produkty: +402 13246281
  Tlačiarne/skenery: +402 19633 
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Romania

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Slovensko

  +421 (0)250 102 612

  Canon slovakia

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Slovinsko

  Foto/video produkty: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Tlačiarne/skenery: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  Vrátenie produktu na opravuNie je k dispozícii
  Španielsko

  +34 91 375 45 55

  Canon Spain

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  Poskytuje sa v rámci teritória Španielska (polostrov, Baleárske a Kanárske ostrovy)
  Švédsko

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Sweden

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Švajčiarsko

  +41 22 567 58 58

  Canon Switzerland (francúzština)
  Canon Switzerland (nemčina)

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  Holandsko

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Netherlands

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)
  UK

  +44 (0)207 660 0186

  Canon UK

  Vrátenie produktu na opravu
  U vás
  None (Žiadne)

  Výška poplatkov za hovory podľa miestnych sadzieb je závislá od vášho súčasného mobilného tarifu alebo tarifu pre pevné linky, alebo od poskytovateľa služieb. Presnú výšku poplatkov zistíte u svojho poskytovateľa služieb.


  Modely, na ktoré sa vzťahuje záručná služba U vás spoločnosti Canon

  Členské krajiny európskeho záručného systému (EWS) ponúkajúce záručnú službu U vás spoločnosti Canon:

  Rakúsko
  Belgicko
  Česká republika
  Dánsko
  Fínsko
  Francúzsko
  Nemecko
  Maďarsko
  Írsko
  Taliansko
  Luxembursko
  Holandsko
  Nórsko
  Poľsko
  Portugalsko
  Švajčiarsko
  Slovensko
  Španielsko
  Švédsko
  UK
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS Fax
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  Výmena u vás

  Tlačiareň MAXIFY

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  Oprava u vás

  Tlačiareň PIXMA
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  Fax i-SENSYS

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  Tlačiareň i-SENSYS

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  DÔLEŽITÉ:

  Presné podmienky záruky na príslušný model odporúčame overiť prostredníctvom miestnych kontaktných bodov, pretože sa na ne môžu vzťahovať obmedzenia.

  Vo všetkých ostatných členských krajinách európskeho záručného systému (EWS), ktoré nie sú uvedené vyššie, sa záruka poskytuje formou vrátenia produktu na opravu.